Revision af helhedsplanens idékatalog

Som bilag til den nuværende kommuneplan (2013-2025)  er der udarbejdet helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup.

Den kommende kommuneplan (2017-2029) er under udarbejdelse og vil blive sendt i høring senere på året. Byrådet har besluttet, at den nye kommuneplan blot skal være en revision af den tidligere plan. Efter styregruppens opfattelse er Jyderups helhedsplan fortsat en rigtig god beskrivelse af Jyderups potentialer og mulige udvikling.  Vi arbejder derfor for, at Helhedsplanen også kommer med i den nye kommuneplan.

Vi har valgt at anbefale, at beskrivelserne i planen fastholdes, og at vi i stedet reviderer helhedsplanens idékatalog. På den måde kan vi få markeret, hvor vi er i gang, og hvad vi lige nu prioriterer højt. Vi kan også få indarbejdet de fokusområder, som er blevet tydeligere siden den første plan blev udarbejdet.

Først og fremmest har vi fået større fokus på turisme.  Det er Skarridsø, skovene og Åmosen, der kan gøre Jyderup til et turistmål både for de, der gerne vil opleve naturen og for de, der gerne vil udfolde sig i naturen.  Alt dette var vi opmærksomme på i den første helhedsplan, men efterfølgende er det forholdene omkring campingpladsen og muligheden for overtagelse af Skarridsøhjemmet med henblik på omdannelse til vandrehjem, der i endnu højere grad har sat fokus på turismen. Samtidig er det i perioden blevet endnu tydeligere, at erhvervslivet også skal have fokus. Vi foreslår derfor, at vi i det reviderede katalog indarbejder et fokusområde, som vi kalder turisme og erhverv.

I den forløbne periode vi også fået en højskole, som med sine mange udadvendte aktiviteter har sat endnu mere fokus på de kulturelle oplevelsers betydning for vores område. Vi foreslår derfor også et fokusområde om kultur.

Styregruppen arbejder fortsat med idéer til kataloget, men vi har valgt at lægge vort arbejdspapir frem (se i rammen herover), så det måske kan være til inspiration for andre. På borgermødet den 9. marts bliver der mulighed for at drøfte styregruppens oplæg og at fremkomme med flere idéer til kataloget.

01.03.17: Byforskønnelses- og byudviklingsgrupperne ønsker, at idéerne fra mødet om Naturaksen  (området mellem Campingpladsen og Sølyst) i november 2014, indarbejdes i det reviderede idékatalog. Til orientering er idéoversigten indsat i rammen herover. I alt væsentligt er oversigten et supplement til punkt 2 i idékataloget.

Skal lokalforum være en forening?

Grundlæggende har lokalforum i hver af kommunens 17 lokalområder og Holbæk by været politikernes forsøg på at fremme det lokale fællesskab i den nye store kommune fra 2007. Lokalforum er rammen omkring borgernes dialog om lokalområdets udvikling og omkring borgernes dialog med byrådet og administrationen. Et særkende er, at lokalforum består af alle borgere i lokalområdet, og at hvert lokalforum selv vælger, hvordan de vil organisere sig. Hvert lokalforum får et årligt beløb til arbejdet i lokalforum (i Jyderup 31.000 kr.). Lokalforum disponerer over beløbet og regnskabet føres på den lokale skole.

Sådan har det været, men byrådet har den 25/1 – 17 besluttet, at tilskuddet fremover skal udbetales til det enkelte lokalforum. Det betyder, at lokalforum skal være organiseret som en forening, der kan sikre god regnskabsskik og revision. Der er dog også åbnet mulighed for, at lokalforum kan søge tilknytning til en allerede eksisterende forening, der kan føre lokalforums regnskab og dermed sikre den gode regnskabsskik med mere.

Hvis lokalforum organiseres som en forening, skal det sikres, at alle borgere i lokalområdet kan være medlemmer, og at der ikke skal betales kontingent. Efter styregruppens opfattelse er det vigtigt at opretholde lokalforum som det helt åbne dialogforum, hvor de, der vil være med, er med, når som helst de ønsker det! Derfor anbefaler styregruppen, at lokalforum søger tilknytning til foreningen Jyderups Fremtid. Bestyrelsen for Jyderups Fremtid er villig til at påtage sig opgaven med at føre lokalforums regnskab isoleret fra foreningens eget regnskab, således at denne ordning kan leve helt op til de krav, kommunen stiller.

