Foreningens bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 22. februar 2024 samt efterfølgende konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen:

Formand og kontaktperson for Jyderup Lokalforum:

Rikke Klindt
skrivtil@rikkeklindt.dk

Kasserer

Henrik Rahbek

Valgte bestyrelsesmedlemmer

Rikke Klindt
Birgitte Malmstrøm
Henrik Rahbek
Marthine Dahl
Simone Lyngberg
Brian Julius Jørgensen
Kasper Oversø Christiansen

Op til 2 suppleanter

Preben Gajhede

Op til 2 revisorer:

Mogens Justesen
Steen Klink

Fælles-skaber

Holbæk kommune har tilknyttet en medarbejder til alle kommunens lokalområder. Kontaktpersonen kaldes fælles-skaber. Alle borgere og foreninger kan til enhver tid kontakte fælles-skaberen i spørgsmål vedrørende lokalområdet.

Fælles-skaber for Jyderup Lokalforum:

Christina Hvalsø Hansen
Mail: chrhh@holb.dk
Tlf: 7236 4692 

Bestyrelsen – uddrag af vedtægterne

 1. Foreningen ledes af bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 2. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 3. Hele bestyrelsen er på valg hvert år ved generalforsamlingen.
 4. Efter generalforsamlingen indbyder den afgående formand til det konstituerende møde.
 5. I løbet af året, vil det være muligt for bestyrelsen at optage nye frivillige i bestyrelsen. Det sker ved at potentielle frivillige retter henvendelse til bestyrelsen og beretter hvorfor de vil være frivillige i bestyrelsen uden stemmeret, og hvad de vil arbejde for. Herefter er det den siddende bestyrelse der stemmer om, om den kan optage flere frivillige. Der skal i Bestyrelsen være fuld enighed om at optage nye frivillige.
 6. Bestyrelsen råder over foreningens midler.
 7. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, hvis mere end 50% af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.
 8. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller af andre godkendt af formanden.
 9. Alle bestyrelsesmøder stræber mod konsensus. I det tilfælde der ikke kan opnås konsensus, afgøres uenigheder ved almindeligt stemmeflertal.
 10. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 11. Bestyrelsen udarbejder referat efter hvert møde. Referater fra bestyrelsesmøderne lægges offentligt tilgængelige.
 12. Bestyrelsen afholder 2 fælles foreningsmøder pr år. På møderne drøftes bl. a. årshjul og kommunikationsstrategier.
 13. Foreningen tegnes af Formanden og Kassereren.

Lukket for kommentarer.