Præsentér jeres projekt for PULO

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) har besluttet, at lokale foreninger, fora og ildsjæle kan invitere sig selv med til projektudvalgets møder, hvis man har et større projekt, som man ønsker at præsentere.

Det vil typisk være et projekt, hvor fornemmelsen er, at projektet vil kræve politisk involvering, og at det derfor kan være hensigtsmæssigt at inddrage projektudvalget på et tidligt tidspunkt.

I Jyderup følger styregruppen for lokalforum en række større projekter, der dækker lokalområdet, det kan derfor  – efter styregruppens opfattelse – være hensigtsmæssigt at kontakte styregruppen inden PULO kontaktes, men det er på ingen måde et krav. En mulighed er også at inddrage kommunens fællesskaber for Jyderup, Christian Fonnesbech Aagaard, hvis mailadresse er : cfa@holb.dk.

Man kan invitere sig med til et møde ved at sende en mail til Line Voltzmann: metvo@holb.dk. Mailen skal indeholde en klar beskrivelse af formålet med mødet, en projektbeskrivelse samt overvejelser vedrørende følgende spørgsmål:

  1. På hvilken måde udvikler projektet lokalområdet?
  2. Hvorfor vil I i konkret dialog med PULO – hvad kan udvalget bidrage med?

PULO holder møder en gang om måneden. Ved hvert møde vil der være to præsentationer fra ildsjæle. Det betyder, at alle ildsjæle ikke kan få deres projekter præsenteret ved det først kommende møde. Der prioriteres således, at alle lokalområder får muligheder for at komme med.

PULO’s (og de øvrige poliske udvalgs) mødedatoer kan læses her: https://holbaek.dk/politik/politisk-moedekalender-2020/

Styregruppens kontaktperson er Preben Gajhede, preben.gajhede@mail.dk

 

 

 

Flere kommunale arbejdspladser til Jyderup

En positiv nyhed for Jyderup

Kommunens økonomiudvalg har i dag den 16. januar drøftet muligheden for at flytte et antal kommunale arbejdspladser til det tidligere rådhus i Jyderup. Det drejer sig om den forholdsvis selvstændige kommunale enhed Socialtilsyn Øst, som fører tilsyn med offentlige og private sociale tilbud og plejefamilier i hele region Sjælland (dog ikke i Holbæk kommune) samt Hjørring kommune. Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en proces, der kan føre frem til en endelig beslutning i kommunalbestyrelsen om flytning af arbejdspladserne. Der er således gode muligheder for, at der atter kommer mere liv i bygningen.

Baggrund
Rådhusbygningen på Skarridsøgade har ud over biblioteket i stueetagen været uden aktivitet i en længere periode. Det har skabt usikkerhed blandt mange borgere om den store bygnings fortsatte brug, herunder om biblioteket vil forblive på stedet. Spørgsmålet har været drøftet på lokalforums borgermøder og lokalforums styregruppe har lige så længe haft som fokuspunkt af få nye arbejdspladser eller nye aktiviteter ind i huset. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for Jyderup blev der også udarbejdet en række anbefalinger, der kunne sikre “lys i vinduerne”. Politikerne har været positive overfor anbefalingerne og har bevilget penge til renovering og projektledelse. Samtidig har politikerne dog også drøftet, hvordan Holbæk Kommune kunne understøtte en indflytning af kommunale arbejdspladser udenfor Holbæk by, hvilket har ført til ovennævnte beslutning.

Set fra styregruppens vinkel er det helt overordnede mål at få liv i bygningen, hvorfor det må hilses velkommen, at politikerne nu vil bruge en stor del af bygningen til kommunale arbejdspladser. Det projekt handleplanen lagde op til, var også et godt projekt, hvor der var muligheder for nytænkning og opnåelse af synergieffekter ved at mange forskellige aktører kunne bringes sammen i huset. Der vil stadig være plads til at få andre brugere ind i huset, men det vil naturligvis være i et noget mindre omfang. Styregruppen vil snarest blive indbudt til en drøftelse med borgmesteren om de nye planer og muligheder.

