Stigning i anmeldelser på rotter …. se hvordan du forebygger og anmelder

I øjeblikket oplever Holbæk Kommune en stor stigning i anmeldelser på rotter. Rotterne trives, da vi selv er med til at give dem gunstige leveforhold.
Det er meget normalt, at vi får mange anmeldelser om rotter hen over efteråret og vinteren. Rottebekæmperne har derfor rigtig travlt i øjeblikket med at besøge alle de adresser, hvor der bliver anmeldt rotter på.
Rottebekæmperne må desværre konstatere at mange af anmeldelserne er i tilknytning til hønsehold og fuglefodring. Anmeldelser på rotter indendørs i boliger, ligger også højt i forhold til de foregående år.
Du kan gøre mange ting for at forebygge rotter i og ved din bolig.

Begræns adgangen til foder

 • Undgå fuglefodring
  Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.
 • Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
  Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 2 cm. Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15-30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.
 • Sikring af spiseligt foder
  Sørg for at opbevare dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks udhuse og garager.
 • Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Begræns adgangen til opholdsteder

 • Uden for boligen/huset vælger rotter typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks ophobet byggemateriale at opholde sig i.
 • Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undersøg din bygning og kloak

 • Undgå tæt vegetation og materialer op ad husmure/bygninger
  Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte
  Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.
 • Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur
 • Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net
 • Sikring af kloak og afløb er tætte
  Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud. Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel
 • Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter

Hvis du er opmærksom på de foranstaltninger du kan gøre og de forhold der tiltrækker rotter, kan du selv være med til at gøre en forskel på om rotterne har gunstige levemuligheder på din eller naboens ejendom. Rotterne kender ikke til hegn og matrikelskel. De kan godt leve på en ejendom og finde føden på en anden.
Husk: Hvis du ser rotter, har du et ansvar for at anmelde det straks til kommunen. Gør det her –> http://holbaek.rotteweb.dk/NewCase.aspx

Sænk farten en lille smule…

Holbæk Kommune deltager, som led i trafiksikkerhedsarbejdet, i de landsdækkende trafikkampagner som Rådet for Sikker Trafik står for.

Sænk farten en lille smule og pas på hinanden! Fart kan både være årsagen til, at ulykken sker, og at ulykken bliver så alvorlig – og risikoen stiger, jo hurtigere man kører. Bare en anelse lettere fod på speederen kan betyde en hel del.

Se en lille video her –> https://youtu.be/dHkV0GsMd4Y

 

Nyt fra trafikgruppen…

Torsdag d.4/2 havde trafikgruppen et dialogmøde med 3 politikere fra udvalget for Klima og Miljø. I mødet deltog også repræsentanter fra børnehuset Sølysts medarbejdere og forældreråd. Desuden deltog 1 beboer på Slagelsevej og 2 repræsentanter for fælles-skaberne i Holbæk. Forud for dette møde havde trafikgruppen haft et meget konstruktivt møde med medarbejdere for kommunens afdeling for Byg, vej og trafik. Det blev et meget positivt dialogmøde med en god og grundig drøftelse af de enkelte punkter. Følgende 3 punkter blev drøftet, alle med udgangspunkt i Helhedsplanen for Jyderup:

