Høringer

Holbæk kommune har tradition for at sende planer i forhøring, hvilket sikrer borgerne de bedste muligheder for at få indflydelse på planerne.
Uanset om det er forhøringer eller almindelige høringer, vil styregruppen sikre, at de planer, der har betydning for vort område enten bliver drøftet i styregruppen, en relevant projektgruppe eller på et borgermøde. Som hovedregel vil der altid blive afgivet et høringssvar.
Alle planer, der sendes i forhøring eller høring, vil blive vist på denne side, ligesom høringssvarene vil være placeret her.
NB Høringer fra f.eks. Banedanmark og Vejdirektoratet medtages også på denne side.

Mere generelt henvises til kommunens planportal

Planer i forhøring eller høring

Høringssvar

27.09.21: Høring om lokalplanforslag nr. 11.21 for Stationsbygningen i Jyderup.

Forslaget til lokalplan blev foreløbigt godkendt af kommunalbestyrelsen den 22/9 2021 og er hermed udsendt i høring til den 31. oktober 2021.

 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Maria Mikkelsen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Erhverv på tlf.: 7236 93 81 eller pr. mail til marmi@holb.dk.

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 31. oktober 2021. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Erhverv, 0899 Kommuneservice, att.: Maria Mikkelsen.

Bemærk, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, og at kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen kan træffe den endelige godkendelse af planen.

Hent forslaget til lokalplan 11.22

29.07.21: Høring om lokalplanforslag nr. 11.25 for Jyderup Nord Børnehus.

I henhold til handleplanen for Jyderup skal der opføres et nyt børnehus som erstatning for børnehuset Sølyst. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det nye børnehus skal placeres på et område nord for Præstemarken. Området er i dag omfattet af lokalplanen for Jyderup Nord. Da den gældende lokalplan ikke giver mulighed for at placere børnehuset i det ønskede område, skal der udarbejdes en ny lokalplan for det pågældende område. Forslaget til lokalplan blev foreløbigt godkendt den 16/6 2021 og er hermed udsendt i høring til den 11. august 2021.

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Jørgen Rasmussen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Høringssvar skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 11. august 2021. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, att.: Jørgen Rasmussen.

Der er borgermøde om lokalplanen den 4. august 2021 i Jyderup hallen, læs indbydelsen til mødet.

Hent forslaget til lokalplan 11.25

Lokalforums kontaktgruppe har ikke udarbejdet høringssvar

10.06.20: Høring om kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplanforslag nr. 11.20 for Skarridsøhjemmet i Jyderup 

I henhold til handleplanen for Jyderup skal der udarbejdes lokalplaner for såvel Campingpladsen som Skarridsøhjemmet med henblik på fremme af turismen i området og skabe flere overnatningsmuligheder.

Der er nu udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for Skarridsøhjemmet. Kommunalbestyrelsen godkendte begge dele den 20/5 2020 og både tillæg og lokalplanforslag er nu i høring til den 4/8 2020.

Høringssvar sendes til plan@holb.dk eller sendes som brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, att.: Maria Hellesøe Mikkelsen.

Der er borgermøde om planerne den 18. juni 2020 kl. 19.00 på Campingpladsen.

Læs mere og find links til lokalplanen og flere andre dokumenter

10.06.20: Høring om forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplanforslag nr. 11.21 for et naturområde ved Skarresø (Campingpladsen i Jyderup)  

I henhold til handleplanen for Jyderup skal der udarbejdes lokalplaner for såvel Campingpladsen som Skarridsøhjemmet med henblik på fremme af turismen i området og skabe flere overnatningsmuligheder.

Der er nu udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for Naturområdet ved Skarresø (Campingpladsen). Kommunalbestyrelsen godkendte begge dele den 22/4 2020 og både tillæg og lokalplanforslag er nu i høring til den 6/7 2020.

Høringssvar sendes til plan@holb.dk eller sendes som brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, att.: Maria Hellesøe Mikkelsen.

Der er borgermøde om planerne den 18. juni 2020 kl. 19.00 på Campingpladsen.

Læs mere og find links til lokalplanen og flere andre dokumenter

25.09.19: Forhøring om forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplanforslag nr. 11.21 for et naturområde ved Skarresø ( Campingpladsen i Jyderup)  

Efter at kommunen har besluttet

  • at bevare campingpladsområdet som kommunal ejendom og
  • at støtte Naturpark Åmosens ønske om etablering af et naturrum på campingpladsområdet

er vejen nu åbnet for at få udarbejdet en lokalplan for området.

Planområdet omfatter et areal på ca. 5,26 ha og er beliggende i den sydøstlige del af Jyderup by grænsende ned mod Skarresø.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 kommer til at udlæggeområdet til fritidsformål med områdets stærke natur- kultur- og landskabsværdier som omdrejningspunkt.

