Sognegårdens efterårsprogram 2022 er kommet

Holmstrup og Jyderup sogne afholder hvert år en række musik- og foredragsarrangementer i kirkerne og i sognegården. Du kan finde efterårets arrangementer ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Muligt nyt samarbejde mellem Holbæk kommune og Jyderup

24.08.22: Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte samarbejdet. Den oprindelige vision fra politisk side var vist ikke 1000 boliger, men 1000 nye borgere, men en helt enig kommunalbestyrelse roste oplægget og gik med i samarbejdet vel vidende, at det måske ikke  bliver 1000 boliger. Mindre kan gøre det, men det vigtige er, at man fra politisk side vil en udvikling af Jyderup.

17.08.22: Økonomiudvalget anbefalede

10.08.22: Udvalget for plan, boliger og lokal udvikling anbefalede at igangsætte samarbejdet, som omtales nedenfor.

Mandag den 8/9 2022 drøfter udvalget for plan, boliger og lokal udvikling om udvalgets medlemmer vil anbefale kommunalbestyrelsen at “igangsætte et samarbejde med Jyderup med udgangspunkt i ”Vision om 1000 boliger i Jyderup”

Det er en fantastisk nyhed for Jyderup, som vi folder lidt mere ud herunder.

I sagsfremstillingen til mødet står der følgende:

“Repræsentanter fra lokalforum og erhvervsforeningen i Jyderup, Jyderups Fremtid, Jyderupfonden samt Stilauget i Jyderup har” – på opfordring fra Holbæk kommune (red.) – “indsendt en vision om 1000 boliger i Jyderup til kommunen.

Visionen rummer en helhedsorienteret tematiseret byudviklingsvision med forskellige foreslåede indsatser som vil støtte op omkring boligvikling og bosætning i Jyderup, herunder indsatser der styrker kultur- og foreningsliv, bedre infrastruktur og kommunal service.

Visionen beskriver et ønsket samarbejde med kommunen for at undersøge og realisere indsatserne.

Visionen skal desuden ses i sammenhæng med 7 årsplanen for Jyderup, Jyderup Handleplan, kommunens Boligstrategi og Kommuneplan 2021 således at boligudviklingen sker i balance med kommunens øvrige lokalsamfund.

Det nærmere samarbejde omkring visionen fastlægges hen over efteråret 2022, hvor også arbejdet med kommunens kommende planstrategi tilrettelægges.”

Klik på billedet for at hente notatet.

Som bilag til notatet om 1000 boliger er der udarbejdet en kortskitse og et skema, der viser, hvor boligudbygningen er mulig og i hvilket omfang. Det må bemærkes at udbygningsområderne i overvejende grad er i privat eje, hvorfor en dialog med ejerne er helt afgørende for, at visionen kan realiseres. klik på billederne for at se dem i større format.

7- års planen for Jyderup, som Jyderup fonden har fået udarbejdet er i sig selv spændende læsning. Så har du ikke fået læst den, så kan du hente den her, klik på billedet.

 

Jyderup Handleplan blev efter politisk ønske udarbejdet i et forbilledligt samarbejde mellem kommunale embedsmænd  og frivillige borgere fra Jyderup i 4 temagrupper. Efterfølgende blev mange af handleplanens forslag gennemført takket være den politiske opbakning. Et af handleplanens temaer om boligudvikling blev til mange borgeres skuffelse ikke umiddelbart realiseret. MEN med en politisk målsætning om 1000 nye boliger kan det nok være, at politikerne kommer stærkt igen. Det bliver spændende.

I notatet om de 1000 boliger anbefales det, at det forhåbentligt kommende samarbejde om den fælles vision baseres på den samme arbejdsform som ved udarbejdelse af handleplanen og der foreslås 4 temaer:

 • Infrastruktur
 • Boliger og byudvikling
 • Institutioner, fritids- og foreningsliv
 • Befolkningssammensætning

Dette opslag vil løbende blive opdateret med de politisk beslutninger i løbet af august måned. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte samarbejdet, vil vi oprette “Visionen om 1000 boliger i Jyderup” som et projekt, hvor det videre forløb vil blive beskrevet.