Du kan også læse flere detaljer om beslutningen på kommunens hjemmeside: https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/politik/2019/kommunale-arbejdspladser-til-lokalomraaderne

 

 

 

Bosætningsanalyse for Holbæk kommune

Styregruppen for lokalforum har – uden stort held – de sidste par år arbejdet for at få Holbæk kommune til at byggemodne de kommunale arealer i Jyderup Nord, således at der atter kunne tilbydes parcelhusgrunde i Jyderup. I forbindelse med udarbejdelse af Jyderup Handleplan blev der blandt andet sat fornyet fokus på dette tema. En af anbefalingerne blev, at en eventuel igangsætning af byggemodningen skal være baseret på en boliganalyse og en bosætningsstrategi. Boliganalysen kan læses ved at klikke på billedet til højre. Det er en omfattende analyse (144 sider), så det er nok ikke en god idé bare lige at printe den ud. Find Jyderup på side 88 og fremefter og læs om beregningsgrundlaget fra side 16.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi for hele Holbæk kommune.  Inden strategien udarbejdes afholdes borgerdialogmøder forskellige steder i kommunen. For områderne Jyderup, Svinninge og Tølløse holdes mødet i Skarridsøsalen i Jyderup. Bemærk at mødet er åbent for alle, men kræver tilmelding, se under Det Sker.

Meget firkantet sagt tyder boliganalysen på at fremtidig bosætning hovedsagelig vil finde sted i Holbæk by og nærmeste omegn. Hvis denne udvikling skal drejes eksempelvis mod lokalområderne, vil det kræve en markant poltisk prægning af bosætningsstrategien.

Det er også værd, at være opmærksom på, at boliganalysen peger på, at behovet for boliger er alt andet end nye parcelhuse!!!

Endelig skal det også lige nævnes, at Holbæk kommune har sat det kommunalt ejede område i Jyderup Nord til salg.

Ovenstående peger alt sammen i retning af et meget spændende dialogmøde den 8. november kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

NB: Dialogmødet viste sig blot at være et møde, hvor analysen blev gennemgået og givet mulighed for opklarende spørgsmål til analysen. Der vil i begyndelsen af det nye år blive indbudt til nye dialogmøder, hvor der vil blive mulighed for at give input til boligstrategien. Det vil vi se frem til!

Handleplan for Jyderups udviklingsprojekter

Som det fremgår af dette opslag, er der udarbejdet en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Se planen ved klik på billedet til højre.

Lokalforums styregruppe orienterede om planen på et borgermøde onsdag den 6/6 2018.

Den efterfølgende politiske proces og de afledte projekter af handleplanen har fået sin egen side under menupunktet Lokaldemokrati/Lokalforum.

Nærværende opslag beskriver alene baggrunden for igangsætning af handleplanen og selve arbejdsprocessen:

Baggrund

Den 13. december 2017 besluttede byrådet at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Handleplanen skal være færdig umiddelbart efter sommerferien, således at den kan indgå i de politiske drøftelser forud for vedtagelsen af det kommunale budget for 2019.

Styregruppen for lokalforum har i en længere periode fulgt 7 projekter særligt nøje, fordi de på afgørende vis kan præge den fremtidige udvikling af byen. De 7 projekter er:

  • Vandrehjem/campingplads.
  • Udbud af nye byggegrunde.
  • Anvendelsen af det tidligere rådhus.
  • Naturaksen – den grønne akse.
  • Bymidteudvikling.
  • Naturpark Åmosen.
  • Højskolen i egne bygninger.

Det er de første 6 projekter det tidligere byråd – nu kommunalbestyrelsen – har ønsket at få en samlet handleplan for. Samtidig har politikerne også ønsket at handleplanen skal rumme en samlet vurdering af, hvordan lokalområdet kan få mest gavn af de afsatte midler til renovering af børnehuset Sølyst, og af hvordan der kan skabes attraktive idrætsfaciliteter ved anvendelse af de afsatte anlægsmidler til idrætsfaciliteterne i Jyderup i årene 2018 og 2019.

Det er vigtigt at understrege, at handleplanen ikke er en ny plan for byens udvikling. Handleplanen skal med udgangspunkt i Jyderups Helhedsplan give et samlet overblik over, hvordan de enkelte projekter i Jyderup skal udfoldes, prioriteres og realiseres. 

Onsdag den 7. marts blev der afholdt borgermøde med orientering om arbejdet med handleplanen.

Herunder placeres diverse dokumenter i tilknytning til arbejdet med handleplanen (det blev kun til de indledende dokumenter):

Arbejdsproces

Kommunens administration har besluttet, at det ledelsesmæssige ansvar for udarbejdelsen af handleplanen er placeret hos Lotte Højgaard (Plan og Åben land) og Kasper Enevoldsen (Ejendomme og Risiko). Tovholder for hele processen er Emilie Eltzholtz (Plan og Åben land). Jyderups proceskoordinator, Jonas Walther Petersen er lokal koordinator for handleplanen.

Arbejdet med handleplanen er delt op i 4 temagrupper:

TURISMEUDVIKLING
Her indgår projekterne Vandrehjem/Campingplads og Naturpark Åmosen.

