Rum til fællesskab – pulje til projekter

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. Der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2018 og den 22. april 2019. Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet til højre.

Bedre bredbåndsforbindelse!

Hvis man påtænker at ansøge energistyrelsen om tilskud til bedre bredbåndsforbindelse er der nu mulighed for at supplere med et tilskud fra Holbæk kommune.

Kommunalbestyrelsen har på baggrind af anbefaling fra projektudvalget for Udvikling af Lokalområder afsat 250.000 kr. til en bredbåndspulje for kommunens borgere med dårlig bredbåndsforbindelse. Klik på billedet for at læse meget mere på Holbæk kommunes hjemmeside. Der er ansøgningsfrist den 3. oktober 2018

Tilskud til realisering af gode ideer i 2018

Holbæk kommune har i 2018 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.

Desuden gælder det at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. september 2018.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed.

Ansøgninger fra vores lokalområde skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 15. oktober 2018.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

Kommuneplan i høring

28/2: Sidste nyt: Da der er sket ændringer i kommuneplanforslaget er høringsfristen forlænget med 8 uger, hvilket fremgår af kommunens hjemmeside, se linket senere i dette opslag. Styregruppen har afgivet høringssvar. Det kan læses her.

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens fysiske rammer. Planen revideres hvert 4 år og her i 2018 skal planen for 2017 til 2029 endeligt godkendes. Planen er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Vi har her på hjemmesiden desværre været alt for længe om at orientere om kommuneplanen og om høringen, hvilket betyder, at vi er for sent ud med at fortælle, at der også er et orienteringsmøde om kommuneplanen på Elværket i Holbæk den 22. januar med en tilmeldingsfrist den 17. januar, det beklager vi.

På Holbæk kommunes hjemmeside kan man læse alt om planen og om høringen 

I den gældende kommuneplan har Jyderups helhedsplan været et bilag til kommuneplanen og i foråret 2017 blev helhedsplanens idékatalog drøftet og revideret på et borgermøde. Det reviderede forslag er fremsendt til kommunens planafdeling. I den kommende kommuneplan vil helhedsplanerne ikke blive medtaget som bilag til kommuneplanen, således at de løbende kan revideret (ellers kan det kun ske hvert 4. år). Helhedsplanerne vil fortsat indgå i den kommunale planafdelingens arbejde. I forbindelse med byrådets beslutning om at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter vil den reviderede helhedsplan være et arbejdsgrundlag.

Styregruppen har på sit møde den 4. december set nærmere på rammerne for Jyderup (læs dem her). Det er styregruppen opfattelse, at de foreslåede rammer (som er de samme som hidtil) er tilstrækkelige til at dække behovene i den kommende planperiode. Der er dog udlagt et boligområde med op til 24 boliger ved Lerchehuset, hvor det efterfølgende har vist sig, at det ikke muligt at få tilladelse til at bygge. Styregruppen vil overveje, om der i et høringssvar skal anmodes om udpegning af et alternativt boligområde til et tilsvarende antal boliger.

Styregruppen har på sit møde den 8. januar drøftet kommuneplanens temaer (læs dem her). Efter styregruppens opfattelse er der heller ikke i temaerne væsentlige forhold, der bør belyses nærmere.

Styregruppen har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er behov for at afholde et borgermøde i Jyderup om lokalplanen forud for afgivelse af et eventuelt høringssvar.

En interessant måde at læse kommuneplanen på, er at benytte nedenstående link (klik på billedet), der fører frem til et kort, hvor man ved at klikke på knappen “kortlag” øverst til venstre kan få alverdens oplysninger om kommuneplanens temaer.

Ved klik på nedenstående billede kommer det samme kort frem, men med en række farvede områder. Zoom ind og klik på et område og få alle rammebestemmelser, der gælder for netop dette område:

Gratis kopiering til de lokale foreninger

FrivilligCenter Holbæk har indgået en aftale med Holbæk Bibliotek, de lokale biblioteker i Jyderup, Svinninge og Tølløse samt OrØkontoret om gratis kopiering til de lokale foreninger.

Interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger er ikke omfattet af tilbuddet om gratis kopiering.

Læs mere her

Stigning i anmeldelser på rotter …. se hvordan du forebygger og anmelder

I øjeblikket oplever Holbæk Kommune en stor stigning i anmeldelser på rotter. Rotterne trives, da vi selv er med til at give dem gunstige leveforhold.
Det er meget normalt, at vi får mange anmeldelser om rotter hen over efteråret og vinteren. Rottebekæmperne har derfor rigtig travlt i øjeblikket med at besøge alle de adresser, hvor der bliver anmeldt rotter på.
Rottebekæmperne må desværre konstatere at mange af anmeldelserne er i tilknytning til hønsehold og fuglefodring. Anmeldelser på rotter indendørs i boliger, ligger også højt i forhold til de foregående år.
Du kan gøre mange ting for at forebygge rotter i og ved din bolig:

Anmeld rotter – klik på billedet.

