Naturen omkring Jyderup

Skovene

Jyderup er omkranset af store skove, hvor man kan færdes i adskillige timer uden at møde andre mennesker. Skovene bliver passet nænsomt, da den industrielle skovdrift ikke er i højsædet, og der mere fokuseres på jagt.
Skovene er Stokkebjerg skov, der hører under Aggersvold Gods, Bjergsted skov, der hører under Schaffalitzky de Muckadell Gods samt Delhoved skov og Store Møsten, der hører under Rangle Mølle Gods. Mod sydøst ligger den lille Jyderup Skov.

Der er flere afmærkede stier gennem skoven, læs mere  under emnet gang-, løbe- og cykelruter.

Vi opfordrer borgerne til at følge anvisningerne på skiltene og understreger, at løse hunde ikke er tilladt i skovene. Her henviser vi til Hundeskoven i Jyderup.

Skarresholm – Skarsholm – Skarridsholm

Ca. 2 km. vest for Sølyst, på en lille holm omkranset af mose og eng lå i middelalderen (ca. år 1250) en borg ved navn Skarresholm. Borgen bestod af stenhuse i flere etager omgivet af volde og grave. I 1408 købte dronning Margrethe den 1. borgen og rev den ned som et led i kronens kamp mod adelen. I dag er små forhøjninger i landskabet de eneste synlige rester af borgen. Se kort

Skarresø

Søen er med sine 192 ha. en af de større søer i Vestsjælland. Den har et afrundet omrids med to små bugter i den østlige ende mod Jyderup.

Læs også om Skarresø på kommunens hjemmeside

Søbassinet skråner jævnt ned mod de centrale dele, hvor den maksimale dybde er 4,1 m og en middeldybde på 2,6 meter. Se kort
Skarresø har flere tilløb rundt om i søen. Det største tilløb, Ravnebæk, udmunder i søens østlige ende ved campingpladsen. I sydvest er der udløb via Regstrup Å mellem de høje randbakker mod syd og vest; et stigbord ved Kongens Mølle regulerer søens vandstand. Søen har i gamle dage fungeret som mølledam for Kongens Mølle.
Der findes 3 mindre øer i søens vestlige ende, hvoraf den største har fået navnet Magleholm. Rundt langs bredderne og omkring Magleholm findes en hel del grunde og stenrev. I store dele af resten af søen er bunden mere blød.

Lystfiskeri i Skarresø
Skarresø har altid haft en artsrig fiskebestand, og der er altid blevet fisket i Skarresø.
Skarresø rummer en fin bestand af fredfisk. De dominerende fiskearter i søen er i dag skalle, hork og aborre, men der er også fanget brasen, gedde, sandart og rudskalle.
En del af Skarresø er udpeget som kommunal fiskesø, læs kommunens beskrivelse af retningslinjer for fiskesøer.

Se kort over det frie fiskevand i Skarresø.

Havørne

Skarresø er kendt for sine mange grågæs, og siden 2003 har et havørnepar ynglet ved Skarresø.
Parret byggede i 2003 rede nær søen, og Vestsjællands Amt lukkede i samarbejde med skovejeren dele af skoven, men der kom tilsyneladende intet ud af dette yngleforsøg.

I 2005 flyttede havørneparret så ud på øen Magleholm, og her lykkedes det endelig at få unger på vingerne. For at give havørnene de bedste ynglebetingelser og for at beskytte dem bedre mod forstyrrelser fra søsiden blev der i 2005 vedtaget et tillæg til regulativ for Skarresø vedr. sejlads på søen. En  gruppe af borgere har siden maj 2019 arbejdet for at få udvidet mulighederne for sejlads på Skarresø – med den nødvendige hensyntagen til havørnene. Projektet har desværre en del modvind, men der arbejdes fortsat med projektet (19/10-20), læs meget mere om projekt “Sejlads på Skarresø”. 

Fugleliv

Følg nedenstående link til fuglenes verden omkring Skarresø. Billederne er optaget af Mikael Knøfler bosiddende i Jyderup.

Fugle ved Skarresø

Lukket for kommentarer.