 • Trafiksikring på Sølystvej, således at gående/cyklende trafik mellem byen på den ene side og Højskole, Børnehus og skovstier på den anden side sikres bedst muligt. Umiddelbart tænker vi på en fodgængerovergang, et bump eller to eller en nedsættelse af hastigheden på Sølystvej til f.eks. 30 km/t’På mødet kunne repræsentanterne fra børnehuset supplere med, at forældrene er særdeles utrygge ved udkørsel fra børnehuset og at det generelt er utrygt at skulle over Sølystvej med børnene. Politikerne udviste stor forståelse for ønsket og anbefalede, at trafikgruppen sikrer, at problemstillingen bliver medtaget i den kommende kommunale trafiksikkerhedsplan dels ved at informere skolebestyrelsen (der bliver inddraget i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen) og dels ved at benytte tryghedsundersøgelsen (se senere).  Byg, vej og trafik kan ikke anbefale et fodgængerfelt (erfaringerne viser, at der sker for mange trafikuheld i fritliggende fodgængerfelter). Bump anses ikke for at være tilfredsstillende og en lokal hastighedsnedsættelse kan kun skiltes, såfremt der er etableret en eller anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning. Derimod anbefaler afdelingen, at der anlægges et krydsningshelle. Dette vil kræve en vejudvidelse og etablering af fortov på skovsiden af Sølystvej. Skønsmæssigt en udgift på 300.000 kr.
 • Anmodning om, at kommunen beslutter at føre den tunge trafik uden om Jyderup By. Dette kan gøres ved at henvise al tung trafik på Slagelsevej/Sølystvej/Sølyst Skovvej mellem Akselholm  og  lyskrydset på Skovvejen til at køre via Cementvejen/Skovvejen.Politikerne var også positive og henviste til ,at trafiksikkerhedsgruppen skulle medtage ønsket i tryghedsundersøglesen (se senere). I mellemtiden kan Byg, vej og trafik søge at indhente politiets tilladelse. Måske er udgiften ikke større end at forvaltningen (Vækst og Bæredygtighed) med politikerne anbefaling ville kunne afholde udgiften. Byg, vej og trafik ser ikke nogen trafikmæssig hindring i at gennemføre ønsket. Politiet skal dog også give sit samtykke. Vejdirektoratet skal inddrages i en eventuel skiltning. Udgiften til skiltning vil skønsmæssigt udgøre ca. 50.000 kr.
 • Af trafiksikkerhedsmæssige årsager anmodes om etablering af fortov på Høedvej mellem Holbækvej 143 og Aggersvoldvej 1.Politikerne henviste også her til tryghedsundersøgelsen. Byg, vej og trafik oplyser, at det formodentligt vil være muligt at etablere et smalt fortov i vejens vestside uden større ombygninger i den eksisterende vejprofil. Udgiften anslås til omkring 550.000 kr.

 

 

 

Tryghedsundersøgelsen
I forbindelse med revisionen af kommunens trafiksikkerhedsplan har politikerne besluttet, at borgerne skal have mulighed for at komme med input til denne plan ved at gøre opmærksom på de stede, som borgerne oplever som trafikfarlige.
Tryghedsundersøglesen finder sted fra d. 17/2 til d. 6/3. Trafiksikkerhedsgruppen vil naturligvis pege på de 3 nævnte områder, men alle borgere kan deltage, og dermed er der også god mulighed for at pege på andre trafikale utryghedsområder i vort lokalområde eller i Holbæk kommune som helhed.

Du kan finde undersøgelsen på Holbæk kommunes hjemmeside ved at følge dette link:   http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/trafik-og-veje/2016/trafiksikkerhedsplan/

Hvis du er interesseret i at deltage i trafikgruppens arbejde, er du velkommen til at kontakte gruppens formand, Gert Mortensen på mail: goldenstenholm@mail.dk.

Ansøgninger til Aktivitetspuljen inden d. 02.03.2016

Næste ansøgningsfrist til Aktivitetspuljen er onsdag 2. marts 2016 – send gerne din ansøgning nu.
Frivilligrådet holder deres næste møde onsdag 16. marts 2016, hvor de bl.a. behandler ansøgning til Aktivitetspuljen. Der er ansøgningsfrist 14 dage før, hvilket betyder, at alle ansøgninger skal være modtaget senest onsdag 2. marts 2016. Send din ansøgning her

Du gør en forskel som frivillig

Kunne du tænke dig at hjælpe til som frivillig i en forening, så find dit frivilligjob på www.frivilligjob.dk

Seneste frivilligjobs:
Hjælp udsatte børn med Red Barnet Familieoplevelsesklub: http://frivilligjob.jobbank.dk/job/51566/red-barnet/udsatte-boern-i-holbaek-mangler