Opførelse af ny børnehave i Jyderup er godkendt

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni godkendt projektet for en ny børnehave i Jyderup med en bevilling på 53 mio. kr. Den nye børnehave placeres lige nord for Præstemarken.

Byggeriet er i totalentreprise og det er så glædeligt, at det er et lokalt firma JJ Tømrer & Snedker a/s, der har vundet entreprisen.

Tidsplanen for byggeriet ser således ud:

Juli-August 2022: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise
September 2022 – April 2023: Projektering
April 2023: 1. spadestik (forventet)
April 2023 – Maj 2024: Udførelsesperiode
Juni 2024: Ibrugtagning

Mulig ny større Netto i Jyderup

Kommunens økonomiudvalg har den 11/5 2022 besluttet at igangsætte en planlægning, der kan muliggøre en ny dagligvarebutik (Netto) på ejendommene Holbækvej 31-33.

Nedenstående illustrerer den nødvendige planlægning. Billederne er hentet fra bilag til økonomiudvalgets dagsorden. Klik på billederne for at se dem i et større format.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider bymidten langs Holbækvej fra Skarridsøgade til Skovvejen. Kommunens administration skriver herom i sagsfremstillingen for økonomiudvalget: ” …, at der med en udvidet bymidtestruktur på sigt vil kunne skabes en mere sammenhængende bymidte i Jyderup, som vil give flere udviklingsmuligheder og mulighed for i større grad at beholde handelen i byen.”

Der skal også udarbejdes en lokalplan for det område, hvor dagligvareforretningen skal ligge. Skitsen viser en mulig placering. I administrationens anbefaling af igangsætning af planlægningen står der, at det “….  lægges til grund, at der er lokal opbakning blandt Jyderup lokalforum og Jyderup Erhvervsforening til placeringen, og at Salling Group ifølge deres oplysninger ikke har mulighed for at udvide deres eksisterende dagligvarebutik.”

Desuden skal der udarbejdes en detailhandelsredegørelse.  En sådan foreløbig, men ikke endelig godkendt redegørelse er udarbejdet af projektansøgeren.

Redegørelsen indgår som bilag til økonomiudvalgets dagsorden og kan læses her.

Redegørelsen er meget omfattende og rummer en beskrivelse af eksisterende forhold på dagligvareområdet og konsekvenser for den fremtidige udvikling på dette område. Der er begrundelser for udvidelse af bymidten med meget mere. Endelig er der også afsnit om trafik og tilgængelighed. Specielt til dette tema knytter redegørelsen an til hele diskussionen omkring den kommende motorvej og placeringen af tilslutningerne til motorvejen, se siden “Motorvej på vej”. Ikke så mærkeligt anbefaler redegørelsen, at det eksisterende tilslutningsanlæg ved Holbækvej bevares! Når der tales om en udvidelse af bymidten, kan det også være nærliggende, at se nærmere på de tanker en projektgruppe har gjort sig omkring Bymidten, se siden “Jyderups Bymidte”.

Placeringen af den nye Netto rejser mange spørgsmål ,og derfor er det rigtig godt at konstatere, at planlægningen, som påbegyndes i 3. kvartal, begynder med et borgermøde og en fordebat høring på 2 uger. Når planforslaget er offentliggjort, bliver der igen et borgermøde og en 8 ugers høringsperiode. Der bliver derfor gode muligheder for en indgående drøftelse af fordele og ulemper ved den foreslåede placering af en ny Netto.