I denne gruppe deltager Niels Agerbo, Eggert Madsen, Jens Foldager og Steen Steensen alle fra Jyderupfondens bestyrelse samt Jesper Jørgensen, som også har deltaget i det hidtidige arbejde omkring at afgive bud på Skarridsøhjemmet og Campingpladsen. Jonas Walther Petersen deltager som lokal koordinator. Desuden deltager Ole Rasmussen, som er Centerchef i Naturpark Åmosen samt Dorte Harbo, Erik Haamann og Line Justesen alle fra Holbæk kommune.

BYUDVIKLING
Her indgår projekterne Anvendelse af det tidligere Rådhus, Naturaksen – den grønne akse og Bymidteudvikling.

I denne gruppe deltager Keld Kaargaard og Gert Mortensen fra den tidligere bygruppe. Thorkild Wisbech og Per Malmos fra Naturakseprojektet, Søren Bøtker Pedersen og Anders Baagland fra Jyderup Erhvervsforening. Jonas Walther Petersen deltager som lokal koordinator. Desuden deltager Sarah Grundtvig, Karina Bjerre, Christian Skov og Emilie Eltzholtz alle fra Holbæk kommune.

BOLIGUDVIKLING
Her indgår projektet Udbud af nye byggegrunde. Desuden skal der ses på boligudbuddet generelt.

I denne gruppe deltager Jens Varling fra Sparekassen Sjællands afdeling i Jyderup. ejendomsmægler Kenneth Jensen fra Jyderup erhvervsforening, en repræsentant fra VAB, Claus Jørgens Sørens fra Jyderups Fremtid samt Preben Gajhede. Jonas Walther Petersen deltagersom lokal koordinator. Desuden deltager Line Voltzmann, Anni Falk Hansen, Erik Haamann og Emilie Eltzholtz alle fra Holbæk kommune.

EJENDOMME OG UDVIKLING
Her indgår renovering/alternativer til renovering af børnehuset Sølyst, herunder også Jyderup Højskoles lokalebehov, Jyderup boldklubs klubhus og udvidelsen af Jyderup Hallen.

I denne gruppe deltager Michael Brandt fra Jyderup Boldklub, halinspektør Per Bahnsen og medstifter af det gode børneliv i Jyderup, Rikke Klindt og højskoleforstander Poul-Henrik Jensen. Desuden deltager skoleleder Bo Pedersen, dagtilbudsleder Dorthe Hansen og Kim Ravnkilde alle fra Holbæk kommune.

Cykelturismen styrkes

VisitHolbæk præsenterer snart sin turismestrategi, hvor nøgleordene er outdoor-turisme og cykelturisme, hvilket passer særdeles godt ind i de tanker vi lokalt har om at fremme turismen i vort område bl.a. med vandrehjemmet og campingpladsen. I tilknytning til denne strategi har turistchef Anne-Grethe Sørensen arbejdet for at få sat øget fokus på den nationale cykelrute N4, der strække sig fra Amager (og cykelruter i Sverige) over Samsø til Ringkøbing. I den forbindelse er det foreslået at flytte ruten gennem Holbæk kommune lidt længere sydpå, se på kortet til højre (klik på kortet så bliver det lidt større).

Anne-Grethe har fremsendt forslaget til lokalforums styregruppe og vi har svaret således:

Hej Anne-Grethe
Tak for din information om ruteomlægningen af N4.

På vejene af styregruppen for Jyderup Lokalforum får du her vores tilbagemelding på forslaget om ændringen af ruteforløbet for cykelsti N4.

Vi har som udgangspunkt ikke nogen indvendinger mod det nye ruteforløb, som vi mener giver cyklisterne en langt bedre naturoplevelse end det nuværende forløb.

Hvis vi skulle komme med et ønske vil det være, at få lagt ruten ind omkring Jyderup. Baggrunden er at vi, som du ved arbejder målrette på at gøre Jyderup attraktiv for turister der ønsker at nyde naturen. Herunder cykelturister.
Det gør vi bl.a. ved at få Jyderup til at blive indgangsport for Naturpark Åmosen, hvor der etableres et nedslagspunkt omkring Jyderup campingplads som forhåbentligt også kommer til at drive et vandrehjem.
I det forslag som Naturpark Åmosen har udarbejdet for nedslagspunktet i Jyderup skiver de bl.a. :

Området er den mest tilgængelige del af Åmosen, idet det er let at komme til ved enten at tage toget eller ved at køre ad motortrafikvejen til Jyderup. Her kan besøgende både ankomme langvejsfra med tog til Jyderup Station, i turistbusser eller køre selv. Jyderupstien, der er en cykel- og vandrerute, går gennem området. Desuden er der mange offentlige stier i området. Netop tilgængeligheden giver potentiale til at bruge betegnelsen ”Porten til Naturpark Åmosen”.

