Campingplads og Vandrehjem

Dette projekt ligger i forlængelse af et tidligere projekt med samme navn, nu arkiveret under navnet: Arkiv 16.04.20: Vandrehjem & Campingplads

Historie
Forpagtningen af Skarresø Camping ophørte i 2015, og siden har der været arbejdet for at få drevet campingpladsen videre. Kommunen, som ejer området, har ikke været interesseret i at drive campingpladsen, og der har derfor været forsøgt forskellige udbudmodeller både for campingpladsen og for det nærliggende Skarridsøhjem, der eventuelt kan omdannes til vandrehjem. Borgerne i Jyderup har stiftet Jyderup Fonden for at kunne give bud på de to områder. Naturpark Åmosen ser Jyderup som en port til naturparken og har vist stor interesse for at etablere et formidlingscenter, et naturrum, i tilknytning til campingpladsen. Der har gennem en længere periode været mange drøftelser mellem kommunen, fonden, naturpark Åmosen og lokalforum, men det har været svært at finde gode og lovlige løsninger. Da kommunen i slutningen af 2017 besluttede at lave en handleplan for Jyderup blev hele denne problemstilling en del af handleplansarbejdet. I yderste højre kolonne længere nede på siden kan handleplanens anbefalinger omkring ovenstående læses.

Kommunale beslutninger (nyeste øverst, links til bilag nederst på denne side)

28.10.20: Kommunalbestyrelsen godkender lokalplanerne for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Lokalplanerne finder du her hjemmesiden.

I forhold til Skarridsøhjemmet vil næste fase være et kommunalt udbud og efterfølgende salg af Skarridsøhjemmet.

I forhold til Campingpladsen ligger det videre arbejde hos Naturpark Åmosen, der har overtaget området med henblik på opførelse af et naturrum. Den tidligere styregruppe har anmodet Naturpark Åmosen om at inddrage borgerne i projektet i videst muligt omfang. Der vil blive oprettet et “projekt” “Naturrummet”, der følge den videre proces i samarbejde med Naturparken.

Oktober: Administrationen har gennemgået høringssvarene og har på den baggrund foreslået nogle minder justeringer af lokalplanerne. PLanerne er nu i politisk proces med endelig beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober.

20.05.20: Kommunalbestyrelsen godkender lokalplanforslag 11.20  og kommuneplantillæg nr 9 og sender begge til høring (høringsfrist 4/8).

20.05.20: Kommunalbestyrelsen indgår partnerskabs- og benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen.

22.04.20: Kommunalbestyrelsen godkender lokalplanforslag 11.21  og kommuneplantillæg nr 10 og sender begge til høring (høringsfrist 6/7).

19.09.19: Kommunalbestyrelsen beslutter at:

  1. Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40 (Skarresø Campingplads),
  2. administrationen bemyndiges til at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup.
  3. Skarridsøhjemmet udbydes til salg alene.

27.06.18: Kommunalbestyrelsen beslutter at:

  1. der udarbejdes lokalplan for Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping og på baggrund af disse lokalplaner gennemføres et udbud med henblik på salg af campingpladsen og Skarridsøhjemmet. (Anbefaling 1A – 01-03)
  2. mellemmodellen for Naturparken Åmosens naturrum vælges og støttes med en medfinansiering på kr. 500.000 finansieret af udviklingspuljen (Anbefaling 1B – 01)

Hvad sker der?
I dette afsnit orienteres kort om forskellige faser i arbejdet. Nyeste fase vil altid stå øverst. Til de fleste faser knyttes forskellige dokumenter, som kan hentes nederst på denne side.

02.10.20: Administrationen har gennemgået alle høringssvar og har skrevet bemærkninger til alle svarenes enkelte punkter. Desuden har administrationen på baggrund heraf stillet forslag om minder justeringer i planerne. Alle emærkninger og ændringsforslag kan læses i dokumenterne længere nede på denne side. Lokalplanerne skal nu drøftes i poliske udvalg og besluttes på kommunalbestyrelsens den 28/10.

I lokalplanen for Skarridsøhjemmet foreslås, at et byggefelt  (B) udvides med 75 m2, og at terrassearealet ligeledes udvides. Der gives tilladelse til lidt mere terrænregulering. Ønsket om at flytte parkeringpladsen og at undgå en ny indkørsel til området foreslås ikke imødekommet.