Opfølgning på sagen om salget af Skarridsøhjemmet

 

Tilføjelse til tidligere opslag om salget af Skarridsøhjemmet

Holbæk kommunes administration har på baggrund af klagen fra tilbudsgiveren Trekløver Ejendomme Aps udarbejdet en redegørelse om salget af Skarridsøhjemmet. Trekløver Ejendomme har videresendt redegørelsen til de 3 foreninger, Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening, som stod bag nedenstående orientering. Redegørelsen kan læses her: https://usercontent.one/wp/jyderup.dk/wp-content/uploads/2022/02/redegoerelse-omkring-salg-af-Slagelsevej-21-skarridsoehjemmet-02022022.pdf

Det tidligere opslag:

I november kunne vi med glæde fortælle, at Holbæk kommune havde solgt Skarridsøhjemmet til ØA Bolig Aps i Snertinge. Vi skrev også, at der nu er håb om, at de ambitiøse planer for hele området ved Skarridsøhjemmet og Campingpladsen nu kan realiseres. Det skrev vi med forventning om, at politikerne på baggrund af kommunens handleplan for Jyderup havde valgt et købstilbud, med et spændende bud på områdets udvikling.

Det har efterfølgende vist sig, at politikerne tilsyneladende alene har valgt det tilbud, der gav flest penge i kassen uden hensyntagen til købernes bud på områdets udvikling. Det har også vist sig, at der er begået fejl i den administrative behandling af sagen og i indstillingen til politikerne. Derfor har én af de andre tilbudsgivere Trekløver Ejendomme Aps i Jyderup fremsendt en klage til Ankestyrelsen. Trekløver Ejendomme har gennemgået alle foreliggende oplysninger og har udarbejdet en samlet oversigt over forløbet og de fejl, der er sket i sagsbehandlingen. Kommunen har i brev til Trekløver Ejendomme erkendt nogle af de påpegede fejl, men om fejlene får en konsekvens for salget af Skarridsøhjemmet skal afgøres enten af politikerne i Holbæk Kommune eller af Ankestyrelsen og Ombudsmanden. Oversigten kaldet “Guide til sagsforløbet” kan læses her:  https://usercontent.one/wp/jyderup.dk/wp-content/uploads/2022/01/Guide-til-sagsforloeb-salg-af-Skarridsoehjemmet.pdf

3 af Jyderups foreninger, Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening, som alle arbejder med Jyderups udvikling, har udarbejdet en fælles erklæring, som blandt andet er lagt offentligt frem på Facebook og som citeres her:

Holbæk Kommune svigter Jyderup og hensigterne i Jyderup Handleplan ved salget af Skarridsøhjemmet

Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening har fundet det nødvendigt at udsende nedenstående erklæring.

Holbæk Kommune besluttede i oktober 2021 at sælge Skarridsøhjemmet til ØA Bolig, selvom ØA Bolig ikke havde leveret en udførlig projektbeskrivelse og tidsplan for deres turismeprojekt på Skarridsøhjemmet, som ellers var et krav i Holbæk Kommunes udbud af Skarridsøhjemmet. Derfor burde det valgte købstilbud fra ØA Boligs være blevet kasseret.

Da Økonomiudvalget behandlede sagen, fandt de, at projektbeskrivelsen for det indstillede købstilbud fra ØA Bolig ikke var fyldestgørende og udførligt. ØA Bolig havde blot i mailen med købstilbuddet skrevet ”Ejendommen købes med det formål at skabe vandrehjem inden for de rammer der er beskrevet i udbuddet. Forløber tingene planmæssigt forventer vi at kunne modtage gæster i forsommeren 2022.”

Økonomiudvalget bad derfor administrationen undersøge, om der var yderligere dokumentation i forhold til projektbeskrivelse og tidsplan fra ØA Bolig. Det fremskaffede Holbæk Kommunes administration og fremsendte det til medlemmerne i kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen. Det var en udførlig projektbeskrivelse om at lave et Spa-hotel, der blev vedhæftet ØA Boligs købstilbud. Projektbeskrivelsen tilhørte dog en anden byder og ikke ØA Bolig. Kommunalbestyrelsen besluttede derefter – uden viden om fejlen med den forkerte projektbeskrivelse – at sælge til ØA Bolig. Beslutningen er derfor så fejlbehæftet, at den må anses for at være ugyldig.