Ud over de allerede etablerede cykelruter, hvor bl.a. Jyderupstien går igennem byen, så planlægges den nye cykelrute ved navn Istedruten også at skulle gå igennem Jyderup. Så hvis N4 kom omkring Jyderup, så mener vi at Jyderup kunne blive et velegnet  overnatningssted  og udgangspunkt for cykelturister der ønsker at udforske alle de muligheder der er i denne del af Nordvestsjælland.

En mulig rute kunne være at lade ruten gå fra der hvor jeres forslag rammer Dønnerup, så at lade ruten gå via Dønnerupvej ud til Cementvejen, ind ad Rådbjegvej til Jyderup, igennem Jyderup og så via Jyderupstien ud til Ranglemøllevejen, hvor den igen møder jeres forslag. På den måde ville ruten komme igennem Jyderup centrum med mulighed for at handle ind, forbi Jyderup Campingplads med mulighed for overnatning og indgangsporten til Naturpark Åmosen med turistinformation og oplevelsesmuligheder.

Venlig hilsen
Søren Bøtker Pedersen

Ny borger i styregruppen

Svend Aage Larsen har ønsket at træde ud af styregruppen for at koncentrere sig om de mange projekter, han er involveret i. Svend Aage har været med i styregruppen siden starten i november 2015. Svend Aage har med sin fortid som politiker og sit mangeårige engagement i byens projekter og grupper på god og munter vis bidraget til styregruppens viden og indsigt  i de politiske spil og praktiske erfaringer med projekterne.

Styregruppen har opfordret Rikke Klindt, som er en af initiativtagerne til foreningen “Det gode Børneliv”, til at blive en del af styregruppen. Det har Rikke heldigvis sagt ja til, således at styregruppen bliver beriget med ny inspiration og nye vinkler på de emner, der drøftes.

Styregruppen består herefter af Poul-Henrik Jensen, Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Søren Bøtker Pedersen og Preben Gajhede.

Kommuneplan i høring

28/2: Sidste nyt: Da der er sket ændringer i kommuneplanforslaget er høringsfristen forlænget med 8 uger, hvilket fremgår af kommunens hjemmeside, se linket senere i dette opslag. Styregruppen har afgivet høringssvar. Det kan læses her.

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens fysiske rammer. Planen revideres hvert 4 år og her i 2018 skal planen for 2017 til 2029 endeligt godkendes. Planen er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Vi har her på hjemmesiden desværre været alt for længe om at orientere om kommuneplanen og om høringen, hvilket betyder, at vi er for sent ud med at fortælle, at der også er et orienteringsmøde om kommuneplanen på Elværket i Holbæk den 22. januar med en tilmeldingsfrist den 17. januar, det beklager vi.

På Holbæk kommunes hjemmeside kan man læse alt om planen og om høringen 

I den gældende kommuneplan har Jyderups helhedsplan været et bilag til kommuneplanen og i foråret 2017 blev helhedsplanens idékatalog drøftet og revideret på et borgermøde. Det reviderede forslag er fremsendt til kommunens planafdeling. I den kommende kommuneplan vil helhedsplanerne ikke blive medtaget som bilag til kommuneplanen, således at de løbende kan revideret (ellers kan det kun ske hvert 4. år). Helhedsplanerne vil fortsat indgå i den kommunale planafdelingens arbejde. I forbindelse med byrådets beslutning om at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter vil den reviderede helhedsplan være et arbejdsgrundlag.

Styregruppen har på sit møde den 4. december set nærmere på rammerne for Jyderup (læs dem her). Det er styregruppen opfattelse, at de foreslåede rammer (som er de samme som hidtil) er tilstrækkelige til at dække behovene i den kommende planperiode. Der er dog udlagt et boligområde med op til 24 boliger ved Lerchehuset, hvor det efterfølgende har vist sig, at det ikke muligt at få tilladelse til at bygge. Styregruppen vil overveje, om der i et høringssvar skal anmodes om udpegning af et alternativt boligområde til et tilsvarende antal boliger.

Styregruppen har på sit møde den 8. januar drøftet kommuneplanens temaer (læs dem her). Efter styregruppens opfattelse er der heller ikke i temaerne væsentlige forhold, der bør belyses nærmere.

Styregruppen har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er behov for at afholde et borgermøde i Jyderup om lokalplanen forud for afgivelse af et eventuelt høringssvar.