På borgermødet den 9. marts vil de to muligheder blive drøftet og sat til afstemning blandt deltagerne på mødet. Såfremt foreningsdannelsen vælges, skal der nedsættes en gruppe, der kan udarbejde forslag til nye vedtægter. Hvis tilknytningsmodellen vælges, indgår styregruppen aftale med Jyderups Fremtid og de gældende rammer for lokalforum videreføres, som de er i dag. (Se rammerne her)  

 

 

Anvendelse af den tidligere rådhusbygning?

Det ligger nu fast, at der fortsat skal være bibliotek i den tidligere rådhusbygning, men at de øvrige kommunale arbejdspladser i bygningen er på vej væk. På et møde med borgmester Søren Kjærsgaard og styregruppen for lokalforum Jyderup er det besluttet, at Holbæk kommune nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udvikle idéer, der kan skabe liv i hele bygningen og medvirke til at skabe yderligere liv i byen. Arbejdsgruppen vil bestå af medarbejdere fra Holbæk kommune og af borgere fra lokalområdet. En af opgaverne vil være at sikre en proces, hvor alle borgere får mulighed for at bidrage med forslag. Vi forventer at arbejdsgruppen bliver nedsat lige i begyndelsen af det nye år.

Se også referatet fra styregruppens møde med borgmester Søren Kjærsgaard

 

Underskriftsindsamling

I forbindelse med Holbæk kommunes administrative overvejelser om flytning af biblioteket fra dets centrale placering i byen, tog Bente Jakobsen og Lis Kristensen initiativ til en underskriftsindsamling til fordel for bevarelse af biblioteket på dets nuværende placering. Selv om det ret hurtigt blev meldt ud, at politikerne ikke ønskede at flytte biblioteket . hvis borgerne ikke ønskede det flyttet, fortsatte underskriftindsamlingen i byens forretninger og ved forskellige arrangementer. Onsdag d. 21/12 kunne de to initiativtagere så overrække borgmester Søren Kjærsgaard ikke mindre end 1642 underskrifter for bevarelse af bibliotekets placering. Dermed er der vist ingen tvivl om, hvad rigtig mange borgere i Jyderup synes om den sag. Stor tak til de initiativrige indsamlere og de mange, som har skrevet under. Det har været godt at mærke opbakningen.

Jyderup omtalt på Altinget

1. januar 2017 er det 10 år siden, at kommunalreformen trådte i kraft, og blandt andet Jyderup blev en del af Holbæk kommune. Det internetbaserede medie “Altinget” har i den forbindelse sat sig for at undersøge, hvordan det så er gået med denne reform 10 år efter. Det er der kommet flere artikler ud af, og flere kommer til.

Altinget har også været i Holbæk kommune og har dels talt med Jørn Sørensen, som var den nye kommunes første borgmester,  og dels talt med Svend Aage Larsen for at høre lidt mere om, hvordan det er gået i en tidligere “rådhusby”, som Jyderup.

Journalisten har fået lidt galt fat i begrebet lokalråd – som vi aldrig har haft i Holbæk kommune – men ellers er der kommet en læseværdig artikel ud af samtalen, ligesom det også er interessant at læse, hvordan vores tidligere borgmester Jørn Sørensen har oplevet det.

Nedenstående link henviser til hele Altingets serie om kommunalreformen, hvor også kapitlet om Holbæk og Jyderup kan læses. Alle artikler om kommunalreformen er åbne for alle interesserede:

http://www.altinget.dk/tema/kommunalreformen-10-aar

 

 

 

Borgermøde om bibliotekets placering aflyses

Styregruppen aflyser hermed det planlagte borgermøde den 13. december.

På baggrund af et notat udarbejdet af kommunens afdeling for “Ejendom og Risiko” indbød styregruppen borgere og politikere til et møde om anvendelsen af det tidligere rådhus og om eventuel flytning af biblioteket til en placering i det tidligere børnehus Mariendal. Det omtalte notat har ikke på noget tidspunkt været politisk behandlet, og styregruppen er efterfølgende, af borgmester Søren Kjærsgaard blevet oplyst om, at biblioteket vil bevare sin nuværende placering i det tidligere rådhus, såfremt det er borgernes ønske!

For styregruppen er der ingen tvivl om at borgerne ønsker at fastholde biblioteket i sine nuværende omgivelser. Biblioteket ligger helt centralt i byens butiksliv med gode bus- og togforbindelser lige uden for døren. Funktionsmæssigt er biblioteksplaceringen ideel, og for by- og handelslivet er det af afgørende betydning, at biblioteket er med til at skabe liv i området. Nogle borgere har taget initiativ til en underskriftindsamling for bibliotekets bevarelse i bymidten og selv om underskriftindsamlingen finder sted frem til den  7. december, er det allerede helt klart, at der er meget stor opbakning til ønsket om at fastholde bibliotekets placering.

