Oplevelser omkring Jyderup

IMG_3091

SKOVENE OMKRING JYDERUP
Jyderup er omkranset af store skove, hvor man kan færdes i adskillige timer uden at møde andre mennesker. Skovene bliver passet nænsomt, da den industrielle skovdrift ikke er i højsædet, og der mere fokuseres på jagt.
Skovene er Stokkebjerg skov, der hører under Aggersvold Gods, Bjergsted skov, der hører under Schaffalitzky de Muckadell Gods samt Delhoved skov og Store Møsten, der hører under Rangle Mølle Gods. Mod sydøst ligger den lille Jyderup Skov.

Der er en fin afmærket sti rundt om Skarresø gennem de omliggende skove, læs mere her.

Jyderupstien der går gennem skovene syd og nord for Jyderup, er fint afmærket.

Vi skal opfordre publikum til at følge anvisningerne på skiltene og skal understrege, at løse hunde ikke er tilladt i skovene. Her henviser vi til Hundeskoven i Jyderup.

SKARREHOLM
Ca. 2 km. vest for Sølyst, på en lille holm omkranset af mose og eng lå i middelalderen (ca. år 1250) en borg ved navn Skarresholm. Borgen bestod af stenhuse i flere etager omgivet af volde og grave. I 1408 købte dronning Margrethe den 1. borgen og rev den ned som et led i kronens kamp mod adelen. I dag er små forhøjninger i landskabet de eneste synlige rester af borgen.

NATURSTIER OMKRING JYDERUP
Jyderupstien (Hjembæk – Tystrup Bavelse. 52 km.)
Jyderup stien blev etableret omkring 1997. Den går gennem Jyderup på Den Grønne Akse. På dette link er den første pjece, som Vestsjællands Amt udarbejdede omkring Jyderup stien, med mange gode informationer om stien og dens omgivelser.
Stenstien (Jyderup-Svebølle. 11 km.)
Stien går gennem et varieret landskab mellem Jyderup i øst og Svebølle i vest. Stien starter i Jyderup ved Skarresø og Sølyst. Efter Skarresø løber stien syd om Bjergsted Bakker. Herefter grusgravene ved Stenrand, som sætter et markant præg på landskabet (heraf navnet Stenstien). Den gamle ødekirke ved Aunsø passeres, og landskabet bliver gradvist mere til et agerland.
Sjællandsleden
Sjællandsleden er en del af Nordsøvandreruten, der i alt omfatter over 60000 km. vandreruter omkring Nordsøen.

Naturpark Åmosen

SKARRESØ
Skarresø med sine 192 ha. er en af de større søer i Vestsjælland. Søen har et afrundet omrids med to små bugter i den østlige ende mod Jyderup.
Søbassinet skråner jævnt ned mod de centrale dele, hvor den maksimale dybde er 4,1 m og en middeldybde på 2,6 meter.
Skarresø har flere tilløb rundt om i søen. Det største tilløb, Ravnebæk, udmunder i søens østlige ende ved campingpladsen. I sydvest er der udløb via Regstrup Å mellem de høje randbakker mod syd og vest; et stigbord ved Kongens Mølle regulerer søens vandstand. Søen har i gamle dage fungeret som mølledam for Kongens Mølle.
Der findes 3 mindre øer i søens vestlige ende, hvoraf den største har fået navnet Magleholm. Rundt langs bredderne og omkring Magleholm findes en hel del grunde og stenrev. I store dele af resten af søen er bunden mere blød.

HAVØRNE  Høvørn
Skarresø er kendt for sine mange grågæs, og siden 2003 har et havørnepar ynglet ved Skarresø.
Parret byggede i 2003 rede nær søen, og Vestsjællands Amt lukkede i samarbejde med skovejeren dele af skoven, men der kom tilsyneladende intet ud af dette yngleforsøg.
I 2005 flyttede havørneparret så ud på øen Magleholm, og her lykkedes det endelig at få unger på vingerne. For at give havørnene de bedste ynglebetingelser og for at beskytte dem bedre mod forstyrrelser fra søsiden blev der i 2005 vedtaget et tillæg til regulativ for Skarresø (PDF) vedr. sejlads på søen.

LYSTFISKERI I SKARRESØ
Skarresø har altid haft en artsrig fiskebestand, og der er altid blevet fisket i Skarresø.
Skarresø rummer en fin bestand af fredfisk. De dominerende fiskearter i søen er i dag skalle, hork og aborre, men der er også fanget brasen, gedde, sandart og rudskalle.
En del af Skarresø er udpeget som kommunal fiskesø, hvor du frit kan fiske med stang og snøre.

JYDERUP SVØMMEHAL
Jyderup har sin egen lille svømmehal der ligger på Ellebjergvej 35  telf.: 5927 6900

GEOPARK ODSHERRED

BRORFELDE OBSERVATORIUM

 

Lukket for kommentarer.