Handleplan for Jyderup

Den 13. december 2017 besluttede det daværende byråd at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter.

Efter et omfattende arbejde i 4 temagrupper med deltagelse af kommunale medarbejdere og borgerrepræsentanter fra Jyderup var planen klar til politisk behandling fra 4. juni 2018.

Læs Jyderup Handleplan ved klik på billedet til højre

Denne del af hjemmesiden vil følge det videre arbejde med handleplanen. Dels den politiske proces i de politiske udvalg og i kommunalbestyrelsen og dels de afledte projekter, der følger af de beslutninger, der forhåbentlig vil blive truffet på baggrund af handleplanen. Siden er opbygget kronologisk, således at de nyeste beslutninger hele tiden vil ligge øverst:

Den politiske proces og de afledte handlinger: 

29.10.20: Med nedenstående status afsluttes redigeringen af denne side indtil vidrere. Skarridsøhjemmet, som nu i følge lokalplanen skal benyttes til turistfremmende aktiviteter kommer nu i udbud og dermed er dette punkt endeligt afsluttet.  Naturpark Åmosen har overtaget campingpladsområdet med sin egen lokalplan, hvormed også det punkt er ude af handleplanen – begge punkter skal naturligvis følges op, men det vil ske andre steder på denne hjemmeside. Handleplanens afsnit om Boligudvikling kræver fortsat opfølgning, men det vil næppe blive som en del af handleplanen. Hvis kommunalbestyrelsen på et tidspunkt vil følge op på ønskerne om en Bymidteplan (og om Drift og Vedligehold) vil sådanne planer også få deres eget liv.

29.10.20: Opsamling på arbejdet med handleplanen
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2020 godkendt lokalplanerne for Skarridsøhjemmet og Campingpladsen. Dermed er endnu nogle anbefalinger fra handleplanen blevet gennemført.
Lokalforums styregruppen  blev i foråret(2020) indbudt til et møde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO). I den anledning udarbejdede styregruppen en status på arbejdet med handleplanen, som kan hentes her på siden. Af brevet fremgår, at kun anbefalingerne om udarbejdelse af en Bymidteplan og en særlig indsats omkring Drift og Vedligeholdelse i byen mangler at blive igangsat. Det er ganske flot, og viser at kommunalbestyrelsen var parat til at sætte handling bag de mange ord.
En del af handleplanens anbefalinger blev omsat i selvstændige projekter, som er nærmere beskrevet på hjemmesiden. Nogle er helt afsluttet og enkelte er fortsat åbne, se links til disse projekter.

25.10.18: Beslutninger om anvendelse af det tidligere rådhus
Kommunalbestyrelsen har den 24 oktober  besluttet, at igangsætte et 3 årigt pilotprojekt om anvendelsen af det tidligere rådhus. Projektet er nu oprettet under Projekter/Byudvikling, læs mere der.

06.10.18: Nye beslutninger på vej
På sit møde den 6. september 2018 drøftede projektudvalget for udvikling af lokalområder (PULO) atter dele af handleplanen. Under dagsordenes punkt 2 blev det indstillet (til kommunalbestyrelsen), at der afsættes 300.000 kr. til administrativt arbejde med projekterne Attraktive Byrum og Grøn Bymidte. Der igangsættes ikke en bymidteplan og projektet “Drift og vedligeholdelse” (se handleplanen) sættes heller ikke i gang, men der afholdes et dialogmøde mellem kommunen og de frivillige i Jyderup om emnet.

Under punkt 3 blev det indstillet, at der igangsættes et 3 årigt pilotprojekt om anvendelsen af det tidligere rådhus. Det er et spændende og betydningsfuldt projekt, som vi håber, hele kommunalbestyrelsen vil godkende på dens møde den 24. oktober 2018.

06.10.18: Status
Kommunalbestyrelsen har prioriteret og igangsat arbejdet med at udarbejde lokalplaner for områderne omkring Campingpladsen og omkring det tidligere Skarridsøhjem. Det kan tage op mod et år at færdiggøre og godkende lokalplanerne. Vi forventer et offentlige møde omkring forhøringen og et i løbet af den obligatoriske høringsperiode.
Omkring “Bypark” er arbejdet i gang i projektet Naturaksen – Den grønne akse. Attraktive Byrum og Grøn Bymidte er endnu ikke endeligt udformet som projekter. Rikke Klindt fra styregruppen er tovholder på sammen med kommunens administration at få igangsat projekterne.
I relation til temaet omkring boligudbygning afholder kommunen dialogmøder om bosætning. I Jyderup er det den 8. november 2018.
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der indgået aftale om, at der skal opføres et nyt børnehus i Jyderup til erstatning for Sølyst.

