Arkiv 01.10.20: Attraktive Byrum

01.10.20: Projektet er afsluttet. I sidste fase blev projektet afsluttet i et nært samarbejde med Ung Holbæk, der i samme periode etablerede klublokaler i kæderend under biblioteket. Bibliotekspladsen vil derfor i vidt omfang også fungere som uderum for ungdomsklubben. På pladsen er nu opsat en del siddemøbler, som er overdækket med et stort sejlder. Desuden er opsat en bluetooth højtaler med manuel opladning. Den murede væg mod Stationscentret er i voldsomt forfald, og der er derfor et nyt projekt på vej om åbning af pladsen netop mod stationscentret. 

Projektbeskrivelse
Projektet er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af Jyderup Handleplan:

BAGGRUND
Parkeringspladsen ved SuperBrugsen (Markedspladsen) og Bibliotekspladsen danner ramme om mange af aktiviteterne i Jyderup, bl.a. udendørs koncerter og byens torvedage. Disse aktiviteter er populære, ikke blot for byens borgere men også en stor del af oplandet til Jyderup.

Lokalforum og Jyderup Erhvervsforening har længe haft et ønske om at kunne bruge byrummene mere multifunktionelt, således at arealet kan benyttes til parkering i hverdagen, og samtidig- ved de særlige lejligheder – kunne danne ramme for flere forskellige arrangementer. Parkeringsarealet bagved Rådhuset og Bibliotekspladsen er allerede et brugt område, men det har potentiale til at kunne mere og på den måde være med til at skabe en stærkere sammenhæng i bymidten.

FORMÅL

Formålet er en styrket Biblioteksplads og Markedsplads. Der ønskes byrum, som er mere synlige og aktiveve, og som kan bruges i langt højere grad. Aktivering af disse byrum skal desuden bidrage til en fastholdelse og
styrkelse af liv og aktivitet omkring biblioteket i den tidligere rådhusbygning.
Der investeres i multifunktionelle byrumsmøbler og installationer, som kan anvendes på flere lokationer og til flere forskellige formål. På den måde kan byrummene anvendes til både parkering, koncerter, torvedage mv.

INDHOLD
For at opnå mere anvendelige og attraktive byrum anbefaler handleplanen følgende:

1. Der etableres stålkonstruktioner, hvorpå der kan sættes sejlduge. Foruden at kunne beskytte mod regn og sol, kan sejlene være med til at give byrummet et trygt og moderne udtryk og hjælpe til at danne rum for flere forskellige anvendelser og begivenheder.

2.  Der etableres multifunktionelle byrumsmøbler, som inviterer til leg og ophold og som samtidig kan fungere som et nyt naturligt samlingspunkt, se inspirationsbilledet Bylivskasse, her til venstre. Byrumsmøblerne kan udføres som faste multifunktionelle installationer eller som en sammensætning af flere mobile byrumsmøbler. Byrumsmøblerne kan fx være opholdsmøbler, en udendørs scene eller markedsboder.

PROCES og ORGANISERING

  • Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere og erhvervsfolk.
  • I samarbejde med Holbæk Kommune gennemføres en inddragelsesproces, hvor interesserede borgere kan få indflydelse på indretningen af byrumme
  • Arbejdsgruppen og Holbæk Kommune finder frem til de konkrete løsninger og placeringer af de nye byrumsmøbler og stålkonstruktioner.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27/6-18 godkendt det skitserede projekt og har afsat 250.000 kr. til projektet. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen også afsat penge til dækning af timer i administrationen.

Pr. 1. januar 2019 har kommunen ansat Mette Spaanheden Jensen som projektleder til dette og to andre projekter frem til 31/12 2019.

Pr. 1/8 2019 er Mette Spaanheden Jensen fratrådt projekterne, og i stedet er fællessskaber  Christian Fonnesbech-Aagaard kontaktperson på projekterne. 

Lokal tovholder på projektet er Rikke Klindt.

Kommunal kontaktperson

Christian Fonnesbech-Aagaard
Mail: cfa@holb.dk
Tlf: 7236 2803

Lokal tovholder

Rikke Klindt
Mail: skrivtil@rikkeklindt.dk

Byrumsrådet

Arbejdet i projektgruppen

1/10 – 19: I løbet af foråret opsøgte projektleder Mette Spaanheden forskellige borgergrupper for at få gode ideer til både dette projekt og projekt Grøn Bymidte. Der blev nedsat et Byrumsråd bestående af repræsentanter fra brugerrådet på Elmelunden, fra Ung Holbæk og fra børnefamilier. Før sommerferien samledes byrumsrådet og godkendte et idékatalog. I løbet af sommerferien indhentede projektlederen tilbud fra forskellige leverandører. I august mødtes Byrumsrådet igen og gik de forskellige forslag igennem. Der var stor enighed om, at nogle af de forslag til byrumsmøbler, der egnede sig til især de unge, var dem, man skulle gå videre med. Kommunens kontaktperson Christian Fonnesbech-Aagaard arbejder videre med forslag til byrumsmøbler sammen med repræsentanter fra Ung Holbæk.  Der er et vist tidspres, idet kommunens administration kræver at det bevilgede beløb på 250.000 kr. skal bruges i indeværende år.

28/2 -19: Dette projekt og projekt Grøn Bymidte er indtil videre slået sammen med fælles projektledelse og arbejdsgrupper. Der satses på dannelse af flere arbejdsgrupper med specifikke formål, men indtil videre er der ikke mange borgere involverede. For at skabe opmærksomhed og give borgerne mulighed for at komme med idéer og/eller melde sig til arbejdet, afholder projektleder Mette Spaanheden Jensen åbent hus i Skarridsøsalen hver torsdag fra 14.30 til 17.30. Læs indbydelsen til det åbne hus under links længere nede på denne side.

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.