Begræns adgangen til foder

 • Undgå fuglefodring
  Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.
 • Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
  Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 2 cm. Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15-30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.
 • Sikring af spiseligt foder
  Sørg for at opbevare dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks udhuse og garager.
 • Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Begræns adgangen til opholdsteder

 • Uden for boligen/huset vælger rotter typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks ophobet byggemateriale at opholde sig i.
 • Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undersøg din bygning og kloak

 • Undgå tæt vegetation og materialer op ad husmure/bygninger
  Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte
  Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.
 • Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur
 • Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net
 • Sikring af kloak og afløb er tætte
  Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud. Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel
 • Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter

Hvis du er opmærksom på de foranstaltninger du kan gøre og de forhold der tiltrækker rotter, kan du selv være med til at gøre en forskel på om rotterne har gunstige levemuligheder på din eller naboens ejendom. Rotterne kender ikke til hegn og matrikelskel. De kan godt leve på en ejendom og finde føden på en anden.
Husk: Hvis du ser rotter, har du et ansvar for at anmelde det straks til kommunen. Gør det her 

Byfornyelse, mulighed for tilskud fra Holbæk kommune

Holbæk kommune vil vi gerne understøtte en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 5000 indbyggere ved at gøre brug af statens midler til landsbyfornyelse. Det betyder, at også ejere af ejendomme i Jyderup vil kunne søge om at få andel i disse midler:

Klik på billedet for at hente informationsbeskrivelsen, lige til at læse eller printe.

Ansøgningsskemaet er også lige til at printe.

Billedet er ikke fra Jyderup, men viser med al tydelighed hvad tanken er bag de nye tilskudsmuligheder.

LÆR FOR LIVET i Jyderup

Lær for Livet søger frivillige mentorer til børn i Jyderup og omegn.
Vil du hjælpe et anbragt barn med lektierne cirka én gang om ugen?
Som mentor skal du være stabil og have lyst til at bidrage med lektiehjælp og kulturelle oplevelser 3-4 gange om måneden.

Som mentor får du:

 • To-dages introduktionskursus
 • Tre årlige supervisioner med lokale mentorer
 • Netværk med andre mentorer i hele landet

Og ikke mindst muligheden for at gøre et stykke meningsfyldt, frivilligt arbejde, der gør en forskel for et anbragt barn.
Kontakt Anne Katrine Heegaard på mobil 61 15 44 64 eller mail annekatrine@laerforlivet.dk, hvis det er noget for dig.
Læs mere om Lær for Livet på vores hjemmeside: www.laerforlivet.dk

Tilskud til realisering af gode ideer

Holbæk kommune har i 2017 en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Enhver, der har et projekt, der lever op til nedenstående,  kan søge denne pulje:

 • Projektet skal bidrage til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne udenfor Holbæk by i Holbæk kommune
 • Projektet skal komme det lokale fællesskab til gavn
 • Projektet skal komme en bred kreds af borgere til gavn
 • Der kan søges om det fulde beløb til et projekt, eller til en del af beløbet
 • Der kan ikke søges midler til projekter der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold
 • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
 • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller til privat ejendom

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017, så der er tid til at arbejde lidt med de gode ideer. Ansøgningerne bliver vurderet og indstillet (til byrådet) af et udvalg bestående af 7 politikere og 7 andre borgere.

Ansøgningerne skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside:http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

 

 

Køreplanskift 11. december 2016 – se om din bus er berørt

Søndag den 11. december er der ændringer på mange tog- og buslinjer. Det betyder nye køreplaner, nye ruter og nye linjenumre. Se om din tog- eller buslinje er berørt.

Du skal være opmærksom på, at der i de kommende uger løbende bliver skiftet køreplantavler på stoppestederne, så de viser de nye køreplaner.
Du kan derfor kortvarigt opleve, at der sidder nye køreplaner, som endnu ikke er trådt i kraft.

Nye køreplaner i Holbæk Kommune – oversigt over ændringer i kommunen. OBS Linje 420 og Lokaltog Tølløsebanen får først nye køreplaner 18. december 2016.

Rejseplanen er blevet opdateret med de nye køreplaner. Husk, at søge på rejser fra søndag den 11. december 2016.

DOT – Din Offentlige Transport viser komplet oversigt over alle berørte buslinjer på Sjælland.

DSB – ny køreplan for fjern- og regionaltog.

Rottebekæmpelse

I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone, samt landbrug i byzone, få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Tilsyn af rotter i landzonen
Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive afleveret en seddel. Sedlen forklarer, hvordan man skal anmelde rotter til kommunen.
I byzonen sker rottebekæmpelsen kun, efter anmeldelse af rotter til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

Anmeldelse af rotter
Det er alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen. Det skal anmeldes på kommunens hjemmeside på følgende link: http://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/skadedyr-og-skimmel/rotter/
På hjemmesiden kan endvidere læses om, hvordan man ser tegn på rotter og Holbæk kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Nyt rottebekæmpelsesfirma pr. 1. november 2016
Den 1. november vil den kommunale rottebekæmpelse blive varetaget af skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Annticimex A/S. I de sidste 4 år har det været Mortalin A/S, som har stået for bekæmpelsen, men Anticicmex A/S har for nylig vundet entreprisen i et udbud. 
Ændringen skulle ikke få nogen betydning for bekæmpelsen af rotter for de enkelte borgere.

Info.: Fra Holbæk Kommune

Opslag 28.10.16: Skal du skrotte din bil?

Ved du hvordan, du sørger for at skrotte din bil korrekt?
Hver fjerde bil bortskaffes på ulovlig vis til stor skade for miljøet. Indlevér din bil til en miljøcertificeret autoophugger og undgå at blive en del af en forbrydelse.
Miljøstyrelsen har skudt en kampagne igang, om at gøre opmærksom på de miljømæssige konsekvenser, der er ved at skrotte en bil forkert.
Læs mere om kampagnen hos Miljøstyrelsen.

Når biler skrottes ulovligt, bliver problematiske stoffer som olie, bremsevæske m.m. i værste fald hældt i nærmeste afløb til stor skade for miljøet.

Du kan også læse mere om skrotning af biler på kommunens hjemmeside.

Info.: Fra Holbæk Komunne