Trafikgruppen

Beskrivelse
Trafikgruppen er en uformel gruppe af borgere, der mødes for at drøfte trafikfarlige veje og infrastruktur. Gruppen giver bl. a. input til kommunens trafiksikkerhedsplan, vurderer trafikforslag og afgiver høringssvar om trafik.
Gruppen er altid åben for nye medlemmer, der interesserer sig trafik i bred forstand. Kontakt formanden for at blive medlem af gruppen.

Formand for trafikgruppen
Preben Gajhede
Mail: preben.gajhede@mail.dk
Tlf: 2225 9475

Borgergruppen
Kjeld Kallenbach
Svend Aage Larsen
Gert Mortensen
Erik Just Pedersen

 

Arbejdet i gruppen:

13.04.19: Trafikgruppen mødtes den 5. marts 2019. Vi blev enige om at ansøge kommunens pulje Rum til Fællesskab – som også rummer mulighed for at søge til sikker færden – om midler til trafiksikring af krydset Skarridsøgade/Sølystvej. En kopi af ansøgningen kan hentes længere nede på denne side. Vi blev også enige om at henvende os til planafdelingen og udvalget for Trafik og Miljø  med henblik på en snarlig afklaring af vejføringen i Jyderup, når motorvejen kommer. Henvendelsen kan også hentes  længere nede på siden.

18.06.18: Udvalget for teknik og miljø har indstillet, at krydset Industrivej/Industriparken omlægges, således at modulvogntog til Frode Laursens haller i det “gamle” industriområde kan komme rundt i krydset. I den anledning har trafikgruppen skrevet til kommunens vejmyndighed. Se brevet herunder i 3. spalte

04.03.17: Vejdirektoratet har givet endelig afslag på omlægning af rute 225. Til gengæld har udvalget for Klima og Miljø indstillet til byrådet, at der i 2018 afsættes 900.000 til trafiksanering på Slagelsevej/Sølystvej herunder krydset ved Skarridsøgade. Det sidste er utrolig positivt og trafikgruppen vil følge op på sagen.

24.01.17: Vejdirektoratet har i en foreløbig indstilling vurderet, at hensynet til trafikforholdene i Jyderup ikke kan berettige at rute 225 omlægges. Inden vejdirektoratet træffer endelig beslutning – hvilket sker på et møde d. 2/2 2017 – har Holbæk kommune fået mulighed for at udtale sig i forhold til den foreløbige indstilling. Holbæk kommune har i hele forløbet bakket op om trafikgruppens synspunkter, således også i kommunes svar til vejdirektoratet den 16/1-2017, se under “Breve og andre dokumenter”.

19.11.16: En af trafikgruppens mærkesager er at få flyttet den tunge trafik ad rute 225 (Slagelse-Rørvig)  gennem Jyderup ud på Cementvejen/Skovvejen. Holbæk kommune har tilsluttet sig dette ønske, og politiet har godkendt en skiltning. Vejdirektoratet har imidlertid understreget, at man ikke kun kan flytte den tunge trafik, men at Rute 225 i givet fald helt skal omlægges fra Akselholm ad Cementvejen til Tornved og af Skovvejen til Nykøbingvej – og omvendt. Vejdirektoratet har derfor anmodet kommunen om at fremsende væsentlige argumenter for en sådan omlægning, der betyder en forlængelse af ruten med godt 3 km. Trafikgruppen har udarbejdet et notat med gode argumenter, som er tilsendt Holbæk kommune. Notatet kan hentes her på siden under Breve og andre dokumenter.

Lukket for kommentarer.