Nyt efterårsprogram 2021 fra Sognegården

Holmstrup og Jyderup sogne afholder hvert år en række musik- og foredragsarrangementer i kirkerne og i sognegården. Du kan finde efterrets arrangementer ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Kulturgruppens efterårsprogram 2021 er kommet

Kulturgruppen har udsendt sit efterårsprogram for 2021. Du kan læse det ved at klikke på billedet. Der er heldigvis grund til at håbe, at dette års arrangementer kan gennemføres. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Endvidere finder du  foldere på:
Jyderup Bibliotek
Jyderup Hallen
www.Jyderup.dk
Infoskærme

På glædeligt gensyn!
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne

Kommuneplan 2021 i høring

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens fysiske rammer. Planen revideres hvert 4 år og her i 2021 skal planen for 2021 til 2033 endeligt godkendes. Planen blev foreløbigt vedtaget den 20. januar 2021. Planen er i høring fra den 3. februar 2021 til den 12. april 2021.

Der afholdes tre digitale informationsmøder om kommuneplanen. På møderne vil hovedemnerne blive præsenteret og herefter vil det konkrete emne for mødet blive gennemgået. Da møderne afholdes elektronisk, er det vanskeligt at skabe en debat som ved et traditionelt borgermøde. Møderne er derfor tilrettelagt med fokus på oplysning, så der sikres de bedste muligheder for eventuelt at skrive et høringssvar.

Informationsmøderne finder sted på følgende tidspunkter.

18. marts kl. 19.00 – Boligudvikling
22. marts kl. 19.00 – Erhvervsudvikling
24. marts kl. 19.00 – Klima og miljø

Hvis du ønsker at deltage i møderne skal du tilmelde dig ved at sende en mail til plan@holb.dk senest den 16. marts. Så vil du modtage et link til deltagelse i møderne.

På Holbæk kommunes hjemmeside kan du læse alt om planen og om høringen 

Der er ikke væsentlige ændringer for Jyderup i forhold til den gældende kommuneplan.

En interessant måde at læse kommuneplanen på, er at benytte nedenstående link (klik på billedet), der fører frem til et kort, hvor man ved at klikke på knappen “kortlag” øverst til venstre kan få alverdens oplysninger om kommuneplanens temaer.

Ved klik på nedenstående billede kommer det samme kort frem, men med en række farvede områder. Zoom ind og klik på et område og få alle rammebestemmelser, der gælder for netop dette område:

Tilskud til til udvikling eller forskønnelse i 2021

Kommunalbestyrelsen har i 2021 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.  (Det er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner).

Desuden gælder det, at:

 • der kun kan søges om 75.000 kr. hverken mere eller mindre
 • der kun kan søges via Holbæk kommunes Fritidsportal, se kolonnen til højre
 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber *), hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning via Fritidsportalen er 1. marts 2021.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne *) til rådighed.

Ansøgninger fra Jydeupområdet skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Sådan søger du:

Der kan kun søges via kommunens fritidsportal, hvilket kræver, at du som ansøger er oprettet på denne. Lokalforum og mange af vores foreninger (herunder Jyderups Fremtid) er oprettet, så du kan overveje at ansøge via lokalforum eller en forening. Du kan også henvende dig til vores fællesskaber *).
Hvis du vil søge som privat person, kan du på forsiden af Fritidsprotalen begynde med at oprette dig som forening, på den efterfølgende side, kan du nederst vælge at oprette dig som privat bruger. Det er måske lidt kringlet, og er du i tvivl, kan  du kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på 72 36 74 90.

Herunder er en kopi af ansøgningsskemaet fra 2020, som viser hvad ansøgningen skal indeholde. Klik på billedet, så kan du printe skemaet ud og forberede din ansøgning:

Du finder Fritidsportalen her

Muligheden for at ansøge om tilskud dukker først op på portalen, når du er logget ind som bruger.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne indstiller projekter overfor Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 30. april 2020.

Yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

*) Fællesskaberen for Lokalforum Jyderup er:

Louise Pilegaard Sørensen

 

Muligt nyt vaskeri i Jyderup – ny placering

 

02.10.20: Supplerende information til nedenstående tidligere opslag

Den 28. september 2020 drøftede regionsrådet atter sagen om placering af vaskeriet. Holbæk kommune kunne af miljømæssige grunde ikke anbefale/godkende de første 3 af de 4 drøftede placeringer i Jyderup, men henviste til matr. 5z (ved Bødkervej), som det bedst egnede. Et flertal i Regionsrådet besluttede derfor at arbejde videre med denne placering. Det er en god belutning, som antydet nedenfor må det være mere end hensigtsmæssigt at placere en større erhvervsvirksomhed i Jyderups erhversområde.

Oprindeligt opslag

For nogle år siden brændte regionens hospitalsvaskeriet i Holbæk. Regionsrådet har besluttet, at der skal opføres et nyt vaskeri og har i en periode undersøgt mulighederne for en ny placering. Både Svebølle, Svinninge og Jyderup har været nævnt som mulige placeringer for det nye vaskeri med 40 til 50 arbejdspladser.