Høringssvarene til lokalplanen for Campingpladsen går i meget forskellige reninger og drejer sig i høj grad om begrænsning af campering og om fastholdelss af mulighederne for campering med vogne og telte. Administrationen foreslår på baggrund af svarene, at et byggefelt for sheltere i Udsigtszonen flyttes ud af zonen og opdeles i mindre felter, og at bygningsdybden for naturummet reduceres fra 15 til maks 12 meter. Der er desuden ændringer omkring udseende af sheltere mm og en bemærkning om broens udfomning. Til ønsker om mere eller mindre camping understreger administrationen, at det har været et ønske at gøre lokalplanen så rummelig som mulig med plads til mange forskellige aktiviteter. Det anbefales at hente og læse administrationens bemærkninger længere ned på denne side.

03.07.20: Efter det velbesøgte borgermøde på campingpladsen og ved Skarridsøhjemmet har styregruppen skrevet 2 høringssvar, som kan hentes i dokumentkolonnen neders på siden..

Maj: Naturpark Åmosen overtager området og forestår nedrivning af eksisterende bygninger, dog ikke løbeklubbens lokale.

01.05.20: Der er nu også udarbejdet et lokalplanforslag for Skarridsøhjemmet, der gør det muligt at bruge området til turistfremmende formål, eksempelvis vandrehjem, hotel og restaurant. Forslaget skal politisk behandles på møder i maj måned, først i Udvalget for Klima og Miljø (5/5), dernæst i Økonomiudvalget (13/5 og i Kommunalbestyrelsen (20/5). Se bilag længere nede på siden.

30.04.20: Som led i høringen planlægger kommunen borgermøde i Skarridsøsalen torsdag den 18. juni kl. 19.00 til 20.30. Mødet kan blive ændret afhængig af retningslinjerne omkring Corona-pandemien. NB Borgermødet afholdes den 18/6 kl. 19 på Campingpladsen.

23.04.20: Forud for kommunalbestyrelsens godkendelse af lokalplanforslaget 11,21 blev det af Lars Quist fra socialdemokratiet nævnt, at målet er at fremme turismen i Jyderup og hele Holbæk kommune. Det blev også nævnt, at der på området ikke kun skal kunne overnattes i mindre telte og shelters, men også være mulighed for overnatning med campingvogne/telte. For lokalforum er det vigtigt, at det blev understreget at naurområdet fortsat skal kunne rumme en campingplads. Lokalplanen bliver nu sendt i høring, og lokalforums styregruppe vil sørge for at borgerne kan komme til orde på en eller anden måde, selv om det måske kan blive svært at arrangere et borgermøde med de aktuelle Corona-begrænsninger. Hør eventuelt flere af de positive politiske tilkendegivelser her: punkt 97 i TV-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

21.04.20: Styregruppen har på anmodning sendt en forhåndstilkendegivelse vedrørende lokalplan 11.21, brevet ligger under “Breve og andre dokumenter …”

17.04.20: Kommunens planafdeling har udarbejdet et lokalplanforslag 11,21 for “Naturområde ved Skarresø”. Forslaget er blevet godkendt af Udvalget for Klima og Miljø og af Økonomiudvalget. Forslaget skal herefter drøftes i kommunalbestyrelsen den 22.april 2020. Hvis forslaget godkendes, vil det blive sendt i høring i minimum 8 uger inden endelig godkendelse. Lokalforums styregruppe vil én af de nærmeste dage drøfte forslaget og eventuelt kommentere det inden kommunalbestyrelsesmødet den 22/4. Andre borgere eller borgergrupper er velkomne til at gøre det samme.  Ud over lokalplanforslaget er der udarbejdet en hvidbog med planlæggernes svar på de indsendte høringssvar fra fordebatten. Der er også udarbejdet en miljøscreening og et kommuneplantillæg. Alle 4 bilag kan hentes længere ned på denne side under “Breve og andre dokumenter..” Eventuelle kommentaret til forslaget vil blive lagt ind på denne side senest den 22/4.

Før 1. april 2020: Opbygningen af denne projektbeskrivelse er påbegyndt i april måned 2020, idet det må forventes, at der i resten af 2020 vil blive truffet en række væsentlige beslutninger på dette område.
Den 10/10 2019 blev der afholdt borgermøde med fordebat om de kommende lokalplaner for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Der blev efterfølgende fremsendt flere høringssvar til kommunen. Læs om fordebathøringen

Lukket for kommentarer.