Med den klare politiske udmelding fra kommunens øverste ledelse og med borgernes klare tilkendegivelse om en fastholdelse af bibliotekets placering er der for styregruppen ingen tvivl om, at dialogen om bibliotekets placering er afklaret og afgjort. Dermed er flere af punkterne i oplægget til borgermødet den 13/12 blevet uaktuelle, hvorfor styregruppen har valgt af aflyse mødet her og nu.

Læs eventuelt oplægget til borgermødet.

Selv om bibliotekets placering hermed er afklaret, er der stadig behov for at få drøftet, hvad den øvrige del af den store bygning kan anvendes til. Jo mere liv, der kan skabes i huset, jo mere liv kan der også tilføres til hele bymidten. I styregruppens næste møde d. 5/12 deltager Søren Kjærsgaard i en del af mødet, blandt andet med henblik på en drøftelse af, hvordan vi kan tilrettelægge en proces omkring forslag til husets anvendelse, der også inddrager borgernes synspunkter. Umiddelbart tænker vi, at der  kan dannes en projektgruppe, der kan arbejde med forslag og danne oplæg til et borgermøde om den den fremtidige anvendelse.

For et par dage siden indbød Holbæk kommune til et inspirationsmøde forud for udarbejdelse af den næste kommuneplan. Temaet var bosætning, og en af oplægsholderne fortalte om en nylig udkommet rapport om Delebyer. Rapporten handler hovedsageligt om bofællesskaber, men i et kapitel om Stubbekøbing drejer det sig ikke om bofællesskaber, men om “hele byens delepotentialer”, om områdefornyelse med fokus på fællesskaber og sammenhæng – og midt i byen ligger et ubenyttet tidligere rådhus! Læs kapitlet og tænk på Jyderup, det er inspirerende. Find rapporten her 

NB. Underskriftindsamlingen fortsætter til den 7. december. Blanketter til underskrift ligger i mange af byens forretninger. Alle underskrifterne vil efterfølgende blive overrakt til borgmesteren.

 

Borgermøde om bibliotekets placering.

30.11.16: Mødet er aflyst. 

Lokalforums styregruppe indbyder til borgermøde. I mødet deltager politikere fra forskellige politiske udvalg og partier og ønsket er, at få en god og konstruktiv dialog mellem politikere og borgere om anvendelsen af det tidligere rådhus og om bibliotekets placering.

Baggrunden for mødet er, at kommunens afdeling for Ejendom og Risiko har en bunden opgave i at sikre, at kommunens udgifter til ejendomsdrift holdes så lave som muligt, og at kommunen ikke råder over flere ejendomme end højst nødvendigt. De administrative arbejdspladser på 1. og 2. sal i den gamle rådhusbygning er på vej væk, og for nylig blev det tidligere børnehus Mariendal på Holbækvej erstattet af et helt nyt børnehus Galaxen ved Jyderup Hallen. Ved at flytte biblioteket til Mariendal kan hele rådhusbygningen frigøres og eksempelvis omdannes til boliger. Skolebiblioteket kan også flyttes til Mariendal, og dermed kan en del af Tandlægebygningen på skolen nedrives og give bedre mulighed for parkering og afsætning ved skolen. Set fra et kommunalt økonomisk perspektiv kan dette være meget fornuftigt.

For borgere og politikere er der imidlertid også andre hensyn. Hvad betyder det for byen: At kommunale arbejdspladser forsvinder? At en centralt beliggende bygning med bylivsfunktion omdannes til boliger? At biblioteket flyttes væk fra bykernen? Hvad betyder det for funktionerne: At folke- og skolebibliotek lægges sammen? At skolebiblioteket flyttes væk fra en central placering i skolen?

Alle disse spørgsmål og sikkert mange flere er værd at drøfte mellem borgere og politikere og derfor holder vi mødet. Vi har på forhånd stillet politikerne følgende spørgsmål:

Byrådets politikere har valgt at tømme den tidligere rådhusbygning for administrative funktioner.
På hvilken baggrund er det besluttet? Hvilke overvejelser har byrådet haft om i stedet at fastholde administrative arbejdspladser i den centralt placerede bygning?

Kommunens administration har gjort sig tanker om at sælge bygningen til boligformål.
Hvilke tanker har byrådet i den forbindelse gjort sig omkring den tidligere rådhusbygnings betydning for Jyderups byudvikling i henhold til den politisk godkendte helhedsplan for Jyderup?

