Jyderup Lokalforums vedtægter

Holbæk kommunes 18 lokalfora fra 2007 er organiseret vidt forskelligt, men alle med det hovedformål at sikre dialogen mellem lokalområdet og kommunalbestyrelsen (og administrationen) og dialogen mellem borgerne i lokalområdet. Gennem årene er rammerne i Jyderup blevet justeret flere gange. Pr. 13. februar 2023 er lokalforum efter ønske fra kommunen blevet omdannet til en forening, dog således at det fortsat er alle borgere, der er medlemmer, og at der ikke opkræves kontingent. Foreningens stiftende generalforsamling blev holdt den 13/2-2023, hvor vedtægterne blev vedtaget og foreningens første bestyrelse blev valgt. Vedtægterne kan læses på denne side eller hentes her og udskrives som pdf-fil

Referat fra den stiftende generalforsamling

Ramme for perioden 15/11 15 til 28/9-20

Ramme for perioden 28/9-20 til 13/2-23

Læs også om Holbæk kommunes dialogmodel og fælles-skaberne under menupunktet Holbæk kommune.

Lokalområdet

I henhold til Holbæk kommunes lokaldemokratimodel udgøres Jyderup Lokalforums fysiske område af Jyderup og Holmstrup sogne.

Vedtægterne

§1. Navn og adresse

Foreningens navn er Jyderup Lokalforum.
Foreningen er hjemmehørende i Jyderup, Holbæk Kommune

§2. Formål

 1. Foreningens formål er at støtte lokale initiativer fra borgere, foreninger og andre, der ønsker at gøre noget, der gavner fællesskabet og eller udviklingen i Jyderup.
 2. Det er også foreningens formål at bidrage til en god dialog mellem Holbæk Kommune (politikere og administration) og Jyderups borgere.
 3. Samt er det foreningens formål at styrke samarbejdet og fællesskabet i Jyderup.
 4. At sikre dialogen mellem borgere, foreninger m.v. og Holbæk kommune.
 5. At deltage i udarbejdelsen af og opfølgning på kommunale planer for udviklingen af Jyderup samt orientere og inddrage borgere og foreninger m.v.
 6. At være hørings-, dialog- og kontraktpart for kommunalbestyrelse og administration i Holbæk kommune.
 7. At afholde dialogmøder for lokalområdet.

§3. Medlemmer

 1. Medlemmer af Jyderup Lokalforum er alle borgere bosat i Jyderup, alle foreninger, organisationer i Jyderup og alle mennesker med et tilhørsforhold til Jyderup.
 2. Medlemskab kræver ikke kontingent eller registrering.

§4. Økonomi

 1. Kasserer og Formand har i fællesskab fuldmagt til foreningens konto.
 2. Kassereren aflægger regnskab årligt på den ordinære generalforsamling til godkendelse af generalforsamlingen.

§5. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar og indvarsles på foreningens sociale medier, lokalavis og mailliste mindst 4 uger før afholdelse.
 3. Alle fremmødte har en stemme, der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 4. Dagsordenen på Generalforsamlingen skal have følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af op til 2 suppleanter
 6. Valg af op til 2 revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Indkomne forslag skal være modtaget senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen
  2. Endelig dagsorden inkl. Indkomne forslag vil blive offentliggjort 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen
 8. Eventuelt
 1. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis:
 1. Blot et enkelt bestyrelsesmedlem finder det påkrævet eller
 2. hvis en gruppe på minimum 5 stemmeberettigede medlemmer (se §3) kræver det. I dette tilfælde kræver det, at de fem stemmeberettigede fremsender en skriftligt begrundet dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling til formanden senest 30 kalenderdag før den ekstraordinære generalforsamling, så der kan indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling minimum 14 dage før afholdelse.
 3. En ekstraordinær generalforsamling annonceres på samme måde som en ordinær generalforsamling. Se §5.b.

§6. Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 2. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 3. Hele bestyrelsen er på valg hvert år ved generalforsamlingen.
 4. Efter generalforsamlingen indbyder den afgående formand til det konstituerende møde.
 5. I løbet af året, vil det være muligt for bestyrelsen at optage nye frivillige i bestyrelsen. Det sker ved at potentielle frivillige retter henvendelse til bestyrelsen og beretter hvorfor de vil være frivillige i bestyrelsen uden stemmeret, og hvad de vil arbejde for. Herefter er det den siddende bestyrelse der stemmer om, om den kan optage flere frivillige. Der skal i Bestyrelsen være fuld enighed om at optage nye frivillige.
 6. Bestyrelsen råder over foreningens midler.
 7. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, hvis mere end 50% af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.
 8. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller af andre godkendt af formanden.
 9. Alle bestyrelsesmøder stræber mod konsensus. I det tilfælde der ikke kan opnås konsensus, afgøres uenigheder ved almindeligt stemmeflertal.
 10. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 11. Bestyrelsen udarbejder referat efter hvert møde. Referater fra bestyrelsesmøderne lægges offentligt tilgængelige.
 12. Bestyrelsen afholder 2 fælles foreningsmøder pr år. På møderne drøftes bl. a. årshjul og kommunikationsstrategier.
 13. Foreningen tegnes af Formanden og Kassereren.

§7. Hæftelse

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgående forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

§8. Vedtægtsændringer

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

§9. Ophør

 1. Opløsningen skal godkendes på en generalforsamling med flertal
 2. Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler et nyt lokalforum for Jyderup

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 13. februar 2023

Lukket for kommentarer.