Arkiv 20.09.17: Caféhaven

Arkiveret
Projektet blev afsluttet den 11/9 med fjernelse af byrumsmøblerne med de store træer. Den 12/9 blev det via et nyhedsbrev meddelt, at den anvendte træflis frit kunne afhentes og få timer efter var alt ryddet og området genetableret. Projektet søges evalueret via Facebook (i gruppen Jyderup Lokalforum) eller med mail til info@jyderup.dk. Aktuelt (den 20/9) har kun få givet en mening til kende, i overvejende grad med positive bemærkninger.

Projektets formål
Holbæk kommunes planafdeling har et indsatsområde omkring midlertidighed i byrummet. Idéen er i en kortere periode at eksperimentere med steder i byrummet, hvor der kan opstå nye mødesteder eller aktiviteter. Da der i Jyderup både er mange tanker og ideer omkring planer for bymidten og borgere, der gerne vil arbejde aktivt med byens udvikling, har planafdelingen opsøgt Jyderup. I en dialog med nogle borgere er der udviklet nogle mulige midlertidige projekter. Dette er et af disse projekter.  Ideen er at foretage en midlertidig lukning af udkørslen ved Café Habibi og etablere et udendørs cafeområde direkte ud til Skarridsøgade. Formålet vil være at bruge et vej- og parkeringsareal på en ny måde for at se, hvilket liv det kan tilføre byen (og hvilke trafikale overvejelser det kan give anledning til). En gennemførelse af projektet kræver som minimum dialog med de borgere og myndigheder, som projektet til sin tid vil berøre. Under “Oplæg til møder” ses planafdelingens oplæg til projektet. Projektet er oprettet her på hjemmesiden den 9. maj 2017.

Projektansvarlig 

Svend Aage Larsen
Mail: sv.aa.2010@gmail.com
Tlf: 4087 3309

Projektgruppen

Troels Jørgensen
Preben Gajhede
Annette Lund
Per Malmos

Arkitekt Carsten Boesen har velvilligt tegnet nedenstående skitse. Klik og se det i større format:

Arbejdet i projektgruppen
Projektgruppen arbejder for at realisere projektet i perioden 1/8 til 15/9. Foreningen Jyderups Fremtid søges om støtte til projektet. Der afholdes borgermøde for beboere og forretningsdrivende i området samt for andre interesserede tirsdag den  13. juni kl. 19.00.

09.08.17: Caféhaven er etableret. Caféhaven åbnede festligt fredag den 4/8 med en åbningstale af formanden for udvalget for kultur, fritid og fællesskab.

Projektet afsluttes den 15/9

28.06.17: I mødet den 13.juni deltog i alt 10 personer, heraf 3 fra projektgruppen. Èn borger repræsenterede den nærliggende restaurant i det gule pakhus”, de øvrige var interesserede borgere. Projektgruppen orienterede om projektet og derefter var ordet frit. En borger pegede på, at det var problematisk med trafikken, og at det i sin tid havde været svært og dyrt for kommunen at få etableret hele sivevejsystemet, herunder den udkørsel, som foreslås midlertidigt spærret, der blev dog ikke givet eksempler på, hvilke trafikale problemer, der kan tænkes at opstå. En anden borger syntes, det var en dårlig idé, der var ikke behov for et sådant mødested og i giver fald kunne det vel placeres et andet sted. Frem for alt ville det dog være en illoyal konkurrence i forhold til den nærliggende kinesiske restaurant. Dette kunne repræsentanten for restauranten tilslutte sig, men nævnnede dog også, at det var en god idé at skabe liv i byen. Der var også borgere, der fremhævede, at det er vigtig for byen, at der sker noget, at der skabes nye muligheder for liv i byen og at midlertidighed netop er en god mulighed for at prøve noget af. Projektgruppen gjorde opmærksom på, at projektet ikke er skabt af hensyn til Café Habibi, men gruppen regnede med, at det var caféen, der skulle servicere det nye byrum. Det blev også fremhævet, at restauranten kunne blive en del af projektet eller måske kunne få det fulde ansvar for driften. Det var repræsentanten fra restauranten meget åben for, men da hun var ude at reje det næste halve år, så hun ikke en aktuel mulighed. Afslutningsvis gav hun udtryk for at det næppe ville være et problem for restauranten med et projekt i 6 uger. Projektgruppen konkluderede, at problemstillingerne var blevet drøftet, men at modstanden mod projektet ikke var så stor, at det var nødvendigt at stoppe projektet.
På mødet blev det nævnt , at Fakta tilsyneladende ikke havde modtaget indbydelsen. Svend Aage Larsen fra projektgruppen opsøgte derfor Fakta dagen efter og drøftede sagen med bestyreren,som havde havde fået indbydelsen, men ikke kunne deltage. Bestyreren så ikke noget problem i at udkørslen blev spærret i 1½ måned og fandt det i øvrigt positivt med et forsøg på at skabe mere liv i byen.
Projektgruppen har fået tilsagn om 15.000 kr. fra Jyderups Fremtid på betingelse af, at der står Jyderups Fremtid på parasollerne, således at de efterfølgende kan bruges til andre formål.

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter i tilknytning til pojektet

01.06.17: Indbydelse til dialogmøde den 13/6

Lukket for kommentarer.