Kommunalbestyrelsen havde mulighed for at forkaste alle købstilbud, men kommunalbestyrelsen blev ikke oplyst om denne mulighed ved sagsfremstillingen. Trekløver Ejendomme, som også har afgivet et tilbud, har påpeget flere kritisable forhold ved Holbæk Kommunes sagsbehandling og beslutning om at sælge Skarridsøhjemmet til ØA Bolig. Sagen er omtalt i Nordvestnyt den 30. og 31 december 2021. Holbæk Kommunes administration har dog meddelt Trekløver Ejendomme, at kommunen trods fejlene i sagen ikke finder det nødvendigt at forelægge sagen på ny for kommunalbestyrelsen eller lade sagen gå om.

Jyderup har arbejdet i 6 år med at skabe de optimale betingelser for at udvikle turismen bl.a. med overnatning og bespisning på Skarridsøhjemmet. Holbæk Kommune har valgt at se bort fra de øvrige byderes gode projektbeskrivelser og alene fokusere på den budte pris, og Holbæk Kommunes har dermed svigtet løfterne, som kommunen selv har beskrevet i Jyderup Handleplan, til Jyderup om at udvikle byen og turismen.

Det skal understreges, at ØA Bolig ingen skyld har i det skete. Det handler alene om Holbæk Kommunes fejlagtige sagsbehandling og manglende vilje til at rette op på sine egne fejl samt den manglende vilje til at sætte udviklingen af lokalområderne i centrum. Retssikkerheden er på spil, når borgere, foreninger, virksomheder ikke kan regne med, at sager bliver besluttet på et korrekt oplyst grundlag, og når en kommune ikke vil rette op på rystende fejl i sagsbehandlingen.

Det er foreningernes håb, at kommunens politikere på baggrund af alle de foreliggende oplysninger vil genoptage sagen.

 

Nyt om salget af Skarridsøhjemmet

I november kunne vi med glæde fortælle, at Holbæk kommune havde solgt Skarridsøhjemmet til ØA Bolig Aps i Snertinge. Vi skrev også, at der nu er håb om, at de ambitiøse planer for hele området ved Skarridsøhjemmet og Campingpladsen nu kan realiseres. Det skrev vi med forventning om, at politikerne på baggrund af kommunens handleplan for Jyderup havde valgt et købstilbud, med et spændende bud på områdets udvikling.

Det har efterfølgende vist sig, at politikerne tilsyneladende alene har valgt det tilbud, der gav flest penge i kassen uden hensyntagen til købernes bud på områdets udvikling. Det har også vist sig, at der er begået fejl i den administrative behandling af sagen og i indstillingen til politikerne. Derfor har én af de andre tilbudsgivere Trekløver Ejendomme Aps i Jyderup fremsendt en klage til Ankestyrelsen. Trekløver Ejendomme har gennemgået alle foreliggende oplysninger og har udarbejdet en samlet oversigt over forløbet og de fejl, der er sket i sagsbehandlingen. Kommunen har i brev til Trekløver Ejendomme erkendt nogle af de påpegede fejl, men om fejlene får en konsekvens for salget af Skarridsøhjemmet skal afgøres enten af politikerne i Holbæk Kommune eller af Ankestyrelsen og Ombudsmanden. Oversigten kaldet “Guide til sagsforløbet” kan læses her:  https://usercontent.one/wp/jyderup.dk/wp-content/uploads/2022/01/Guide-til-sagsforloeb-salg-af-Skarridsoehjemmet.pdf

3 af Jyderups foreninger, Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening, som alle arbejder med Jyderups udvikling, har udarbejdet en fælles erklæring, som blandt andet er lagt offentligt frem på Facebook og som citeres her:

Holbæk Kommune svigter Jyderup og hensigterne i Jyderup Handleplan ved salget af Skarridsøhjemmet

Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening har fundet det nødvendigt at udsende nedenstående erklæring.

Holbæk Kommune besluttede i oktober 2021 at sælge Skarridsøhjemmet til ØA Bolig, selvom ØA Bolig ikke havde leveret en udførlig projektbeskrivelse og tidsplan for deres turismeprojekt på Skarridsøhjemmet, som ellers var et krav i Holbæk Kommunes udbud af Skarridsøhjemmet. Derfor burde det valgte købstilbud fra ØA Boligs være blevet kasseret.