Lokalplanforslag nr. 11.21 vil have bestemmelser om områdets indretning, således at anlæg passes ind i den naturskønne omgivelser. Der planlægges for tre dele:

  • Naturrum – bygning til udstillingsrum, køkken, depot samt offentlig bad og toilet
  • Bro som forbindelse til Skarresø
  • Område med mulighed for overnatning i form af shelters eller campering med telt eller campingvogn.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der en 4 ugers fordebatperiode, hvor bogerne kan komme med idéer og forslag til planen.  I forbindelse med fordebatten afholdes et borgermøde den 10. oktober kl. 20.00 i Skarridsøsalen. Sidste  frist for at fremsende bemærkniger er den 18. oktober

Læs mere om forhøringen, herunder om hvor eventuelle bemærkninger skal sendes hen.

25.09.19: Forhøring om kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplanforslag nr. 11.20 for Skarridsøhjemmet i Jyderup 

I henhold til handleplanen for Jyderup skal der udarbejdes lokalplaner for såvel Campingpladsen som Skarridsøhjemmet med henblik på fremme af turismen i området og skabe flere overnatningsmuligheder. Kommunen har nu igangsat arbejdet med begge lokalplaner. Når lokalplanen for Skarridsøhjemmet er godkendt vil Skarridsøhjemmet blive udbudt til salg.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag har til formål at fremme og understøtte turisme samt ferie- og fritidsformål i Jyderup og anvendelsen fastlægges til bl.a. hotel, vandrehjem, restaurant samt kursus- og konferencefaciliteter.

Lokalplanen står i nær relation til udarbejdelsen af en ny lokalplan for et naturområde ved Skarresøen. De to lokalplaner kan anvendelsesmæssigt supplere hinanden og tilsammen virke turismefremmende.

Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i den sydlige del af Jyderup by tæt på Skarresø.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vil at udlægge området til fritidsformål.

Lokalplanforslag nr. 11.20 vil arbejde henimod at give mulighed for omdannelse af eksisterende bygninger og/eller opførelse af nyt byggeri inden for udlagte byggefelter, som er sammenfaldende med den eksisterende bebyggelse (fløjene/tilbygningerne). Der vil desuden være mulighed for nyt byggeri i et mindre byggefelt ved siden af hovedhuset.

Nyt byggeri kan maksimalt opføres i to etager og i maksimalt 8,5 m højde. Hovedhuset er ikke omfattet af et byggefelt og udpeges som bevaringsværdigt i lokalplanen.

De eksisterende landskabs- og kulturværdier skal bevares videst muligt. Der må ikke opføres nyt byggeri nærmere Skarresø end den eksisterende bebyggelseslinje ligesom der ikke må ske større terrænreguleringer.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der en 4 ugers fordebatperiode, hvor bogerne kan komme med idéer og forslag til planen. Sidste  frist for at fremsende bemærkniger er den 18. oktober

Læs mere om forhøringen, herunder om hvor eventuelle bemærkninger skal sendes hen.

17.09.19: Høring om forslag til trafiksikkerhedsplan 2020 til 2025 

Kommunen har udarbejdet forslag til ny trafiksikkerhedsplan. Forslaget er i høring fra 17/9 til 20/10.

Læs forslaget til trafiksikkerhedsplan 

Læs mere om høringen, herunder om hvor eventuelt høringssvar skal sendes hen.

Trafiksikkerhedsgruppen forventer at afgive høringssvar, så har du bemærkninger til trafiksikkerhedsplanen, må du meget gerne skrive til gruppens formand: Gert Mortensen på mail: goldenstenholm@mail.dk

Høring om lokalplanforslag 11.19 og kommuneplantillæg 13 fra 28. marts til 23 maj 2019.

Kommunen har udarbejdet forslag til ny lokalplan 11.19 og herunder også et nyt kommuneplantillæg nr. 13. Forslaget omhandler boliger ved Holbækvej 102 – det tidligere børnehus Mariendal.
Forslaget gør det muligt at omdanne den bevaringsværdige bygning fra institutionsformål til boliger, nærmere bestemt 14 etageboliger. Desuden vil forslaget give mulighed for at etablere to nye tæt/lav bebyggelser med i alt 4 rækkehuse på den tidligere legeplads.
Forslagene er i høring fra den 28. marts 2019 til den 23. maj 2019. Der er borgermøde om forslagene den 7. maj kl. 17.30-19.00 på Skovvejens skole, afdeling Jyderup. Her vil forslagene blive præsenteret, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. På baggrund af dialogen på mødet vil lokalforums styregruppe eventuelt udarbejde et høringssvar.

Læs forslaget til Lokalplan 11.19

Læs forslaget til kommuneplantillæg nr. 13 

Hent lokalplanforslaget som PDF-fil

Hent kommuneplantillægget som PDF-fil

Styregruppen var repræsenteret ved borgermødet. Der er ike udarbejdet høringssvar

Høring om planstrategi 14. marts til 9.maj 2019

Som optakt til en revision af kommuneplanen har kommunens politikere udarbejdet en planstrategi, som nu er udsendt i høring frem til den 9/5 2019. Der er borgermøde om strategien den 29. april kl. 19.30.  Læs indbydelsen til mødet her

Læs forslaget til planstrategi

Der er ikke udarbejdet høringssvar

29. november 2018: Kommunen har udarbejdet forslag til ny lokalplan 11.18 og herunder også et nyt kommuneplantillæg nr. 8. Lokalplanforslaget muliggør, at planområdet kan anvendes til boliger. Boligerne vil dermed være med til skabe yderligere liv i et allerede eksisterende byzoneområde. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt enten kan opføres 2 åben/lav (parcelhuse) eller 4 tæt/lav (dobbelthuse). Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det. Ny udnyttelse af arealet forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i høring fra den 27/11 til den 31/1.
Der er borgermøde om forslagene tirsdag den 11. december kl. 18 til 20 i Skarridsøsalen. På baggrund af dialogen på mødet vil lokalforums styregruppe udarbejde et høringssvar.