En interessant måde at læse kommuneplanen på, er at benytte nedenstående link (klik på billedet), der fører frem til et kort, hvor man ved at klikke på knappen “kortlag” øverst til venstre kan få alverdens oplysninger om kommuneplanens temaer.

Ved klik på nedenstående billede kommer det samme kort frem, men med en række farvede områder. Zoom ind og klik på et område og få alle rammebestemmelser, der gælder for netop dette område:

Revision af helhedsplanens idékatalog

Som bilag til den nuværende kommuneplan (2013-2025)  er der udarbejdet helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup.

Den kommende kommuneplan (2017-2029) er under udarbejdelse og vil blive sendt i høring senere på året. Byrådet har besluttet, at den nye kommuneplan blot skal være en revision af den tidligere plan. Efter styregruppens opfattelse er Jyderups helhedsplan fortsat en rigtig god beskrivelse af Jyderups potentialer og mulige udvikling.  Vi arbejder derfor for, at Helhedsplanen også kommer med i den nye kommuneplan.

Vi har valgt at anbefale, at beskrivelserne i planen fastholdes, og at vi i stedet reviderer helhedsplanens idékatalog. På den måde kan vi få markeret, hvor vi er i gang, og hvad vi lige nu prioriterer højt. Vi kan også få indarbejdet de fokusområder, som er blevet tydeligere siden den første plan blev udarbejdet.

Først og fremmest har vi fået større fokus på turisme.  Det er Skarridsø, skovene og Åmosen, der kan gøre Jyderup til et turistmål både for de, der gerne vil opleve naturen og for de, der gerne vil udfolde sig i naturen.  Alt dette var vi opmærksomme på i den første helhedsplan, men efterfølgende er det forholdene omkring campingpladsen og muligheden for overtagelse af Skarridsøhjemmet med henblik på omdannelse til vandrehjem, der i endnu højere grad har sat fokus på turismen. Samtidig er det i perioden blevet endnu tydeligere, at erhvervslivet også skal have fokus. Vi foreslår derfor, at vi i det reviderede katalog indarbejder et fokusområde, som vi kalder turisme og erhverv.

I den forløbne periode vi også fået en højskole, som med sine mange udadvendte aktiviteter har sat endnu mere fokus på de kulturelle oplevelsers betydning for vores område. Vi foreslår derfor også et fokusområde om kultur.

Styregruppen arbejder fortsat med idéer til kataloget, men vi har valgt at lægge vort arbejdspapir frem (se i rammen herover), så det måske kan være til inspiration for andre. På borgermødet den 9. marts bliver der mulighed for at drøfte styregruppens oplæg og at fremkomme med flere idéer til kataloget.

01.03.17: Byforskønnelses- og byudviklingsgrupperne ønsker, at idéerne fra mødet om Naturaksen  (området mellem Campingpladsen og Sølyst) i november 2014, indarbejdes i det reviderede idékatalog. Til orientering er idéoversigten indsat i rammen herover. I alt væsentligt er oversigten et supplement til punkt 2 i idékataloget.

Skal lokalforum være en forening?

Grundlæggende har lokalforum i hver af kommunens 17 lokalområder og Holbæk by været politikernes forsøg på at fremme det lokale fællesskab i den nye store kommune fra 2007. Lokalforum er rammen omkring borgernes dialog om lokalområdets udvikling og omkring borgernes dialog med byrådet og administrationen. Et særkende er, at lokalforum består af alle borgere i lokalområdet, og at hvert lokalforum selv vælger, hvordan de vil organisere sig. Hvert lokalforum får et årligt beløb til arbejdet i lokalforum (i Jyderup 31.000 kr.). Lokalforum disponerer over beløbet og regnskabet føres på den lokale skole.

Sådan har det været, men byrådet har den 25/1 – 17 besluttet, at tilskuddet fremover skal udbetales til det enkelte lokalforum. Det betyder, at lokalforum skal være organiseret som en forening, der kan sikre god regnskabsskik og revision. Der er dog også åbnet mulighed for, at lokalforum kan søge tilknytning til en allerede eksisterende forening, der kan føre lokalforums regnskab og dermed sikre den gode regnskabsskik med mere.

Hvis lokalforum organiseres som en forening, skal det sikres, at alle borgere i lokalområdet kan være medlemmer, og at der ikke skal betales kontingent. Efter styregruppens opfattelse er det vigtigt at opretholde lokalforum som det helt åbne dialogforum, hvor de, der vil være med, er med, når som helst de ønsker det! Derfor anbefaler styregruppen, at lokalforum søger tilknytning til foreningen Jyderups Fremtid. Bestyrelsen for Jyderups Fremtid er villig til at påtage sig opgaven med at føre lokalforums regnskab isoleret fra foreningens eget regnskab, således at denne ordning kan leve helt op til de krav, kommunen stiller.