Da Økonomiudvalget behandlede sagen, fandt de, at projektbeskrivelsen for det indstillede købstilbud fra ØA Bolig ikke var fyldestgørende og udførligt. ØA Bolig havde blot i mailen med købstilbuddet skrevet ”Ejendommen købes med det formål at skabe vandrehjem inden for de rammer der er beskrevet i udbuddet. Forløber tingene planmæssigt forventer vi at kunne modtage gæster i forsommeren 2022.”

Økonomiudvalget bad derfor administrationen undersøge, om der var yderligere dokumentation i forhold til projektbeskrivelse og tidsplan fra ØA Bolig. Det fremskaffede Holbæk Kommunes administration og fremsendte det til medlemmerne i kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen. Det var en udførlig projektbeskrivelse om at lave et Spa-hotel, der blev vedhæftet ØA Boligs købstilbud. Projektbeskrivelsen tilhørte dog en anden byder og ikke ØA Bolig. Kommunalbestyrelsen besluttede derefter – uden viden om fejlen med den forkerte projektbeskrivelse – at sælge til ØA Bolig. Beslutningen er derfor så fejlbehæftet, at den må anses for at være ugyldig.

Kommunalbestyrelsen havde mulighed for at forkaste alle købstilbud, men kommunalbestyrelsen blev ikke oplyst om denne mulighed ved sagsfremstillingen. Trekløver Ejendomme, som også har afgivet et tilbud, har påpeget flere kritisable forhold ved Holbæk Kommunes sagsbehandling og beslutning om at sælge Skarridsøhjemmet til ØA Bolig. Sagen er omtalt i Nordvestnyt den 30. og 31 december 2021. Holbæk Kommunes administration har dog meddelt Trekløver Ejendomme, at kommunen trods fejlene i sagen ikke finder det nødvendigt at forelægge sagen på ny for kommunalbestyrelsen eller lade sagen gå om.

Jyderup har arbejdet i 6 år med at skabe de optimale betingelser for at udvikle turismen bl.a. med overnatning og bespisning på Skarridsøhjemmet. Holbæk Kommune har valgt at se bort fra de øvrige byderes gode projektbeskrivelser og alene fokusere på den budte pris, og Holbæk Kommunes har dermed svigtet løfterne, som kommunen selv har beskrevet i Jyderup Handleplan, til Jyderup om at udvikle byen og turismen.

Det skal understreges, at ØA Bolig ingen skyld har i det skete. Det handler alene om Holbæk Kommunes fejlagtige sagsbehandling og manglende vilje til at rette op på sine egne fejl samt den manglende vilje til at sætte udviklingen af lokalområderne i centrum. Retssikkerheden er på spil, når borgere, foreninger, virksomheder ikke kan regne med, at sager bliver besluttet på et korrekt oplyst grundlag, og når en kommune ikke vil rette op på rystende fejl i sagsbehandlingen.

Det er foreningernes håb, at kommunens politikere på baggrund af alle de foreliggende oplysninger vil genoptage sagen.

 

Kulturgruppens forårsprogram 2022 er kommet

Kulturgruppen har udsendt sit forårsprogram for 2022. Du kan læse det ved at klikke på billedet. På grund af Corona kan der være usikkerhed om arrangementerne afholdes, og hvor de i givet fald finder sted. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”, hvor den endelige placering også vil kunne ses.

Endvidere finder du  foldere på:
Jyderup Bibliotek
Jyderup Hallen
www.Jyderup.dk

På glædeligt gensyn!
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne

Sognegårdens forårsprogram 2022 er kommet

Holmstrup og Jyderup sogne afholder hvert år en række musik- og foredragsarrangementer i kirkerne og i sognegården. Du kan finde forårets arrangementer 2022 ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Skarridsøhjemmet er solgt

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2021 solgt Skarridsøhjemmet. Køberen er ØA Bolig ApS, som er en virksomhed, der ligger i Snertinge.