Fremover skal de 3 omtalte projekter følges på deres egne sider:

Bypark = Naturaksen – Den grønne akse

Attraktive Byrum

Grøn Bymidte

Læs om Bosætning med mere

28.06.18: Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. juni truffet en række  vigtige beslutninger på baggrund af handleplanen. I kolonnen til højre er der et link til referatet fra kommunalbestyrelsens møde. Styregruppen har udarbejdet en oversigt over beslutningerne kombineret med handleplanens anbefalinger, således at det er tydeligere at læse, hvad beslutningerne indebærer. Link til denne oversigt findes også i højre kolonne. Flere af beslutningerne betyder nedsættelse af projektgrupper og borgerinddragelse. Det vil vi orientere mere om efter sommerferien.

25.06.18: Kommunalbestyrelsen drøfter handleplanen på sit møde den 27. juni.

Læs dagsordenpunktet til mødet den 27. juni.
En eller to dage efter mødets afholdelse vil ovenstående link være til referatet fra hele mødet.

21.06.18: Økonomiudvalget havde møde den 20. juni , hvor handleplanen blev drøftet. Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen som projektudvalget for Udvikling af lokalområder. Det betyder, at der er stor sandsynlighed for at kommunalbestyrelsen på mødet den 27/6 beslutter, at der skal udarbejdes lokalplaner for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet, Beslutningen vil indebære, at lokalplanerne skal sikre, at Skarridsøhjmmet kan benyttes til turistfremmene formål, og at Campingpladsen kan få nye servicebygninger og hytter. Efterfølgende skal der ske et udbud af begge områder.
Det indstilles også, at  der bevilges 500.000 kr. til Naturpark Åmosens naturrumsprojekt i tilknytning til Campingpladsen. Endvidere at der afsættes  administrative resurser og 870.000 kr. til attraktive byrum, grøn bymidte og bypark i Drivsaatskoven.
Indstillingen indebærer, at fagudvalgene skal arbejde videre med anbefalingerne omkring børnehuset (Sølyst) og Jyderup Hallen. Økonomiudvalget understreger også, at projektudvalget for udvikling af lokalområder skal arbejde videre med anvendelsen af det tidligere rådhus.
Omkring boligudbygning henvises til den igangværende analyse omkring bosætning i hele kommunen.

Selv om man i høj grad kan savne en stillingtagen til udarbejdelse af en bymidteplan, må man klart sige, at denne indstilling fra økonomiudvalgets side lægger op til et gevaldigt løft for Jyderups  udvikling. Indstillingen  viser, at igangsættelsen af en handleplan ikke kun var tomme ord, men at der også er vilje til efterfølgende handling!!!

18.06.18: Økonomiudvalget har møde den 20. juni , hvor handleplanen drøftes på baggrund af indstillingen fra projektudvalget for Udvikling af lokalområder. Fra dette møde må det forventes,, at der foreligger en indstilling til kommunalbestyrelsens møde den 27. juni

Læs dagsordenpunktet til mødet den 20. juni.
En eller to dage efter mødets afholdelse vil ovenstående link være til referatet fra hele mødet.

07.06.18: Projektudvalget drøfter handleplanen for første gang og træffer en række beslutninger som efterfølgende skal drøftes i kommunens økonomiudvalg og endeligt besluttes af kommunalbestyrelsen (27/6-18).
I tilknytning til sagsfremstillingen er der udarbejdet 3 bilag.
Bilag 1 er hele handleplanen, bilag 2 er en komprimeret udgave af handleplanen med alle temagruppernes anbefalinger, og bilag 3 er en skematisk beskrivelse af økonomiske og administrative konsekvenser af de enkelte delprojekter.

07.06.18: Kommunalbestyrelsen har nedsat et projektudvalg for udvikling af lokal områder ofte forkortet til PULO. Det er dette udvalg, der primært arbejder med handleplanen for Jyderup, medens de enkelte fagudvalg efterfølgende vil behandle de konkrete sager, som projektudvalget og kommunalbestyrelsen prioriterer.

Lukket for kommentarer.