På borgermødet den 9. marts vil de to muligheder blive drøftet og sat til afstemning blandt deltagerne på mødet. Såfremt foreningsdannelsen vælges, skal der nedsættes en gruppe, der kan udarbejde forslag til nye vedtægter. Hvis tilknytningsmodellen vælges, indgår styregruppen aftale med Jyderups Fremtid og de gældende rammer for lokalforum videreføres, som de er i dag. (Se rammerne her)  

 

 

Anvendelse af den tidligere rådhusbygning?

Det ligger nu fast, at der fortsat skal være bibliotek i den tidligere rådhusbygning, men at de øvrige kommunale arbejdspladser i bygningen er på vej væk. På et møde med borgmester Søren Kjærsgaard og styregruppen for lokalforum Jyderup er det besluttet, at Holbæk kommune nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udvikle idéer, der kan skabe liv i hele bygningen og medvirke til at skabe yderligere liv i byen. Arbejdsgruppen vil bestå af medarbejdere fra Holbæk kommune og af borgere fra lokalområdet. En af opgaverne vil være at sikre en proces, hvor alle borgere får mulighed for at bidrage med forslag. Vi forventer at arbejdsgruppen bliver nedsat lige i begyndelsen af det nye år.

Se også referatet fra styregruppens møde med borgmester Søren Kjærsgaard

 

Underskriftsindsamling

I forbindelse med Holbæk kommunes administrative overvejelser om flytning af biblioteket fra dets centrale placering i byen, tog Bente Jakobsen og Lis Kristensen initiativ til en underskriftsindsamling til fordel for bevarelse af biblioteket på dets nuværende placering. Selv om det ret hurtigt blev meldt ud, at politikerne ikke ønskede at flytte biblioteket . hvis borgerne ikke ønskede det flyttet, fortsatte underskriftindsamlingen i byens forretninger og ved forskellige arrangementer. Onsdag d. 21/12 kunne de to initiativtagere så overrække borgmester Søren Kjærsgaard ikke mindre end 1642 underskrifter for bevarelse af bibliotekets placering. Dermed er der vist ingen tvivl om, hvad rigtig mange borgere i Jyderup synes om den sag. Stor tak til de initiativrige indsamlere og de mange, som har skrevet under. Det har været godt at mærke opbakningen.

Jyderup omtalt på Altinget

1. januar 2017 er det 10 år siden, at kommunalreformen trådte i kraft, og blandt andet Jyderup blev en del af Holbæk kommune. Det internetbaserede medie “Altinget” har i den forbindelse sat sig for at undersøge, hvordan det så er gået med denne reform 10 år efter. Det er der kommet flere artikler ud af, og flere kommer til.

Altinget har også været i Holbæk kommune og har dels talt med Jørn Sørensen, som var den nye kommunes første borgmester,  og dels talt med Svend Aage Larsen for at høre lidt mere om, hvordan det er gået i en tidligere “rådhusby”, som Jyderup.

Journalisten har fået lidt galt fat i begrebet lokalråd – som vi aldrig har haft i Holbæk kommune – men ellers er der kommet en læseværdig artikel ud af samtalen, ligesom det også er interessant at læse, hvordan vores tidligere borgmester Jørn Sørensen har oplevet det.

Nedenstående link henviser til hele Altingets serie om kommunalreformen, hvor også kapitlet om Holbæk og Jyderup kan læses. Alle artikler om kommunalreformen er åbne for alle interesserede:

http://www.altinget.dk/tema/kommunalreformen-10-aar

 

 

 

Borgermøde om bibliotekets placering aflyses

Styregruppen aflyser hermed det planlagte borgermøde den 13. december.

På baggrund af et notat udarbejdet af kommunens afdeling for “Ejendom og Risiko” indbød styregruppen borgere og politikere til et møde om anvendelsen af det tidligere rådhus og om eventuel flytning af biblioteket til en placering i det tidligere børnehus Mariendal. Det omtalte notat har ikke på noget tidspunkt været politisk behandlet, og styregruppen er efterfølgende, af borgmester Søren Kjærsgaard blevet oplyst om, at biblioteket vil bevare sin nuværende placering i det tidligere rådhus, såfremt det er borgernes ønske!