Bliv matcher i Børns Voksenvenner: http://frivilligjob.jobbank.dk/job/51085/boerns-voksenvenner/bliv-matcher

Bliv frivillig på Holbæk Krisecenter Medusa: http://frivilligjob.jobbank.dk/job/49664/medusa-et-liv-uden/bliv-frivillig-i-holbaek-krisecenter

 

 

Kommunalt tilsyn for rotter

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Fødevarer til både mennesker og dyr ædes eller inficeres, kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget mere udsættes dagligt for angreb. Rotten bærer forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Derfor har du pligt til at anmelde hvis du ser rotter på din ejendom, og kommunen er forpligtet til at sørge for bekæmpelse.

Anmeldelse af rotter

Det er gratis at anmeldelse rotter på ejendommen, og du har pligt til at anmelde rotteforekomster. Holbæk Kommune har indgået aftale med firmaet Mortalin, der står for bekæmpelsen i hele kommunen.

Anmeld rotter her

Der går sædvanligvis et par dage inden rottebekæmperen kontakter dig.

Det er muligt at ringe til Mortalin på telefon 88 42 00 00 i tidsrummet:

 • mandag – onsdag kl. 10.00 – 15.00
 • torsdag kl. 10.00 – 17.00
 • fredag kl. 10.00 – 13.00

Gebyr for rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse betales af alle ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.

Bekæmpelse af rotter

Rotter må kun bekæmpes af autoriserede eller bemyndige personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Det indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgerne. Private personer og ikke autoriserede må ikke være i besiddelse af rottegift. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Mere viden om rotter

Naturstyrelsens hjemmeside
Skadedyrlaboratoriets hjemmeside

Et klik fra godt selskab – prøv aktivtældreliv.dk

Savner du en hobby eller bare lidt socialt samvær? På aktivtældreliv.dk kan du nemt finde foreninger og aktiviteter tæt på dit hjem.
Fra den 7. maj bliver Holbæk Kommune koblet på den landsdækkende søgeportal aktivtældreliv.dk. På den kan du nemt finde foreninger og aktiviteter – både indenfor en bestemt interesse eller et lokalområde.
Du kan også vælge kun at få vist aktiviteter, der fx er handicapvenlige eller inden for en bestemt prisgruppe.

Se mere her: http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/sundhed/2015/et-klik-fra-selskab/

 

Tilskud til handicapaktiviteter inden 01.05.2015

Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.

Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at kunne komme i betragtning til midlerne.

Kriterierne er:

• Foreningen/klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)

• Foreningen/klubben er hjemhørende i eller har medlermmer bosiddende i Holbæk    kommune

• Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk kommune

Ansøgningen skal vedlægges budget samt aktivitetsplan for indeværende år, organisationens vedtægter samt revideret regnskab for sidste år.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2015.

Ansøgningsskema 2015

Søg midler til bygningsforbedring

Du kan søge om rente- og afdragsfrit lån til forbedring af din bygning hos Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune.

Har dit hus vedligeholdelsesmæssige mangler i klimaskærmen, kan du søge midler til bygningsforbedring hos Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune.
Midlerne gives til private bygningsejere i form af et rente- og afdragsfrit lån, og istandsættelsen skal sikre en byggeteknisk og æstetisk korrekt bevarelse af udvendige bygningsdele.

Læs mere om Bygningsforbedringsfonden og reglerne for udbetaling af lån.

Tornved Genbrugsplads åbner d. 29.03.2015, kl. 9 efter en større ombygning

Efter en større ombygning er Tornved Genbrugsplads igen klar til at tage imod affald fra vores kunder.
Det fejrer vi med en stor genåbningsfest d. 29. marts kl. 9.
Der vil være kaffe og kage, gratis kompostjord (til bunken er væk) og sjove aktiviteter for både børn og voksne.
Se hele programmet –> http://holfor.dk/nyheder/tornved-genbrugsplads-aabner-d-29-marts-kl-9

Debat om fremtidens skoler og børnehuse

Hvordan kan børn og unge trives og lære mere, hvis flere skal være samlet på ét sted? Det er ét blandt flere spørgsmål, som Holbæk Kommune håber, at borgerne kan være med til at svare på ved en række debatarrangementer.

