Borgermøde om lokalplan for nyt børnehus i Jyderup Nord

Hvornår:
4. august 2021 kl. 19:00 – 20:30
2021-08-04T19:00:00+02:00
2021-08-04T20:30:00+02:00
Hvor:
Jyderup Hallen
Elmegården 58
4450 Jyderup
Danmark
Pris:
Gratis
Kontakt:
Jørgen Rasmussen
7236 2507
Borgermøde om lokalplan for nyt børnehus i Jyderup Nord @ Jyderup Hallen | Jyderup | Danmark

Holbæk kommune afholder

Borgermøde om forslag til lokalplan 11.25 for et nyt børnehus i Jyderup Nord

Nødvendig tilmelding til plan@holb.dk senest tirsdag den 3. august 2021.

På mødet vil du høre mere om planen for området, og du kan stille spørgsmål til planforslaget.

Alle statsligt udmeldte retningslinjer i forhold til at mindske risikoen for smittespredning i forbindelse med coronavirus/COVID-19 vil blive overholdt. For at kunne tage de nødvendige forholdsregler er tilmelding via mail nødvendig. Hvis deltagerantallet bliver større end det tilladte, vil de nødvendige forholdsregler blive meldt ud via mail til de tilmeldte. Det er vigtigt at alle der oplever symptomer bliver hjemme, også selvom man er tilmeldt.

Læs lokalplanforslaget her

Formål og indhold

Som en del af den politiske budgetaftale for 2019-2022, er det besluttet at der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup. Børnehuset erstatter Sølyst børnehus, som er midlertidigt genhuset på Ellebjerg-vej 31B.

Børnehuset har natur og science som deres pædagogiske profil. Børnehusets placering tæt på skov og natur er derfor vigtig, for at kunne udleve og understøtte børnehusets pædagogiske aktiviteter.

Etablering af nyt børnehus forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Lokalplanen fastsætter bl.a. krav til anvendelse, vejadgang, bebyggelsens omfang og udtryk, terrænregulering mv.

Området skal have vejadgang fra Præstemarken med parkering og ankomstområde ud til vejen. Selve bygningen til børnehuset skal være beliggende indenfor det i lokalplanen faslagte byggefelt. Bygningen kan opføres i maks. 2 etager med en maks. højde på 8,5 meter. Bygningen kan følge det naturlige terræn, således at der etableres forskudte etager.

Området syd for byggefeltet udlægges til legeområde. Langs kanten af hele området etableres et trådhegn.
Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 23. juni 2021, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 11.25, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget og af miljøscreeningen, som er bilag til lokalplanforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da der ikke er forhold i miljøscreeningen, der udløser krav om miljøvurdering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse samt miljøvurdering, kan du klage til Planklagenæv-net. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelserne er meddelt. Er afgørelserne offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Jørgen Rasmussen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 11. august 2021. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, att.: Jørgen Rasmussen.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.