Brinken ved Sølyst

Projektbeskrivelse
Jyderup Stilav sætter fokus på Brinken ved Sølyst – en bynær port til stor natur. Dette projekt er derfor et delprojekt under Stilavet.

Brinken ved Sølyst har med sit enorme naturpotentiale og sin bynære beliggenhed tiltrukket mange mennesker og fungeret som centralt og elsket samlingssted, og været omdrejningspunkt for store natur- og kulturoplevelser.
Udover muligheden for at opleve stor natur ved sø og skov, afholdes der allerede en række kulturelle arrangementer, der styrker det lokale fællesskab – Sankt Hans aften, musikalsk optræden, udendørs opera m.v., og ofte med Jyderup Højskole som arrangør. Med det gamle jagtslot Sølyst og historieformidlingen om guldaldermalerne som ramme, mærker den besøgende de kulturhistoriske bånd.
Den storslåede udsigt over Skarresø, omkranset af skov, er det enestående syn, der møder byens borgere i Jyderup eller gæster udefra, når de går direkte fra hovedgaden og ind i skoven. Byens naturperle ligger lettilgængelig og lige for, og denne bør der naturligvis værnes om.

NUVÆRENDE TILSTAND
Desværre er stedets landskabelige værdier faldet kraftigt gennem en længere årrække i takt med et iøjespringende forfald, manglende vedligehold og naturpleje. Brinken er flere steder sprunget i skov, rørskoven breder sig, og affald flyder i søkanten. Den smukke udsigt forsvinder.

GENOPRETNINGSPROJEKT
Formålet med projektet er at reetablere de landskabelige kvaliteter, åbne den visuelle kontakt til søens store vandflade, fjerne den nedslidte eksisterende bro og tilknyttede betonfundamenter, og genopbygge den fine stensætning langs brinken, opført i råt tilhuggede granitkvadre. Kort sagt, handler det om at gøre byens unikke samlingspunkt attraktivt igen.
Mere konkret vil projektet også indeholde en omfattende naturpleje. Søbunden foran brinken skal oprenses for rørskov, træer og buske beskæres, eksisterende bænke renoveres, og det flade areal nærmest søen drænes og nivelleres, så det indbyder til ophold. Sammen med den skrånende plæne foran Sølyst med de gamle ege – evighedstræerne – og Naturpark Åmosens formidlingsstation, der omhandler dansk guldalder, vil den renoverede brink fremtræde som et oplagt værested for besøgende.

Målet er at generobre områdets helt naturlige status som det foretrukne samlingspunkt under åben himmel for Jyderups borgere og egnens gæster.

Projektansvarlige

Peter Finn Andersen
eskemosegaard@mail.dk

Svend Aage Larsen
sv.aa.2010@gmail.com

Tlf. 4087 3309

Arbejdet i projektgruppen, seneste beskrivelse ligger altid øverst

30.04.20: Brinken ved Sølyst renoveres i efteråret 2020
Jyderups Fremtid og Holbæk kommunes PULO-midler har gjort det økonomisk muligt at føre Jyderup Stilaugs renoveringsprojekt ud i livet.
Det har ikke kunnet lade sig gøre at påbegynde arbejdet i foråret på grund af meget høj vandstand i søen – og naturbeskyttelsen af fuglelivet tillader ikke aktiviteter hen over sommeren. Men sidst på sommeren starter arbejdet med at genrejse stensætningen, oprense vegetationen og etablere et udvidet udsyn over Skarresø. Der er noget at glæde sig til!

12.12.19:  MEDVIND TIL JYDERUP STILAV
Jyderup har et stilav, der arbejder for at stierne rundt om den bynære del af Skarresø ikke vokser til i krat og underskov.
Stilavet har længe ønsket at foretage en mere gennemgribende opretning af brinken ved Sølyst, så man trygt kan færdes der og uhindret kan se søen samtidig med at det historiske kulturmiljø udbedres og fastholdes.
Stilavet har søgt både Jyderups Fremtid og Projekt Udvalget for Lokal Udvikling (PULU – Holbæk Kommune) om midler til oprensning af søbunden (opgravning af siv med rødder) og genetablering af granitkvadre brinken (som i 1860’erne)
Projektet har nu modtaget støtte fra både Jyderups Fremtid og Holbæk Kommune, så derfor går genopretningsarbejde i gang i det nye år. Det vil selvfølgelig i en periode give gener for brugerne af Jyderupstien lige omkring Sølyst. – Det håber stilavet at der vil være forståelse for.

Har du lyst til at være med i stilavets videre arbejde er du meget velkommen.

Onsdag den 19/6 genoprettede gruppen broen ved Sølyst

Før

Efter

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet, nyeste ligger øverst

Lukket for kommentarer.