PRESSEMEDDELELSE | I løbet af de kommende 14 dage vil der være debatarrangementer i hvert af de otte skoledistrikter. Kommunen håber, at mange borgere har lyst til at komme forbi og give deres besyv med. Baggrunden for debatarrangementerne er den omstilling, der er i gang på børne- og ungeområdet. En omstilling, hvor større og bedre udskolingsmiljøer er i fokus ligesom sammenlægninger af skoler og børnehuse kan blive et vigtigt element.

“Vi bliver nødt til at lave en omstilling, der kan frigøre ressourcer. Hvis vi ikke gør det, kan det komme til at gå ud over kvaliteten i skoler og børnehuse. Og det vil vi ikke. Vi er stålsatte på, at vores børn og unge skal trives og lære mere,” siger Lars Dinesen, der er formand for Udvalget for Børn.

Udfordringerne skal løses i fællesskab med borgerne
Det er en stor opgave, som kommunen skal løse. Og derfor har byrådet valgt, at den skal løses sammen med borgerne. Helt konkret har politikerne ligesom sidste år inviteret medarbejdere, borgere, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne med i to arbejdsgrupper, også kaldet omstillingsgrupper. Den ene gruppe har fokus på, hvordan kommunen kan skabe økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse. Mens den anden gruppe arbejder med emnet Større og bedre udskolingsmiljøer. Rasmus Brandstrup Larsen, der også sidder i Udvalget for Børn, er formand for den sidste omstillingsgruppe. Og han er rigtig glad for, at borgere og medarbejdere har lyst til at være i gruppen:

“Vi har en ambition om, at flere af vores unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor bliver vi blandt andet nødt til at se på, om vi kan skabe nogle endnu bedre udskolingsmiljøer. Vi har inviteret medarbejdere, forældre, erhvervslivet, ungdomsuddannelserne og andre borgere med ind i omstillingsgrupperne, fordi vi tror på, at det er i fællesskab, at vi finder de bedste løsninger for børn og unge”.

Fokus på større og bedre

En del af gruppernes arbejde har været at kvalificere emnerne, så de kan bringes ud til bred debat. Til debatten har grupperne derfor lavet et debatoplæg, der handler om, hvilke muligheder og opmærksomhedspunkter, der er i forhold til større og bedre udskolingsmiljøer og større skoler og børnehuse. Lars Dinesen understreger, at byrådet indtil nu kun har besluttet, at der skal findes penge på børne- og ungeområdet, og ikke hvordan de skal findes:

“Grunden til, at vi i debatoplægget fokuserer på at sammenlægge skoler og børnehuse, er, at det kan frigøre nogle af de ressourcer, vi har brug for. Hvis det er den vej byrådet vælger at gå, bliver det afgørende, at vi gør det på en måde, så børnene trives i de større omgivelser og samtidigt lærer mere,” siger han.

Læs debatoplægget

Begge politikere understreger, at det er helt i orden, hvis borgerne mener, at større enheder ikke er vejen frem. De opfordrer også disse borgere til at møde op til et af debatarrangementerne:

“Vi politikere vil rigtig gerne i dialog med forældre og andre borgere. Lad os få de forskellige synspunkter på bordet, så vi kan tage debatten. Vi er åbne over for andre veje end den mod større skoler og børnehuse. Så længe den er rettet mod at løse vores økonomiske udfordringer, samtidigt med at vi gør vores børn og unge dygtigere,” siger han.

Til juni tager byrådet stilling til omstillingsgruppernes anbefalinger. Herefter vil det, byrådet beslutter, blive sendt ud i høring hos blandt andet forældrebestyrelser.