Høringer

Holbæk kommune har tradition for at sende planer i forhøring, hvilket sikrer borgerne de bedste muligheder for at få indflydelse på planerne.
Uanset om det er forhøringer eller almindelige høringer, vil styregruppen sikre, at de planer, der har betydning for vort område enten bliver drøftet i styregruppen, en relevant projektgruppe eller på et borgermøde. Som hovedregel vil der altid blive afgivet et høringssvar.
Alle planer, der sendes i forhøring eller høring, vil blive vist på denne side, ligesom høringssvarene vil være placeret her.
NB Høringer fra f.eks. Banedanmark og Vejdirektoratet medtages også på denne side.

Mere generelt henvises til kommunens høringsportal

Planer i forhøring eller høring

Høringssvar

Høring om lokalplanforslag 11.19 og kommuneplantillæg 13 fra 28. marts til 23 maj 2019.

Kommunen har udarbejdet forslag til ny lokalplan 11.19 og herunder også et nyt kommuneplantillæg nr. 13. Forslaget omhandler boliger ved Holbækvej 102 – det tidligere børnehus Mariendal.
Forslaget gør det muligt at omdanne den bevaringsværdige bygning fra institutionsformål til boliger, nærmere bestemt 14 etageboliger. Desuden vil forslaget give mulighed for at etablere to nye tæt/lav bebyggelser med i alt 4 rækkehuse på den tidligere legeplads.
Forslagene er i høring fra den 28. marts 2019 til den 23. maj 2019. Der er borgermøde om forslagene den 7. maj kl. 17.30-19.00 på Skovvejens skole, afdeling Jyderup. Her vil forslagene blive præsenteret, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. På baggrund af dialogen på mødet vil lokalforums styregruppe eventuelt udarbejde et høringssvar.

Læs forslaget til Lokalplan 11.19

Læs forslaget til kommuneplantillæg nr. 13 

Hent lokalplanforslaget som PDF-fil

Hent kommuneplantillægget som PDF-fil

Høring om planstrategi 14. marts til 9.maj 2019

Som optakt til en revision af kommuneplanen har kommunens politikere udarbejdet en planstrategi, som nu er udsendt i høring frem til den 9/5 2019. Der er borgermøde om strategien den 29. april kl. 19.30.  Læs indbydelsen til mødet her

Læs forslaget til planstrategi

29. november 2018: Kommunen har udarbejdet forslag til ny lokalplan 11.18 og herunder også et nyt kommuneplantillæg nr. 8. Lokalplanforslaget muliggør, at planområdet kan anvendes til boliger. Boligerne vil dermed være med til skabe yderligere liv i et allerede eksisterende byzoneområde. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt enten kan opføres 2 åben/lav (parcelhuse) eller 4 tæt/lav (dobbelthuse). Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det. Ny udnyttelse af arealet forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i høring fra den 27/11 til den 31/1.
Der er borgermøde om forslagene tirsdag den 11. december kl. 18 til 20 i Skarridsøsalen. På baggrund af dialogen på mødet vil lokalforums styregruppe udarbejde et høringssvar.

Læs forslaget til Lokalplan 11.18

Læs forslaget til kommuneplantillæg nr. 8 

Hent lokalplanforslaget og kommuneplantillægget som PDF-fil

5. februar 2019: Høringsperioden er afsluttet. Styregruppen har vurderet, at der ikke var behov for et høringssvar.

12. juni 2018: Der er udarbejdet forslag til tillæg til lokalplan 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken.  Tillægget vedrører den sidste ubebyggede grund i Søbæksparkens  område. Den gældende lokalplan giver mulighed for at opføre 12 rækkehuse dog uden at præcisere placering og vejadgang til disse. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 50-64 præciserer derfor placeringen af bebyggelse, fælles friarealer samt vejadgang. Forslaget er i høring fra den 12. juni 2018 til den 25. juni 2018.

Den gældende lokalplan 50-64

Læs forslag til tillæg nr. 1 her eller hent forslaget som pdf-fil.

12. juni 2018: Da tillægget alene er en præcisering i en gældende lokalplan indbydes ikke til borgermøde, og styregruppen påtænker ikke at afgive høringssvar.

19. januar 2018: Der er udarbejdet forslag til ny kommuneplan for perioden 2017 til 2029 (revideres hvert 4. år). Forslaget er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Læs mere om kommuneplanforslaget på dette opslag

28. februar 2018: Styregruppen har afgivet høringssvar vedrørende kommuneplanforslaget.

Læs høringssvaret

4. september 2017: Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et område omkring Søbæksvej/Søbæksparken (brandtomten). Planen vil give mulighed for at etablere omkring 60 boliger i tæt/lav bebyggelse med rækkehuse i ét eller to planer.
Helhedsplanen for Jyderup anbefaler, at der i nærheden af stationen og bymidten meget gerne må ske en byfortætning. Lokalforum har derfor i en dialog med kommunens planlæggere været positiv over for en lokalplan med en tæt/lav bebyggelse. Det har dog været en forudsætning, at der stilles krav om et bæredygtigt byggeri. Der har også været en forventning om, at et boligområde med mindre huse i en tæt bebyggelse udformes så der skabes et godt bo-miljø med plads til fællesaktiviteter. Lokalplanforslagets illustrationsplan viser ikke et attraktivt og veldisponeret boligområde!
Lokalplanen er i høring fra 4/9 til den 6/10. Der er offentligt møde om lokalplanen torsdag den 21/9 kl. 18.30 i Skarridsøsalen  (Skarridsøgade 37). Læs lokalplanforslaget her eller hent lokalplanforslaget som pdf-fil.

28. juni 2017: Der er nu udarbejdet en lokalplan for præstegårdsområdet i Jyderup. Planen vil gøre det muligt at etablere restaurant og/eller meget andet i den tidligere præstegård. Lokalplanen er i høring fra 27/6 til den 28/8. Der er offentligt møde om lokalplanen den 9/8 kl. 18.30 i “Præstegården”, Holbækvej 122. Læs her om lokalplanforslaget eller Læs her hele lokalplanforslaget

Styregruppen har ikke modtaget henvendelse omkring lokalplanen. Da styregruppe opfatter lokalplanen som dækkende for borgernes ønsker til området har styregruppen ikke fundet anledning til at udarbejde høringssvar, se eventuelt referatet fra borgermødet om præstegården den 9.august 2017

Lokalplanen er godkendt af byrådet den 25. oktober 2017

7. marts 2017: Den tidligere præstegård vil fortsat eksistere, men præstegården ønskes nu anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. For at muliggøre den ønskede anvendelse skal lokalplanen ændres. Inden arbejde med den nye lokalplan går i gang er der mulighed for at komme med bemærkninger til de nye planer. Læs her om fordebatten.

Styregruppen har ikke modtaget reaktioner i forbindelse med fordebatten og har derfor heller ikke fremsendt bemærkninger til planmyndigheden. Det er styregruppens opfattelse, at en ændring af lokalplanen – som beskrevet – er i god overensstemmele med de ønsker, borgerne fremkom med på borgermødet om bevarelse af præstegården og dens udlænger (10/5-16).

Juni  2016: Byrådet har besluttet at reducere i indeværende års budget og har udsendt reduceringsforslagene i høring  med kort tidsfrist.

Høringssvar fra styregruppen 23/6 2016

Lagt på hjemmesiden den 22/11 2016.

Lukket for kommentarer.