På regionsmødet den 24. juli besluttede et flertal at pege på en placering i Jyderup, nærmere bestemt på matrikel 11d dog med forbehold for, at der kan etableres “den forudsatte vejføring”. Det står dog ikke helt klart, hvad den forudsatte vejføring er. Såfremt det viser sig, at den valgte placering alligevel ikke egner sig, kan andre områder i Jyderup komme i betragtning.

Matrikel 11d ligger på Lynggårdsvej/Rådbjergvej lige ved Postcentret og varmecentralens solcelleanlæg. På nedenstående billede er de øvrige mulige placeringer også angivet. Regionsadministrationen har indstillet følgende prioriteringer: 11d, 12n, 11l og 5z. Den gule vej er forlængelsen af Bødkervej til Lynggårdsvej og videre under jernbanen til Industriparken. Vejen vil blive etableret af Vejdirektoratet, når/hvis Skovvejen bliver omdannet til motorvej.

 Klik på billedet for at se det i et større format.

Hvis alt går planmæssigt vil vaskeriet kunne tages i brug i begyndelsen af 2023. Til den tid vil den gule vej under ingen omstændigheder være etableret, så den tungere trafik med vasketøj vil i første omgang køre ad Lynggårdsvej og Industrivej til Skovvejen (eventuelt ad Rådbjergvej/Cementvejen) , hvilket ikke er optimalt. Til gengæld ligger området fint for de af byens borgere, der forhåbentlig kan få beskæftigelse på vaskeriet. Det kan dog undre lidt, at matrikel 5z ikke er prioriteret højere, idet placeringen der vil være meget tættere på Skovvejen/motorvejen og kun kræve etablering af et kortere stykke vej fra Bødkervejens rundkørsel.

Uanset de trafikale forhold er det under alle omstændigheder en fantastisk god nyhed for Jyderup at få lokaliseret en så stor arbejdsplads.

 

Nyt efterårsprogram 2020 fra Kulturgruppen Jyderup

Kulturgruppen har udsendt sit efterårsprogram for 2020. Du kan læse det ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Endvidere finder du  foldere på:
Jyderup Bibliotek
Jyderup Hallen
www.Jyderup.dk
Infoskærme

På glædeligt gensyn!
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne

Holbæk kommunes boligstrategi 2020

For knap et år siden var der borgermøder i alle lokalområder, hvor borgerne kunne komme med visioner for og forslag til den kommunale boligstrategi.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2020 blev strategien fremlagt og godkendt.

Strategien er på 120 sider og kan hentes i fuldt omfang herunder.

Strategien beskrives på de første 15 sider, og herefter er der i bilag 1 en gennemgang af de forskellige lokalområder  med dokumentation af, hvad der blev talt om på borgermøderne. Desuden påpeges styrker, svagheder, muligheder og trusler i blandt andet Jyderup.

Muligt nyt vaskeri i Jyderup

 

For nogle år siden brændte regionens hospitalsvaskeriet i Holbæk. Regionsrådet har besluttet, at der skal opføres et nyt vaskeri og har i en periode undersøgt mulighederne for en ny placering. Både Svebølle, Svinninge og Jyderup har været nævnt som mulige placeringer for det nye vaskeri med 40 til 50 arbejdspladser.

På regionsmødet den 24. juli besluttede et flertal at pege på en placering i Jyderup, nærmere bestemt på matrikel 11d dog med forbehold for, at der kan etableres “den forudsatte vejføring”. Det står dog ikke helt klart, hvad den forudsatte vejføring er. Såfremt det viser sig, at den valgte placering alligevel ikke egner sig, kan andre områder i Jyderup komme i betragtning.

Matrikel 11d ligger på Lynggårdsvej/Rådbjergvej lige ved Postcentret og varmecentralens solcelleanlæg. På nedenstående billede er de øvrige mulige placeringer også angivet. Regionsadministrationen har indstillet følgende prioriteringer: 11d, 12n, 11l og 5z. Den gule vej er forlængelsen af Bødkervej til Lynggårdsvej og videre under jernbanen til Industriparken. Vejen vil blive etableret af Vejdirektoratet, når/hvis Skovvejen bliver omdannet til motorvej.

 Klik på billedet for at se det i et større format.

Hvis alt går planmæssigt vil vaskeriet kunne tages i brug i begyndelsen af 2023. Til den tid vil den gule vej under ingen omstændigheder være etableret, så den tungere trafik med vasketøj vil i første omgang køre ad Lynggårdsvej og Industrivej til Skovvejen (eventuelt ad Rådbjergvej/Cementvejen) , hvilket ikke er optimalt. Til gengæld ligger området fint for de af byens borgere, der forhåbentlig kan få beskæftigelse på vaskeriet. Det kan dog undre lidt, at matrikel 5z ikke er prioriteret højere, idet placeringen der vil være meget tættere på Skovvejen/motorvejen og kun kræve etablering af et kortere stykke vej fra Bødkervejens rundkørsel.

Uanset de trafikale forhold er det under alle omstændigheder en fantastisk god nyhed for Jyderup at få lokaliseret en så stor arbejdsplads.