For at kunne omdanne bygningen til boligformål har kommunens administration gjort sig tanker om at flytte biblioteket til en anden placering på skolen eller i tilknytning til skolen.
Hvilke tanker har byrådet omkring flytning af biblioteket fra en helt central placering, stationsnært og midt i byens handelsliv til en placering i udkanten af byen? Hvilke tanker har byrådet om sammenlægning af skole- og folkebibliotek?

Skolebiblioteket ligger i dag meget centralt placeret i skolens bygninger.
Hvilke tanker har byrådet omkring en flytning af skolebiblioteket ud af skolens bygninger?

Lokalforums styregruppe har ved flere lejligheder anmodet om at blive inddraget i byrådets overvejelser.
Hvilke tanker har byrådet omkring tidlig inddragelse af borgerne i sager af vidtrækkende betydning for lokalområdet?

Opslag 13.10.16: Ændring af vilkår for arbejdet i lokalforum

Aktuelt er der politiske drøftelser om 2 problemstillinger, som kan betyde meget for arbejdet i de enkelte lokalfora. Herunder er der et link til en pressemeddelelse, som kommunen har udsendt d. 12/11, og  som fortæller lidt nærmere om den ene problemstilling, som handler om økonomi og en deraf følgende reduktion af fælles-skaberne som er bindeleddet mellem lokalområderne og byrådet/administrationen:

Pressemeddelelse om nye vilkår for lokal udvikling

Den anden problemstilling vedrører selve organisering af lokalforum. Styregruppen har modtaget følgende information:

En ny model for administration

Projektudvalget for Lokal Udvikling besluttede i går (11/10) at indstille en ny administrationsmodel for lokalområdernes årlige tilskud til byrådet, fordi den nuværende på flere områder ikke er hensigtsmæssig eller lovlig. Den nye administrationsmodel betyder, at alle lokalforaene organiseres som forening – enten som selvstændig forening eller som tilknyttet/indeholdt i en eksisterende forening. Foreningerne indgår en etårig samarbejdsaftale med kommunen, der udløser det faste tilskud. Byrådet behandler indstillingen senere i år.  Godkender byrådet administrationsmodellen, skal den indfases i perioden frem til marts 2017.  Sagen fremgår også af udvalgets dagsorden: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=5211&agendaType=Referat

I det nyhedsbrev som styregruppen udsendte den 12/11 er begge problemstillinger omtalt. Lokalforums styregruppe vil snarest drøfte, hvad de nye vilkår vil kunne betyde for arbejdet i vort lokalforum. Som det også fremgår af nyhedsbrevet, har styregruppen planlagt et borgermøde den 22/11 med evaluering af lokalforums rammer. På baggrund af ovenstående information ligger det nok helt fast, at mødet får et lidt andet indhold. Det vil vi vende tilbage til.’

NB Rettelse den 26/10: Borgermødet er flyttet til mandag d. 21/11

Tilsyneladende er der administrative/juridisk grunde til, at lokalforum nu skal organiseres som foreninger. Det kan virke helt besynderligt, når vi i samme brev fra kommunen også får denne information:

Frikommune
Holbæk Kommune er i mandags blevet udpeget som frikommune under temaet ’borgerinvolvering og samskabelse’. I et netværk med fem andre kommuner kan vi derfor søge om fritagelse fra en række regler og love i en forsøgsperiode fra 2016 til 2020.
Meningen med at være frikommune er at fjerne nogle af de benspænd og begrænsninger, vi hver især og sammen oplever i samarbejdet. Som kommune har vi eksempelvis oplevet, at vi ikke kunne forsikre borgere, der indgik i et frivilligt samarbejde med kommunen. I har helt sikkert også oplevet begrænsninger. Gennem frikommune-forsøget kan vi afprøve, hvordan friere rammer kan bruges til at styrke samarbejdet mellem borgere og kommune. De fem øvrige kommuner i netværket er: Assens, Nordfyn, Ringkøbing, Skjern, Slagelse, Århus. Gennem netværket kan kommunerne lære af hinandens erfaringer og opnå både hurtigere og stærkere udvikling af området.
Vi vil selvsagt gerne høre jeres oplevelser af, hvad der begrænser jer og samarbejdet i det hele taget. Også det hører I nærmere om i november.
Læs mere her om frikommune-forsøget her: http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/frivillighed-og-faellesskab/2016/frikommune-friere-rammer-for-frivillige/

Det er svært af finde sammenhæng i ovenstående to informationer!!

Preben Gajhede