Nyt igen om Kalundborgmotorvejen – oktober 2023

Noget overraskende har politikerne på Christiansborg bevilget 48 mio. kr. til en lokalvej mellem Holbækvej og Amtsvejen, se skitsen her til højre.

Pengene kommer fra Land og By-puljen til diverse mindre vejprojekter. Puljen er en del af “Infrastrukturplan 2035”, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, og derfor ligger det rimelig fast, at lokalvejen kommer.

Det er især være beboerne i den nordlige del af byen, der vil benytte den nye vej til og fra Kalundborg. Det er beregnet, at omkring 2.400 køretøjer i døgnet vil benytte den nye vej, og at Skarridsøgade vil blive aflastet med omkring 1.200 køretøjer (når motorvejen kommer og ramperne fjernes på Holbækvej).

Mange borgere i Jyderup har ønsket at ramperne i Jyderup kunne bevares, når det så ikke kunne lade sig gøre, er den nye lokalvej et alternativ, som mange vil være glade for. Der er dog også nogle uheldige sider ved denne løsning. Vejen kommer til at ligge tæt op af de mange boliger på Skovbrynet og vil dermed give øget støj og reducering af fællesarealer. Desuden betyder vejen at et større skovareal skal ryddes.

Det må understreges, at der uanset etablering af lokalvejen vil blive øget trafik på især Holbækvej, hvilket betyder, at der fortsat vil være behov for trafiksikring og renovering af flere veje i Jyderup. Lokalforum og trafikgruppen vil følge op på dette i samarbejde med kommunen.

Det er værd at nævne, at også Knabstrup blev tilgodeset via Land & By-puljen, idet man bevilgede penge til etablering af østvendte ramper, hvilket i det mindste sikrede en bedre trafikforbindelse til og fra København (og Holbæk).

Desværre kommer der heller ikke i denne omgang en bedre løsning omkring trafikforholdene i Bjergsted.

Supplerende oplysninger

Ved folketingets åbning den 3/10 -2023 blev anlægsloven (L17) for Kalundborgmotorvejen (og 2 andre projekter) fremsat og kan nu læses på Folketingets hjemmeside

Anlægsloven er stort set uændret i forhold til det forslag, som vi har omtalt tidligere og betyder at det projekt, der hidtil har været beskrevet er indeholdt i loven. Under bilag kan man læse samtlige høringssvar, der er fremsendt til loven samt transportministeriets bemærkninger til de mange og omfattende høringssvar. Der er 1. behandling af loven den 26/10, men da projektet allerede er godkendt i forligskredsen omkring Infrastrukturplan 2035 må det forventes, at der ikke sker de store ændringer.

I en lidt omvendt rækkefølge er Vejdirektoratets høringsnotat fra høringen i foråret 2023 blevet offentliggjort. Der blev afgivet 198 høringssvar, som er beskrevet i notatet sammen med Vejdirektoratets bemærkninger. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i projektet, bortset fra at politikernes beslutning (fra 28. juni altså efter høringen) om at gennemføre den fulde motorvej herunder støjafskærmning i Jyderup) naturligvis indgår i Vejdirektoratets notat. Det er lidt interessant, at Vejdirektoratet i sit notat side 27 skriver følgende:

Med opgradering af strækningen til motorvej, en forudsætning om en hastighed på 110 km/t og anlæg af nye tilslutningsanlæg ved Cementvejen og Amtsvejen stiller det nogle skærpede krav til blandt andet afstand mellem til- og frakørsler og afmærkning for at sikre trafikafvikling og en god trafiksikkerhed. Afstanden mellem de nye tilslutningsramper ved Amtsvejen og Cementvejen udfordrer en opretholdelse af tilslutningsanlægget ved Holbækvej. Der foreslås gennemført yderligere undersøgelser inden en endelig beslutning tages.

Den undersøgelse blev altså ikke nødvendig, da politikerne den 12/10 overhalede Vejdirektoratet med den beslutning, der er beskrevet øverst på denne side!

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.