Grøn Bymidte

Projektbeskrivelse
Projektet er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af Jyderup Handleplan. Anbefalingerne i handleplanen er følgende:

  1. I samarbejde med Holbæk Kommune gennemføres en inddragelsesproces, hvor interesserede borgere kan få indflydelse på indretningen af byrummet.
  2. Der plantes træer, opsættes plantekummer, blomsterkasser eller der plantes mini-skov på Bibliotekspladsen og Markedspladsen.
  3. Forbindelserne mellem Bibliotekspladsen og søen understreges. En måde at lede ned mod søen kunne være med brug af wayfinding, fx. alternativ skiltning, ledelinjer og/eller ledende beplantning.
  4. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere og erhvervsfolk.
  5. Ud fra en gennemgang af disse projekters økonomi vurderer arbejdsgruppen, at der skal rejses 300.000 kr. til gennemførelse af indsatsen. Dertil kommer timer afsat til projektet i administrationen.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27/6-18 godkendt anbefalingerne og har afsat 300.000 kr. til projektet. Det forventes, at der i oktober måned også afsættes midler til dækning af timer i administrationen.

Rikke Klindt fra styregruppen er tovholder på igangsætning af projektet.

ProjektansvarligArbejdet i projektgruppen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.