Aktuel status på Kalundborgmotorvejen – august 23

På borgermødet den 23. maj forelagde Vejdirektoratets medarbejdere  deres opdaterede og foreløbige miljøkonsekvensrapport om Kalundborgmotorvejen. Heraf fremgik bl.a. at der ikke ville blive motorvej mellem Tornved og Bjergsted. Det betød, at ramperne midti byen kunne blive liggende, men at der ikke ville komme støjskærme på strækningen gennem Jyderup. Det betød også, at debatten på borgermødet kom til at handle om støjskærme og ikke så meget om ramper og trafikken i Jyderup. Endelig betød det også, at lokalforums høringssvar og rigtig mange andre høringssvar tog udgangspunkt i rapporten og vejdirektoratets fremlæggelse på borgermødet, se lokalforums høringsvar her .

Høringsfristen var den 16. juni og allerede den 29. juni meddelte transportministeriet, at politikerne havde besluttet, at motorvejen skulle gennemføres fuldt ud, d.v.s. også motorvej mellem Tornved og Bjergsted. Dermed var vi i hovedtræk tilbage ved projektet fra 2012.

Vejdirektoratet vil fortsat gennemgå alle høringssvar og udarbejde et høringssvar, men en række høringssvar fra især Jyderup-området vil i nogen grad være uaktuelle, da de mere handler om støj end om ramper og trafikken gennem Jyderup.

Vejdirektoratet har måttet udarbejde et udkast til en anlægslov for Kalundborgmotorvejen byggende på den nye politiske beslutning før arbejdet med høringssvarene var afsluttet.

Anlægsloven med bilag fylder 160 sider, men så rummer den også alle tænkelige forhold vedrørende Kalundborgmotorvejen, motorvejsudvidelse ved Kolding og udbygning af rute 15 (Ringkøbing-Herning), læs hele lovudkastet her .

Udkastet til anlægsloven har været i høring (hos kommuner og relevante styrelser, organisationer og foreninger) til den 17. august. Holbæk kommune har også afgivet et høringssvar, som kan læses her.

I høringssvaret udtrykker kommune betydelig bekymring for trafikken i Jyderup. og lægger op til, at det er afgørende nødvendigt at staten (Vejdirektoratet) påtager sig udgifterne til at sikre trafikken i Jyderup, eksempelvis ved at bevare ramperne midt i byen eller ved etablering af af en aflastningsvej mellem Holbækvej og Amtsvejen.

Lokalforum og trafikgruppen følger udviklingen tæt og er i løbende dialog med såvel administrationen som politikerne. En endelig afklaring af, hvad der skal ske i Jyderup, vil nok først foreligge, når anlægsloven er vedtaget, og kommunen har forhandlet med Vejdirektoratet.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.