Læs forslaget til Lokalplan 11.18

Læs forslaget til kommuneplantillæg nr. 8 

Hent lokalplanforslaget og kommuneplantillægget som PDF-fil

5. februar 2019: Høringsperioden er afsluttet. Styregruppen har vurderet, at der ikke var behov for et høringssvar.

12. juni 2018: Der er udarbejdet forslag til tillæg til lokalplan 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken.  Tillægget vedrører den sidste ubebyggede grund i Søbæksparkens  område. Den gældende lokalplan giver mulighed for at opføre 12 rækkehuse dog uden at præcisere placering og vejadgang til disse. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 50-64 præciserer derfor placeringen af bebyggelse, fælles friarealer samt vejadgang. Forslaget er i høring fra den 12. juni 2018 til den 25. juni 2018.

Den gældende lokalplan 50-64

Læs forslag til tillæg nr. 1 her eller hent forslaget som pdf-fil.

12. juni 2018: Da tillægget alene er en præcisering i en gældende lokalplan indbydes ikke til borgermøde, og styregruppen påtænker ikke at afgive høringssvar.

19. januar 2018: Der er udarbejdet forslag til ny kommuneplan for perioden 2017 til 2029 (revideres hvert 4. år). Forslaget er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Læs mere om kommuneplanforslaget på dette opslag

28. februar 2018: Styregruppen har afgivet høringssvar vedrørende kommuneplanforslaget.

Læs høringssvaret

4. september 2017: Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et område omkring Søbæksvej/Søbæksparken (brandtomten). Planen vil give mulighed for at etablere omkring 60 boliger i tæt/lav bebyggelse med rækkehuse i ét eller to planer.
Helhedsplanen for Jyderup anbefaler, at der i nærheden af stationen og bymidten meget gerne må ske en byfortætning. Lokalforum har derfor i en dialog med kommunens planlæggere været positiv over for en lokalplan med en tæt/lav bebyggelse. Det har dog været en forudsætning, at der stilles krav om et bæredygtigt byggeri. Der har også været en forventning om, at et boligområde med mindre huse i en tæt bebyggelse udformes så der skabes et godt bo-miljø med plads til fællesaktiviteter. Lokalplanforslagets illustrationsplan viser ikke et attraktivt og veldisponeret boligområde!
Lokalplanen er i høring fra 4/9 til den 6/10. Der er offentligt møde om lokalplanen torsdag den 21/9 kl. 18.30 i Skarridsøsalen  (Skarridsøgade 37). Læs lokalplanforslaget her eller hent lokalplanforslaget som pdf-fil.

28. juni 2017: Der er nu udarbejdet en lokalplan for præstegårdsområdet i Jyderup. Planen vil gøre det muligt at etablere restaurant og/eller meget andet i den tidligere præstegård. Lokalplanen er i høring fra 27/6 til den 28/8. Der er offentligt møde om lokalplanen den 9/8 kl. 18.30 i “Præstegården”, Holbækvej 122. Læs her om lokalplanforslaget eller Læs her hele lokalplanforslaget

Styregruppen har ikke modtaget henvendelse omkring lokalplanen. Da styregruppe opfatter lokalplanen som dækkende for borgernes ønsker til området har styregruppen ikke fundet anledning til at udarbejde høringssvar, se eventuelt referatet fra borgermødet om præstegården den 9.august 2017

Lokalplanen er godkendt af byrådet den 25. oktober 2017

7. marts 2017: Den tidligere præstegård vil fortsat eksistere, men præstegården ønskes nu anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. For at muliggøre den ønskede anvendelse skal lokalplanen ændres. Inden arbejde med den nye lokalplan går i gang er der mulighed for at komme med bemærkninger til de nye planer. Læs her om fordebatten.

Styregruppen har ikke modtaget reaktioner i forbindelse med fordebatten og har derfor heller ikke fremsendt bemærkninger til planmyndigheden. Det er styregruppens opfattelse, at en ændring af lokalplanen – som beskrevet – er i god overensstemmele med de ønsker, borgerne fremkom med på borgermødet om bevarelse af præstegården og dens udlænger (10/5-16).

Juni  2016: Byrådet har besluttet at reducere i indeværende års budget og har udsendt reduceringsforslagene i høring  med kort tidsfrist.

Høringssvar fra styregruppen 23/6 2016

Lagt på hjemmesiden den 22/11 2016.

Lukket for kommentarer.