For styregruppen er der ingen tvivl om at borgerne ønsker at fastholde biblioteket i sine nuværende omgivelser. Biblioteket ligger helt centralt i byens butiksliv med gode bus- og togforbindelser lige uden for døren. Funktionsmæssigt er biblioteksplaceringen ideel, og for by- og handelslivet er det af afgørende betydning, at biblioteket er med til at skabe liv i området. Nogle borgere har taget initiativ til en underskriftindsamling for bibliotekets bevarelse i bymidten og selv om underskriftindsamlingen finder sted frem til den  7. december, er det allerede helt klart, at der er meget stor opbakning til ønsket om at fastholde bibliotekets placering.

Med den klare politiske udmelding fra kommunens øverste ledelse og med borgernes klare tilkendegivelse om en fastholdelse af bibliotekets placering er der for styregruppen ingen tvivl om, at dialogen om bibliotekets placering er afklaret og afgjort. Dermed er flere af punkterne i oplægget til borgermødet den 13/12 blevet uaktuelle, hvorfor styregruppen har valgt af aflyse mødet her og nu.

Læs eventuelt oplægget til borgermødet.

Selv om bibliotekets placering hermed er afklaret, er der stadig behov for at få drøftet, hvad den øvrige del af den store bygning kan anvendes til. Jo mere liv, der kan skabes i huset, jo mere liv kan der også tilføres til hele bymidten. I styregruppens næste møde d. 5/12 deltager Søren Kjærsgaard i en del af mødet, blandt andet med henblik på en drøftelse af, hvordan vi kan tilrettelægge en proces omkring forslag til husets anvendelse, der også inddrager borgernes synspunkter. Umiddelbart tænker vi, at der  kan dannes en projektgruppe, der kan arbejde med forslag og danne oplæg til et borgermøde om den den fremtidige anvendelse.

For et par dage siden indbød Holbæk kommune til et inspirationsmøde forud for udarbejdelse af den næste kommuneplan. Temaet var bosætning, og en af oplægsholderne fortalte om en nylig udkommet rapport om Delebyer. Rapporten handler hovedsageligt om bofællesskaber, men i et kapitel om Stubbekøbing drejer det sig ikke om bofællesskaber, men om “hele byens delepotentialer”, om områdefornyelse med fokus på fællesskaber og sammenhæng – og midt i byen ligger et ubenyttet tidligere rådhus! Læs kapitlet og tænk på Jyderup, det er inspirerende. Find rapporten her 

NB. Underskriftindsamlingen fortsætter til den 7. december. Blanketter til underskrift ligger i mange af byens forretninger. Alle underskrifterne vil efterfølgende blive overrakt til borgmesteren.

 

Borgermøde om bibliotekets placering.

30.11.16: Mødet er aflyst. 

Lokalforums styregruppe indbyder til borgermøde. I mødet deltager politikere fra forskellige politiske udvalg og partier og ønsket er, at få en god og konstruktiv dialog mellem politikere og borgere om anvendelsen af det tidligere rådhus og om bibliotekets placering.

Baggrunden for mødet er, at kommunens afdeling for Ejendom og Risiko har en bunden opgave i at sikre, at kommunens udgifter til ejendomsdrift holdes så lave som muligt, og at kommunen ikke råder over flere ejendomme end højst nødvendigt. De administrative arbejdspladser på 1. og 2. sal i den gamle rådhusbygning er på vej væk, og for nylig blev det tidligere børnehus Mariendal på Holbækvej erstattet af et helt nyt børnehus Galaxen ved Jyderup Hallen. Ved at flytte biblioteket til Mariendal kan hele rådhusbygningen frigøres og eksempelvis omdannes til boliger. Skolebiblioteket kan også flyttes til Mariendal, og dermed kan en del af Tandlægebygningen på skolen nedrives og give bedre mulighed for parkering og afsætning ved skolen. Set fra et kommunalt økonomisk perspektiv kan dette være meget fornuftigt.

For borgere og politikere er der imidlertid også andre hensyn. Hvad betyder det for byen: At kommunale arbejdspladser forsvinder? At en centralt beliggende bygning med bylivsfunktion omdannes til boliger? At biblioteket flyttes væk fra bykernen? Hvad betyder det for funktionerne: At folke- og skolebibliotek lægges sammen? At skolebiblioteket flyttes væk fra en central placering i skolen?

Alle disse spørgsmål og sikkert mange flere er værd at drøfte mellem borgere og politikere og derfor holder vi mødet. Vi har på forhånd stillet politikerne følgende spørgsmål:

Byrådets politikere har valgt at tømme den tidligere rådhusbygning for administrative funktioner.
På hvilken baggrund er det besluttet? Hvilke overvejelser har byrådet haft om i stedet at fastholde administrative arbejdspladser i den centralt placerede bygning?

Kommunens administration har gjort sig tanker om at sælge bygningen til boligformål.
Hvilke tanker har byrådet i den forbindelse gjort sig omkring den tidligere rådhusbygnings betydning for Jyderups byudvikling i henhold til den politisk godkendte helhedsplan for Jyderup?