 

Bliv vært for et dialogmøde

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at holde 3 dialogmøder i lokalområderne. Det bliver i maj, august og november. Møderne holdes fra 18.30 til 21.

Foreninger, virksomheder, institutioner, lokalfora og borgere kan lægge billet ind på værtsskabetog dermed også på temaer eller emner for dialogen.

Jyderup Højskole og Jyderup Erhvervsforening vil i samarbejde byde ind på værtskabet i Jyderup, men også andre i Jyderup har mulighed for at byde ind.

Læs kommunens indbydelse her:

https://jyderup.dk/wp-content/uploads/2020/03/Lokalområder-Vært_2020.pdf

Mere samkørsel fra Jyderup?

Holbæk kommune hjælper lokalområderne i gang – skal Jyderup være det første?

Når vi kører sammen, bliver det lettere og billigere at komme rundt i kommunen, samtidig med at vi
mindsker CO2-udslippet og lærer hinanden at kende. Derfor har Holbæk Kommune og Movia lavet aftale
med NaboGO: En app, som gør det nemt at køre sammen.

Men vi har brug for din hjælp til at give den luft under vingerne. For hvad er en samkørselsapp uden
brugere? Så hvis du vil være med til at åbne menneskers øjne for samkørsel – og deres bildøre for naboerne
– er det nu, at du eller din forening, din skole, dit lokalområde eller andre skal skrive til os.

Holbæk kommune fokuserer  på at hjælpe 3-4 af kommunens 18 lokalområder godt i gang. Disse område vil modtage en særlig indsats fra kommunens side. De første områder vil blive udvalgt ud fra interesse og engagement i at få samkørslen til at fungere.

Læs meget mere om dette gode initiativ på kommunens hjemmeside, lige her.

 

 

Præmiering af bevaringsværdige huse

Holbæk Kommune har i samarbejde med Historiske Huse, FBL-Holbæk og Museum Vestsjælland valgt at sætte fokus på kommunens mange bevaringsværdige huse.

Du kan hjælpe med at finde de små perler og på den måde bakke op om kampagnen, der kører indtil 1. marts 2020. Herefter vil de 10 mest bevaringsværdige huse blive udvalgt og præmieret med en særlig plakette fra Historiske Huse.

Hvis du ønsker at melde et hus ind, så skal du gøre følgende:

 • Tag et billede af et hus, som du mener er interressant og værd at bevare
 • Lav en kort beskrivelse af, hvorfor netop dette hus er noget særligt
 • Send det som mail til bygningsbevaring@holb.dk
 • …eller læg det på instagram med #bevaringsværdigeholbæk

Det er lige meget, om det er et byhus eller et landhus, om det ligger i Jyderup eller Gislinge – bare du synes, det er et hus, der giver noget til omgivelserne, kvarteret, Holbæk Kommune eller sågar hele resten af Danmark.
Selvom indehaverne af bevaringsværdige huse ofte går langt for at forskønne deres huse, og dermed giver os andre noget smukt at se på, så gælder den private ejendomsret naturligvis. Så husk at udvise respekt for beboerne, når du tager dit billede.

Hvis du sender et billede ind, vil det blive vist på nedenstående side:

Se billederne, og læs om kampagnen på denne side

Tilskud til til udvikling eller forskønnelse i 2020

Kommunalbestyrelsen har i 2020 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.  (Det er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner).

Desuden gælder det, at:

 • der kun kan søges om 75.000 kr. hverken mere eller mindre
 • der kun kan søges via Holbæk kommunes Fritidsportal, se kolonnen til højre
 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber *), hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning via Fritidsportalen er 1. marts 2020.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne *) til rådighed.

Ansøgninger fra Jydeupområdet skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Sådan søger du:

Der kan kun søges via kommunens fritidsportal, hvilket kræver, at du som ansøger er oprettet på denne. Lokalforum og mange af vores foreninger (herunder Jyderups Fremtid) er oprettet, så du kan overveje at ansøge via lokalforum eller en forening. Du kan også henvende dig til vores fællesskaber *).
Hvis du vil søge som privat person, kan du på forsiden af Fritidsprotalen begynde med at oprette dig som forening, på den efterfølgende side, kan du nederst vælge at oprette dig som privat bruger. Det er måske lidt kringlet, og er du i tvivl, kan  du kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på 72 36 74 90.

Herunder er en kopi af det ansøgningsskema, som ligger på Fritidsportalen. Klik på billedet, så kan du printe skemaet ud og forberede din ansøgning:

Du finder Fritidsportalen her

Muligheden for at ansøge om tilskud dukker først op på portalen, når du er logget ind som bruger.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne indstiller projekter overfor Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 30. april 2020.

Yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

*) Fællesskaberen for Lokalforum Jyderup er:

Louise Pilegaard Sørensen

 

Nyt forårsprogram 2020 fra Kulturgruppen Jyderup

Kulturgruppen har udsendt sit forårsprogram for 2020. Du kan læse det ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Endvidere finder du  foldere på:
Jyderup Bibliotek
Jyderup Hallen
www.Jyderup.dk
Infoskærme

På glædeligt gensyn!
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne