Lokalforum, Jyderups Fremtid og Jyderup Fonden

Lokalforum, Jyderups Fremtid  og Jyderup Fonden og i øvrigt også  Jyderup Erhvervsforening er 4 selvstændige enheder, der er helt forskelligt organiseret, men som alle arbejder sammen om det fælles mål, at fastholde og udvikle Jyderup som en aktiv by.

Lokalforum

Holbæk kommune er opdelt i 18 lokalområder inklusive Holbæk by. For bl.a. at fremme dialogen mellem lokalområderne og byrådet/administrationen har byrådet siden kommunesammenlægningen i 2007 organiseret det lokale demokrati med et lokalforum for hvert lokalområde. Et lokalforum består af alle områdets borgere og de enkelte lokalfora beslutter selv, hvordan arbejdet i lokalforum organiseres. Der er ikke tillagt de enkelte lokalfora selvstændig kompetence, men hvert lokalforum tildeles et årligt beløb til arbejdet i lokalforum. Lokalforum Jyderup modtager omkring 30.000 kr. hvert år (2016).
Lokalforum Jyderups fysiske område udgøres af Jyderup og Holmstrup sogne.

Klik her eller på lokalforums logo for at få meget mere at vide om lokalforum.

Du kan også læse mere om Holbæk kommunes demokratimodel ved at følge dette link: Holbæk kommunes beskrivelse af lokalforum

Jyderups Fremtid er en borgerforening stiftet den 24. juni 2014 med det formål at kunne formidle det økonomiske grundlag for Jyderups fortsatte udvikling.
Foreningen skal først og fremmest gennem sit medlemstal kunne dokumentere, at byens borgere står bag de projekter, som foreningen ansøger fonde med flere om tilskud til. Jyderups Fremtid fører også regnskab for det årlige beløb,  som lokalfoum får stillet til rådighed af kommunen.

Jyderup Fremtids hjemmeside

Jyderup Fonden

Den erhvervsdrivende fond Jyderup Fonden er stiftet den 27. april 2016 af foreningen Jyderups Fremtid. Den direkte anledning til etableringen af fonden var at kunne give bud på en overtagelse af Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping fra Holbæk kommune, men fondens formål rækker ud over det:

1. Fondens primære formål er at udvikle områderne omkring Jyderup by og Skarresøen, herunder også de områder, der naturligt indgår i Naturpark Åmosen.
2. Fondens sekundære formål er at udvikle Jyderup by som et kraftcentrum for den vestlige del af Holbæk kommune.
3. Udviklingen skal have fokus på grønne løsninger og oplevelsesøkonomi og de skal fremme bosætning, besøgende og turismen.

Jyderup Fondens hjemmeside

Jyderup Erhvervsforening  er en aktiv forening der favner både handel, erhverv, håndværk og kultur.

Foreningens formål er:

  • at samle byens erhvervsvirksomheder, forretninger og borgere i et stærkt fællesskab
  • at gennemføre aktiviteter, der kan medvirke til vækst hos medlemmerne
  • at virke som et upolitisk bindeled til Holbæk kommune
  • at fremme erhvervslivet i lokalområdet
  • at støtte og fremme udviklingen af Jyderup som et godt sted at bo og besøge.

Jyderup Erhvervsforenings hjemmeside

Lukket for kommentarer.