For at kunne omdanne bygningen til boligformål har kommunens administration gjort sig tanker om at flytte biblioteket til en anden placering på skolen eller i tilknytning til skolen.
Hvilke tanker har byrådet omkring flytning af biblioteket fra en helt central placering, stationsnært og midt i byens handelsliv til en placering i udkanten af byen? Hvilke tanker har byrådet om sammenlægning af skole- og folkebibliotek?

Skolebiblioteket ligger i dag meget centralt placeret i skolens bygninger.
Hvilke tanker har byrådet omkring en flytning af skolebiblioteket ud af skolens bygninger?

Lokalforums styregruppe har ved flere lejligheder anmodet om at blive inddraget i byrådets overvejelser.
Hvilke tanker har byrådet omkring tidlig inddragelse af borgerne i sager af vidtrækkende betydning for lokalområdet?

Opslag 13.10.16: Ændring af vilkår for arbejdet i lokalforum

Aktuelt er der politiske drøftelser om 2 problemstillinger, som kan betyde meget for arbejdet i de enkelte lokalfora. Herunder er der et link til en pressemeddelelse, som kommunen har udsendt d. 12/11, og  som fortæller lidt nærmere om den ene problemstilling, som handler om økonomi og en deraf følgende reduktion af fælles-skaberne som er bindeleddet mellem lokalområderne og byrådet/administrationen:

Pressemeddelelse om nye vilkår for lokal udvikling

Den anden problemstilling vedrører selve organisering af lokalforum. Styregruppen har modtaget følgende information:

En ny model for administration

Projektudvalget for Lokal Udvikling besluttede i går (11/10) at indstille en ny administrationsmodel for lokalområdernes årlige tilskud til byrådet, fordi den nuværende på flere områder ikke er hensigtsmæssig eller lovlig. Den nye administrationsmodel betyder, at alle lokalforaene organiseres som forening – enten som selvstændig forening eller som tilknyttet/indeholdt i en eksisterende forening. Foreningerne indgår en etårig samarbejdsaftale med kommunen, der udløser det faste tilskud. Byrådet behandler indstillingen senere i år.  Godkender byrådet administrationsmodellen, skal den indfases i perioden frem til marts 2017.  Sagen fremgår også af udvalgets dagsorden: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=5211&agendaType=Referat

I det nyhedsbrev som styregruppen udsendte den 12/11 er begge problemstillinger omtalt. Lokalforums styregruppe vil snarest drøfte, hvad de nye vilkår vil kunne betyde for arbejdet i vort lokalforum. Som det også fremgår af nyhedsbrevet, har styregruppen planlagt et borgermøde den 22/11 med evaluering af lokalforums rammer. På baggrund af ovenstående information ligger det nok helt fast, at mødet får et lidt andet indhold. Det vil vi vende tilbage til.’

NB Rettelse den 26/10: Borgermødet er flyttet til mandag d. 21/11

Tilsyneladende er der administrative/juridisk grunde til, at lokalforum nu skal organiseres som foreninger. Det kan virke helt besynderligt, når vi i samme brev fra kommunen også får denne information:

Frikommune
Holbæk Kommune er i mandags blevet udpeget som frikommune under temaet ’borgerinvolvering og samskabelse’. I et netværk med fem andre kommuner kan vi derfor søge om fritagelse fra en række regler og love i en forsøgsperiode fra 2016 til 2020.
Meningen med at være frikommune er at fjerne nogle af de benspænd og begrænsninger, vi hver især og sammen oplever i samarbejdet. Som kommune har vi eksempelvis oplevet, at vi ikke kunne forsikre borgere, der indgik i et frivilligt samarbejde med kommunen. I har helt sikkert også oplevet begrænsninger. Gennem frikommune-forsøget kan vi afprøve, hvordan friere rammer kan bruges til at styrke samarbejdet mellem borgere og kommune. De fem øvrige kommuner i netværket er: Assens, Nordfyn, Ringkøbing, Skjern, Slagelse, Århus. Gennem netværket kan kommunerne lære af hinandens erfaringer og opnå både hurtigere og stærkere udvikling af området.
Vi vil selvsagt gerne høre jeres oplevelser af, hvad der begrænser jer og samarbejdet i det hele taget. Også det hører I nærmere om i november.
Læs mere her om frikommune-forsøget her: http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/frivillighed-og-faellesskab/2016/frikommune-friere-rammer-for-frivillige/

Det er svært af finde sammenhæng i ovenstående to informationer!!

Preben Gajhede