Det er på mange måder en god nyhed. For godt et år siden godkendte kommunalbestyrelsen en god lokalplan for Skarridsøhjemmet, og der er nu håb om, at de ambitiøse planer for området kan realiseres. Jyderup fonden og Jyderup Erhvervsforening har allerede taget kontakt til og aftalt møde med de nye ejere.

Der så mange gode planer for Jyderup, der er ved at falde i hak. På samme kommunalbestyrelsesmøde bevilgede politikerne yderligere 600.000 kr. til naturrummet på Campingpladsen og 295.275 kr. til en ny krible krable bro ligeledes på Campingpladsen.

Krible krable broen laves i samarbejde mellem Naturpark Åmosen og Jyderup Fonden, og da der nu er skaffet knap 700.000 kr.  i alt, kan projektet sættes i gang snarest. Læs mere om projektet på Jyderup Fondens Facebookside

Samtidig er Naturpark Åmosens medarbejdere flyttet til Jyderup – med kontorer indtil videre i Skarridsøhjemmet – så også i den forstand, er Naturparken rykket tættere på området, og dermed er der også håb om et øget fokus på etableringen af Naturrummet.

Det kan da også lige nævnes, at kommunalbestyrelsen samtidig bevilgede 114.750 til Jyderups Bymidtegruppe. Gruppen vil plante et lindetræ med en bænk rundt om på det nye torv, der er opstået mellem bibliotekspladsen og stationscentret.

Høring om stationsbygningen

Holbæk kommune har sendt forslag til lokalplan (11.22) for stationsbygningen i Jyderup i høring til den 31. oktober 2021.

Det er lidt af et skråplan, at udarbejde lokalplaner for så snævre områder som enkelte bygninger, også selv om det her er en hel stationsbygning.  Ideelt set ville det have været hensigtsmæssigt (og i bedste overensstemmelse med formålet med lokalplaner) at udarbejde en helt ny lokalplan for hele bymidten herunder stationsbygningen, således at bygningens anvendelse kunne ses i sammenhæng med hele bymidten.

Desværre ligger det ikke lige for, at få udarbejdet en lokalplan for bymidten, selv om lokalforum jævnligt bringer ønsket op over for politikerne, senest i Jyderup Handleplan. Det vil imidlertid også være et problem, hvis al udvikling i byen går i stå, medens vi venter på en samlet plan.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en udvidet anvendelse til følgende: hotel, café, restaurant, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål, o. lign, samt fortsat anvendelse til stations-formål og parkeringsformål.

Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser, der sikrer, at bygningens omdannelse sker i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske karaktertræk og bevaringsværdier.

Forslaget lægger op til en anvendelse af stationsbygningen i god overensstemmelse med de ønsker om udvikling, som hidtil er kommet til udtryk i helhedsplan og handleplan for Jyderup. Dermed må lokalplanforslaget alligevel hilses velkommen.

Lokalplanforslaget kan hentes her

Kommunen arrangerer ikke borgemøde om planen, så hvis nogle borgere ønsker planen drøftet lokalt, må man kontakte lokalforums kontaktgruppe ved formand Rikke Klindt.

Alle kan naturligvis afgive høringssvar. Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 31. oktober 2021. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Erhverv, 0899 Kommuneservice, att.: Maria Mikkelsen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Maria Mikkelsen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Erhverv på tlf.: 7236 93 81 eller pr. mail til marmi@holb.dk.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanforslaget kan endeligt godkendes af forvaltningen.

Muligt nyt vaskeri i Jyderup – status september 21

27.09.21: Status på den langstrakte beslutningsproces

Den stiplede linje angiver Bødkervejs forlængelse til Lynggårdsvej og Industriparken. Vejen etableres af staten, når Skovvejen omlægges til motorvej

Den 1. februar 2021 blev sagen om vaskeriet  bragt op i regionsrådet blandt andet med henblik på at sikre den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige løsning. I den forbindelse blev det endvidere besluttet at forskellige placeringer atter skulle undersøges. Til mødet havde forvaltningen udarbejdet et notat, som kan læses her.

Den 20. september 2021 blev forretningsudvalget for Region Sjælland orienteret om, at der nu er 5 placeringer i spil. Odsherred kommune peger på et område ved Vig, Kalundborg peger på Svebølle og Holbæk peger på områder i Svinninge, Tuse og Tornved. I Nordvestnyt har man kunnet læse, at Jyderup er ude af spillet. Det er dog ikke helt korrekt, idet området i Tornved netop er det område i Jyderups erhvervsområde, som hele tiden har været i spil (matrikel 5z). Det er således heldigvis fortsat en mulighed, at vaskeriet placeres ved Jyderup. Af det nævnte notat fremgår endvidere, at vores forsyningsselskab FORS har planer om placering af et nyt varmeværk i erhvervsområdet. Kombinationen af et nyt varmeværk og et erhvervsvaskeri vil være et stærkt kort.

 

På nuværende tidspunkt forventer regionen, at der træffes endelig beslutning om placering af vaskeriet i 1. kvartal 2022.

 

02.10.20: Supplerende information til nedenstående tidligere opslag

Den 28. september 2020 drøftede regionsrådet atter sagen om placering af vaskeriet. Holbæk kommune kunne af miljømæssige grunde ikke anbefale/godkende de første 3 af de 4 drøftede placeringer i Jyderup, men henviste til matr. 5z (ved Bødkervej), som det bedst egnede. Et flertal i Regionsrådet besluttede derfor at arbejde videre med denne placering. Det er en god beslutning, som antydet nedenfor må det være mere end hensigtsmæssigt at placere en større erhvervsvirksomhed i Jyderups erhvervsområde.

Oprindeligt opslag

For nogle år siden brændte regionens hospitalsvaskeriet i Holbæk. Regionsrådet har besluttet, at der skal opføres et nyt vaskeri og har i en periode undersøgt mulighederne for en ny placering. Både Svebølle, Svinninge og Jyderup har været nævnt som mulige placeringer for det nye vaskeri med 40 til 50 arbejdspladser.

På regionsmødet den 24. juli besluttede et flertal at pege på en placering i Jyderup, nærmere bestemt på matrikel 11d dog med forbehold for, at der kan etableres “den forudsatte vejføring”. Det står dog ikke helt klart, hvad den forudsatte vejføring er. Såfremt det viser sig, at den valgte placering alligevel ikke egner sig, kan andre områder i Jyderup komme i betragtning.

Matrikel 11d ligger på Lynggårdsvej/Rådbjergvej lige ved Postcentret og varmecentralens solcelleanlæg. På nedenstående billede er de øvrige mulige placeringer også angivet. Regionsadministrationen har indstillet følgende prioriteringer: 11d, 12n, 11l og 5z. Den gule vej er forlængelsen af Bødkervej til Lynggårdsvej og videre under jernbanen til Industriparken. Vejen vil blive etableret af Vejdirektoratet, når/hvis Skovvejen bliver omdannet til motorvej.

 Klik på billedet for at se det i et større format.

Hvis alt går planmæssigt vil vaskeriet kunne tages i brug i begyndelsen af 2023. Til den tid vil den gule vej under ingen omstændigheder være etableret, så den tungere trafik med vasketøj vil i første omgang køre ad Lynggårdsvej og Industrivej til Skovvejen (eventuelt ad Rådbjergvej/Cementvejen) , hvilket ikke er optimalt. Til gengæld ligger området fint for de af byens borgere, der forhåbentlig kan få beskæftigelse på vaskeriet. Det kan dog undre lidt, at matrikel 5z ikke er prioriteret højere, idet placeringen der vil være meget tættere på Skovvejen/motorvejen og kun kræve etablering af et kortere stykke vej fra Bødkervejens rundkørsel.

Uanset de trafikale forhold er det under alle omstændigheder en fantastisk god nyhed for Jyderup at få lokaliseret en så stor arbejdsplads.

 

Nyt efterårsprogram 2021 fra Sognegården

Holmstrup og Jyderup sogne afholder hvert år en række musik- og foredragsarrangementer i kirkerne og i sognegården. Du kan finde efterrets arrangementer ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Kulturgruppens efterårsprogram 2021 er kommet

Kulturgruppen har udsendt sit efterårsprogram for 2021. Du kan læse det ved at klikke på billedet. Der er heldigvis grund til at håbe, at dette års arrangementer kan gennemføres. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Endvidere finder du  foldere på:
Jyderup Bibliotek
Jyderup Hallen
www.Jyderup.dk
Infoskærme

På glædeligt gensyn!
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne

Kommuneplan 2021 i høring

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens fysiske rammer. Planen revideres hvert 4 år og her i 2021 skal planen for 2021 til 2033 endeligt godkendes. Planen blev foreløbigt vedtaget den 20. januar 2021. Planen er i høring fra den 3. februar 2021 til den 12. april 2021.

Der afholdes tre digitale informationsmøder om kommuneplanen. På møderne vil hovedemnerne blive præsenteret og herefter vil det konkrete emne for mødet blive gennemgået. Da møderne afholdes elektronisk, er det vanskeligt at skabe en debat som ved et traditionelt borgermøde. Møderne er derfor tilrettelagt med fokus på oplysning, så der sikres de bedste muligheder for eventuelt at skrive et høringssvar.

Informationsmøderne finder sted på følgende tidspunkter.

18. marts kl. 19.00 – Boligudvikling
22. marts kl. 19.00 – Erhvervsudvikling
24. marts kl. 19.00 – Klima og miljø

Hvis du ønsker at deltage i møderne skal du tilmelde dig ved at sende en mail til plan@holb.dk senest den 16. marts. Så vil du modtage et link til deltagelse i møderne.

På Holbæk kommunes hjemmeside kan du læse alt om planen og om høringen 

Der er ikke væsentlige ændringer for Jyderup i forhold til den gældende kommuneplan.

En interessant måde at læse kommuneplanen på, er at benytte nedenstående link (klik på billedet), der fører frem til et kort, hvor man ved at klikke på knappen “kortlag” øverst til venstre kan få alverdens oplysninger om kommuneplanens temaer.

Ved klik på nedenstående billede kommer det samme kort frem, men med en række farvede områder. Zoom ind og klik på et område og få alle rammebestemmelser, der gælder for netop dette område:

Tilskud til til udvikling eller forskønnelse i 2021

Kommunalbestyrelsen har i 2021 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.  (Det er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner).

Desuden gælder det, at:

 • der kun kan søges om 75.000 kr. hverken mere eller mindre
 • der kun kan søges via Holbæk kommunes Fritidsportal, se kolonnen til højre
 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber *), hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning via Fritidsportalen er 1. marts 2021.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne *) til rådighed.

Ansøgninger fra Jydeupområdet skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Sådan søger du:

Der kan kun søges via kommunens fritidsportal, hvilket kræver, at du som ansøger er oprettet på denne. Lokalforum og mange af vores foreninger (herunder Jyderups Fremtid) er oprettet, så du kan overveje at ansøge via lokalforum eller en forening. Du kan også henvende dig til vores fællesskaber *).
Hvis du vil søge som privat person, kan du på forsiden af Fritidsprotalen begynde med at oprette dig som forening, på den efterfølgende side, kan du nederst vælge at oprette dig som privat bruger. Det er måske lidt kringlet, og er du i tvivl, kan  du kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på 72 36 74 90.

Herunder er en kopi af ansøgningsskemaet fra 2020, som viser hvad ansøgningen skal indeholde. Klik på billedet, så kan du printe skemaet ud og forberede din ansøgning:

Du finder Fritidsportalen her

Muligheden for at ansøge om tilskud dukker først op på portalen, når du er logget ind som bruger.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne indstiller projekter overfor Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 30. april 2020.

Yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

*) Fællesskaberen for Lokalforum Jyderup er:

Louise Pilegaard Sørensen